De stichting Centrale Dorpenraad LN:
is een centrum voor bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning.
In 1957 wordt de stichting sociaal-cultureel wijkcentrum Centrale Dorpenraad Landelijk Noord opgericht.
In 1982 is er een statutenwijziging en wordt het wijkcentrum omgezet in een wijkopbouworgaan.
In 1995 is er weer een wijziging in verband met een dreigende bezuinigingsoperatie en wordt de term wijkopbouworgaan weer uit de statuten geschrapt.
Sinds die tijd is de stichting een ‘Centrum voor bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning’.
De CDR is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid met statuten, die elders op deze website staan.

Vrijwilligersorganisatie
De stichting is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van de dorpsraden zijn het draagvlak van de organisatie, want zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van Landelijk Noord. Ook de leden van het dagelijks bestuur zijn vrijwilligers. Op de administratie werken een aantal administratieve medewerkers die in loondienst van de stichting zijn.

Het bestuur
Het algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door de Centrale Dorpenraad in plenaire vergadering bijeen. Deze bestaat uit de leden van de vijf dorpsraden en vertegenwoordigers van de vaste werkgroepen in het gebied. Het door de Centrale Dorpenraad gekozen dagelijks bestuur geeft uitvoering aan de besluiten van de CDR en is gemandateerd voor de behandeling van de lopende zaken.

Taken

  • Het stimuleren van de locale dorpsraden om de participatie vorm te geven.
  • Belangenbehartiging en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoners.
  • Het toetsen en afstemmen van de door de dorpsraden opgestelde meerjarenplannen.
  • Het samenvoegen van deze meerjarenplannen tot een beleidsnota en het aangeven van prioriteiten.
  • Uitvoering van de beleidsnota. Het kritisch volgen van de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het terrein van de ruimtelijke ordening in het gebied.

Beleidsnota
De verschillende dorpsraden maken meerjarenplannen voor hun dorpen en omgeving. Deze plannen worden door de CDR afgestemd en samengevoegd tot een beleidsnota. Deze beleidsnota wordt ieder jaar bijgesteld. Ad hoc zaken worden door de dorpsraden zelfstandig in samenwerking met ambtelijke diensten behandeld.

Doeleinden

  • Het stimuleren van sociaal-culturele betrokkenheid en participatie van de inwoners van LN.
  • Het onderhouden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord.
  • Bevordering van de invloed van de inwoners op het beleid van overheden en instanties in het gebied.
  • Het bevorderen van deelname en overleg van de inwoners van LN aan bovengenoemde activiteiten.

Budget Kunst & Cultuur
Het stadsdeel heeft de CDR, in het kader van het lokale sociaal beleid, een klein geoormerkt budget ter beschikking gesteld voor kleinschalige culturele activiteiten, het stimuleren van creatieve ontplooiing en speciaal voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Convenant
In 1985 heeft de CDR een samenwerkings-convenant met het stadsdeel Amsterdam-Noord gesloten. In 1987 kwam Landelijk Noord onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Toen trad ook het twee jaar eerder gesloten convenant in werking. Hierin is een participatiemodel vastgesteld, waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor zowel het beleid als voor de uitvoering daarvan berust bij de gekozen politieke vertegenwoordigers in de stadsdeelraad. Voor zaken die Landelijk Noord direct of indirect aangaan, neemt de CDR als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners, deel aan het hele proces van besluitvorming en uitvoering van het stadsdeel. In de praktijk komt het erop neer, dat de CDR met de beleidsnota als uitgangspunt, gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het dagelijks bestuur van het SDAN. Behalve het bestuur van het stadsdeel leggen ook de besturen van de provincie, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Landschap Waterland soms hun eigen prioriteiten. In dit spanningsveld hebben de lokale dorpsraden en de CDR een rol.

Download hier het convenant.