Dijkversterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt in de periode 2018 – 2021 de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord. De Dorpsraad Durgerdam en de Centrale Dorpenraad zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

Dijkvak 15 (Uitdam-IJdoornpolder)
Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Versterking Markermeer’ ligt vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 ter inzage en in deze periode kan er een zienswijze ingediend worden. In dit ontwerp-projectplan is de versterking van dijkvak 15 opgenomen. Kennisgeving Noord Amsterdams Nieuwsblad 12-12-2017
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij de ontwerpbesluiten, die nodig zijn om het project ‘Versterking Markermeerdijken’ mogelijk te maken, ter inzage hebben gelegd. De stukken zijn te vinden op:  Terinzagelegging Ontwerpplan Versterking Markermeerdijken

De Centrale Dorpenraad heeft een Zienswijze indienen, heeft u daar vragen over dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020-4904437 of per mail naar info@centraledorpenraad.nl.

Dijkvak 16 (Durgerdam)
Voor dit Dijkvak is een jaar uitstel gegeven. Momenteel wordt samen met bewoners gewerkt aan een passende oplossing. De stukken voor Durgerdam liggen nu dus nog niet ter inzage.

Meer informatie over de dijkversterking staat op: