Het Stadsdeel-Noord moest nieuw bestemmingsplan voor Landelijk Noord maken omdat de oude vernieuwd moest worden. In juni 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
Daarna is besloten om eerst een Beleidsvisie voor het gebied te maken, deze is op 19 september 2012 vastgesteld.

Door de Beleidsvisie verandert de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan welke in juni 2010 ter inzage heeft gelegen op veel punten, daarom heeft er in december 2012 en januari 2013 een nieuw Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het Ontwerpbestemmingsplan is er een nieuwe versie van het Bestemmingsplan gemaakt. Tijdens de raadscommissie RO van 5 juni 2013 is het Bestemmingsplan behandeld en daarna op 26 juni 2013 door de Deelraad vastgesteld met inachtneming van twee aangenomen amendementen.
Agenda Deelraad 26-06-2013 met stukken

Het Bestemmingsplan is vervolgens op 27 augustus 2013 gepubliceerd en heeft gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Daarnaast kon een ieder beroep instellen tegen de onderdelen die de Deelraad gewijzigd heeft vastgesteld.
Deze beroepsprocedures zijn nu in behandeling bij de Raad van State.