Ontwikkelingen dijkversterking Uitdammerdijk / Durgerdam

Op 5 juli j.l. is er een bijeenkomst geweest van De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers). De aanwezigen werden geïnformeerd over de voortgang van de plannen over de dijkversterking Uitdammerdijk – Durgerdam.

De Alliantie presenteerde twee varianten voor de dijkversterking: Versterking van de bestaande dijk of ‘buitenom’. In bijgaande documenten meer informatie hierover:
Presentatie Uitdammerdijk en Durgerdam 5 juli 2016
Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk 5 juli 2016

De Alliantie wil van de bewoners horen welke variant de voorkeur heeft en organiseerde in de periode half juli tot begin september diverse bijeenkomsten hierover.
Verslag omgevingsbijeenkomst 5 juli Durgerdam Uitdammerdijk
Verslag omgevingsbijeenkomst Durgerdam 13 september 2016
Tot 21 september konden vragen, tips en adviezen doorgeven worden. Daarna maakt de Alliantie een definitieve keuze. Link naar website Alliantie Markermeerdijken

Op 22 juli heeft de Centrale Dorpenraad samen met de Dorpsraad Durgerdam en de Stichting Durgerdam een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap. In deze brief wordt gevraagd om meer informatie over de voorgestelde varianten én meer tijd om -op basis van de informatie- een advies te geven. De brief is ook verzonden naar de provincie NH en gemeente Amsterdam.
Als reactie op de brief zijn er extra gesprekken geweest tussen de Dorpsraad Durgerdam en het HHNK. De periode voor het aanleveren van input is iets verlengd naar 23 september.