't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
April 2009


Kopij voor Mei uiterlijk woensdag 29 april om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

NIEUWS UIT LANDELIJK NOORD

www.centraledorpenraad.nl


Verkiezingen dorpsraad Zunderdorp

Dit jaar zijn er in Zunderdorp enkel dorpsraadleden van wie de bestuurstermijn verloopt, allen hebben zij zich weer herkiesbaar gesteld. Het gaat om:

Iedereen uit Zunderdorp die zich voor ons dorp wil inzetten en grote en kleine uitdagingen wil aangaan kan zich ook verkiesbaar wil stellen voor de dorpsraad.
U kunt zich tot 14 mei aanmelden bij Marianne Vrolijk:
tel 020-492 3372 secr.zunderdorp@centraledorpenraad.nl.
Bij voldoende deelname zullen eind mei verkiezingen gehouden worden.

Terug naar de inhoudsopgave


Jaarlijkse dorpsvergadering Holysloot

Op 19 februari vond er in het Wijkgebouw de jaarlijkse dorpsvergadering plaats. Op de publieke tribune zaten circa 20 mensen. Het plan was om het conceptbestemmingsplan te bespreken met de dorpsgenoten. Dat ging niet door omdat het stadsdeelbestuur het plan nog steeds niet vrij had gegeven. (Nu begin april nog niet trouwens). Zodra de inspraak start, krijgen de dorpen dat van de CDR te horen en kan er een nieuwe openbare dorpsraadvergadering gehouden worden, speciaal over dit onderwerp.

In de vergadering werd aangekondigd dat wethouder van Schaik op 3 maart een bezoek zou brengen aan Holysloot op zijn dorpentour. (Dat bezoek heeft intussen plaats gehad en alle punten die hieronder genoemd worden waar het stadsdeel voor nodig is hebben wij hem voorgelegd. We hebben de indruk dat hij zijn invloed heeft gebruikt: de containers worden nu echt verplaatst en aan de belijning is ook gewerkt.)

De dorpsraad komt terug op een kwestie van vorig jaar: de gedenksteen voor de Holyslootse verzetsstrijder Deef Pronk: het voorstel om hier op het dorp een steen aan te brengen en het graf over te brengen naar Noord is nog niet verwezenlijkt - de Noorderbegraafplaats wacht op toestemming van een verzetsstichting.

Dorpshuis-beheerder Kansweb gaf afgelopen jaren te kennen alléén de peuterspeelzaal nog te willen huren, en de rest te willen afstoten. Het huurcontract liep af op 31 december 2008. Dankzij bemiddeling van het stadsdeel is Kansweb echter overstag gegaan: men huurt nu toch weer het hele gebouw, inclusief tussenruimte en gymzaal. Het dorp kan die ruimtes dus blijven gebruiken. Kansweb en Vastgoed regelen onderling de subsidiëring hiervan. Nog onduidelijk is, hoe en door wie beheer en schoonmaak geregeld worden en wat er gebeurt met de (beperkte) baten uit de verhuur.

Ondanks toezeggingen is het stadsdeel nog niet over de brug gekomen met nieuwe containers (bij de ingang van het dorp). Omdat het allemaal erg lang duurt wil de dorpsraad zelf voor stelconplaten zorgen en de huidige containers verplaatsen naar de zijkant (bij de groene kast), zodat het dorpsgezicht wat gespaard wordt. (Dat laatste is niet meer nodig: intussen wordt daar door het stadsdeel aan gewerkt, zie hierboven).

Per 1 januari 2009 is het beheer van de wegen overgegaan van het Hoogheemraadschap naar Stadsdeel Noord (met uitzondering van de dijkwegen en de Blijkmeer). De dorpsraad onderhandelt met het stadsdeel over de belijning van het laatste stukje van de Bloemendalergouw en het fietspad, en over het Kerkepad. Wat het Kerkepad betreft: het Hoogheemraadschap heeft een meter extra gekocht bij het pad. Nog onduidelijk is, of het tracé verlegd/aangepast gaat worden.

Parkeren: de wethouder weet van de problemen die tijdens de vorstperiode ontstonden (zoveel geparkeerde auto's dat hulpdiensten er niet langs konden). Maar omdat parkeren in de berm is toegestaan, konden auto's niet worden weggesleept. De dorpsraad wil met een plan voor nieuwe parkeerplaatsen komen. Voorstel: een parkeerstrook tussen fietspad en weg, ongeveer tot aan de kleine bocht. Op die strook zouden grastegels moeten komen (± 150 meter/30 auto's). Deze middenstrook zou dan bestemd zijn voor passanten (bezoekers jachthaven, Schoolhuis, kerk), niet voor lang parkeren (maar tot bijv. 24.00 uur). De bestaande parkeerplaats blijft gereserveerd voor het dorp (en moet een betere indeling krijgen, zodat er meer auto's kunnen staan). De nieuwe strook blijft groen, het fietspad blijft vrij. De dorpsraad gaat onderzoeken of het mogelijk is om (als de andere dorpen geen groot beroep doen op het eigen budget) geld hiervoor aan te vragen. Verder is een gemarkeerd "NP"-vak aan het begin van het fietspad wenselijk.

Groot onderhoud aan de Dorpsstraat vindt voorlopig niet plaats. De dorpsraad zal doorgeven waar de ergste kuilen/verzakkingen zitten, dan zal het stadsdeel daar wat aan doen. Er is grote bezorgdheid over hoe hard sommige dorpsbewoners (en vuilnis-ophalers) door het dorp rijden. Moeilijk om daar wat aan te doen. Het aanbrengen van drempels kan niet (slecht voor de aanpalende huizen). De dorpsraad zal het met de veldwachter bespreken. Ook zou een afvaardiging van de dorpsraad contact kunnen opnemen met de betreffende bewoners.

Frank Vandenbussche treedt statutair af, stelt zich herkiesbaar, wordt herkozen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. In 2010 treden er meer dorpsraadleden af - dan moet de dorpsraad aangevuld worden! De dorpsraad blijft een beroep doen op a.s. nieuwe leden: kandidaten die zich nu melden kunnen alvast meedraaien om ervaring op te doen.

Na de pauze geeft Jan Buijs, agro-adviseur, een uiteenzetting over het project "Gebiedsontwikkeling en beeldkwaliteit". Dit project is gestart op initiatief van de agrarische werkgroep van de Centrale Dorpenraad. De vraag is hoe het verder moet met het Waterlandse landschap, nu een aantal boeren geen opvolging heeft en andere boeren willen uitbreiden maar op bezwaren tegen nieuwbouw stuiten. Wat moet er gebeuren om het landschap in stand te houden, wat hebben de boeren nodig?

De eerste fase van het onderzoek (inventarisatie) is afgerond; dhr Buijs licht de uitkomsten toe. Nu start de tweede fase: proefprojecten – in elk dorp één - om te kijken of agrarische nieuwbouw en uitruil van grond mogelijk is in dit gebied. Deze uiteenzetting was bedoeld om het dorp op de hoogte te houden en draagvlak te creëren voor nieuwe plannen.

Dorpsraad Holysloot

Terug naar de inhoudsopgave


Groene Buren geven elkaar groene energie

Wij en de overheid

Iedereen weet inmiddels wel dat we veel maatregelen kunnen nemen om de CO2 uitstoot te verminderen. De overheid wacht volgens ons teveel af en daarmee wordt onze aarde niet geholpen. Maar wij in Amsterdam Noord niet, wij hebben nu het “Groene Buren Net”.

Groene Buren Net

Neem een kijkje bij het Groene Buren Net. Een netwerk van buurtgenoten met praktische informatie en aanmoediging voor klimaatvriendelijke acties. Voor huishoudens die al "groen" zijn, en groener willen worden en vragen hebben: een zonneboiler of zonnepaneel; een financieel besluit; kan zoiets bij ons worden aangebracht? wie installeert dat alles? kan het anders? Ook winkels en ondernemingen in Amsterdam Noord willen we graag stimuleren om CO2 uitstoot te verminderen. Ook deze groep hoort bij het Groene Buren Net.

Een lagere energie rekening

Een aantal maatregelen (na financiële investering) kan u of uw gezin geld opleveren. Zonnepanelen, zonneboiler, koude & warmteopslag etc. allemaal methodes om uw energierekening kleiner te maken. Denk aan regenwater gebruik (grijs water) voor de tuin, toilet en wasbeurt van de auto. Kleine aanpassingen helpen ook en dragen bij aan een schonere wereld zoals boodschappen doen met je eigen tas (en plastic tasjes weigeren), streek, biologische en seizoensproducten eten.

Wat u nu kan doen

Maak uw eigen Groene Buren pagina en inspireer elkaar met uw groene ideeën en klimaattips, uw maatregelen of milieuvriendelijke leefwijze. Kijk ook eens bij de Groene Buren Junior Club van www.mijnco2spoor.nl of www.groeneburen.net.: En het forum is er voor al uw vragen en opmerkingen. Dus Buren, geef elkaar groene energie.

Terug naar de inhoudsopgave


Ransdorp

Programma 4 mei Herdenking in de voormalige kerk te Ransdorp

Met een indrukwekkende fototentoonstelling van Bernd Woudhuizen met als titel ‘Omkijken’. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Welkomstwoord
Muziek Waterlandse Harmonie
Toespraak Hedda van Gennep ( onder voorbehoud)
Muziek Waterlandse Harmonie
Gedicht Wilmink.
Voordracht
Taptoe Thomas Geerts,dirigent Waterlandse Harmonie.
Vlagceremonie Twee kinderen van de basisschool.
2 Minuten stilte Allen
Wilhelmus Waterlandse Harmonie en meezingen.
Omkijken De fotograaf Bernd Woudhuizen geeft uitleg over het ontstaan van zijn reportage.
Muziek Waterlandse Harmonie
Dankwoord

Na het herdenkingsprogramma kunt U in alle rust de indrukwekkende fotoreportage bekijken onder het genot van een kopje koffie.
Bij de uitgang staat weer de bekende collectebus voor Amnesty International, die het 4 Mei Comité van harte bij U wil aanbevelen.

Het 4 Mei Comité Ransdorp

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
Lentelicht

Eind maart werden de dagen versneld langer en overwonnen de nachten in duur. De grof getakte esdoorn waar ik op uitkijk, toont al z’n vruchtjes, de fijngetakte iep ernaast moet nog tot volle bloei komen. De bladeren van de grote populier lopen al volop uit. Eindelijk ’s ochtends wakker worden door daglicht en vogelgekwetter. Heel de natuur komt weer tot leven en wij ook, vol nieuwe energie. Vroeger hadden we die nodig om ons van alle kachel- en stookvuil te ontdoen, de grote schoonmaak. Onze welvaart heeft die klus verdreven en een nieuwe klus geschapen, onze administratie en financiën op orde brengen voor onze belastingaagifte. Want buurman Bos, die een eindje verder op de dijk woont, wijst er op dat: ‘Je financieën zijn helemaal je eigen verantwoordelijkheid’ zijn en daar hoor je, volgens mij, geen externe ‘deskundigen’ voor in te schakelen. Wel moet ik bekennen dat sinds ik me met die aangifte een keer vergiste en het tienvoudige van een aftrekpost opvoerde, die de inspecteur uiteraard wel opviel, doet mijn echtgenote deze aangifte op de computer, want die kan beter tellen dan ik. De gemaakte blunder was voor de inspecteur, dank zij mijn verbijstering, mijn excuses en neem ik aan duidelijke brave burger verleden, geen probleem.

Een ander maakt ook wel eens een fout. Zoals de Roofridder van het hoogheemraadschap die mij erfpacht oplegt. Hij ontdekte vijf jaar lang veel te weinig te hebben berekend en neemt me nu enorm te grazen, ha, ha. Veel welvaart schept gelukkig vele mogelijkheden tot bezuinigen om zo’n tegenslag op te vangen. Dus redden we het dankzij de energie die het voorjaar schept.

Energie die we opdoen door ons te koesteren in de al krachtige zon aan de beschutte zuidkant van ons huis, of door wat te snoeien en knoeien in de tuin. Zo ontdek je hoe je jaren zijn gaan tellen, voor je het weet doe je te veel, zodat je voor het einde van de middag volkomen bent gevloerd.

Ook de verkoudheidsvirussen hebben de winter overleefd. De zon is nu zo lekker, maar de karakteristieke noordewind van dit jaargetij is venijnig koud en ons afweersysteem is door de donkere dagen verzwakt. Pas dus op en hou wat 1000 vitamine C bij de hand en gebruik dit zodra door kriebel in mond en keel een kouinfectie zich aankondigt. Inmiddels is het weer om en heb ik meer plezier van de regenmeter aan de noordkant, dan van dat lekkere bankje aan de zuidkant van mijn huis.

We hebben nu wel het ochtendlicht bejubeld, ‘savonds kwamen we nog wat licht tekort. Dit is inmiddels goedgemaakt door overgang naar de zomertijd, waardoor we voor ons gevoel definitief de winter achter ons laten. Dat betekent één kortere nacht, wat mij niet deert, want als bejaarde ben ik inmiddels gewend aan ten minste een uur minder slaap per nacht. Zo hebben we het slaapritme van onze biologische klok snel weer aangepast aan de stadsklok. Inmiddels is het al weer april, een maand die doet wat hij wil, zodat ik niet kan raden of je dit leest bakkend in de zon, of bibberend in de sneeuw.

Ernst 04/?09

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Purcell in kerk Ransdorp
19 april 16.00 uur

Stadsherstel en Muziekacademie Tussen de Bogen organiseren in de kerk van Ransdorp een uniek project. Docenten, leerlingen en vrienden van Tussen de Bogen houden hier op 5 en 19 april openbare repetities. De repetities resulteren in een voorstelling op de 19e om 16.00 uur ’s middags.
Op het programma staat een vrijmoedige uitvoering van de semi-opera The Fairy Queen van Henry Purcell (1659-1695). Vrijmoedig, want niet het hele werk wordt uitgevoerd en onverwachts komt zelfs Händel om de hoek kijken! De zangers worden begeleid door een barok ensemble waarvan ook de strijkers leerling zijn aan de muziekacademie. Zij worden versterkt door klavecimbel, twee fluiten en een baroktrompet.
De leerlingen van de Muziekacademie maken er een sprookjesachtige voorstelling van in het mooie kerkje van Ransdorp. Tijdens de repetities is iedereen vrij de kerk binnen te lopen. Voor het concert op 19 april wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd.
www.stadsherstel.nl p.prins@stadsherstel.nl
www.muziekacademie.com

Terug naar de inhoudsopgave


Schellingwouder Festival 10, 11 en 12 april

Violiste Heleen Hulst en pianist Gerard Bouwhuis organiseren wederom het Schellingwouder Festival in de kerk alhier. Ook dit jaar hebben ze weer bevriende topmusici weten te strikken.
Zo komen o.a. Abbie de Quant, Vera Beths, Job ter Haar, Doris Hochscheid, Lars Wouters van den Oudenwijer en Reinbert de Leeuw wederom naar Schellingwoude.
De musici doen allen belangeloos mee en staan garant voor meeslepende uitvoeringen van de muziek die hen het liefst is en die zij speciaal voor deze gelegenheid graag voor u spelen. Dit jaar is het een bonte verzameling geworden van muziek van 1700 tot 12 april 2009, de avond waarop Guus Janssen op het orgel zal improviseren en slagwerker Han Bennink zich door hem zal laten inspireren en andersom. Heeft u ooit een theremin gehoord? Zondag zal Peppie Wiersma dit exotische instrument bespelen.
Op vrijdag speciaal voor het festival het Kreutzer kwartet van Janacek en 2 Amsterdamse nymphen die teruggaan naar 1700.
Op zaterdag topmusici op weg naar eeuwige roem in Schellingwoude.
Mis het niet!

Wegens beperkte capaciteit is het aan te bevelen om te reserveren.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Dit kan telefonisch op 020-6751915 of via vipi@xs4all.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Concert door vader en zoon
in de Witte Kerk van Holysloot

Op 19 april speelt de gitarist Wim den Herder samen met zijn vader, pianist Frank den Herder een mix van klassieke muziek en rock in het Witte Kerkje van Holysloot. Verschillende werelden brengen ze samen: romantisch klassiek pianospel afgewisseld door virtuoos gitaarspel met hedendaagse invloeden. Daarnaast klinken mystieke orgelsonates en cello-gitaar duo’s. Naast stukken van Chopin en Gary Moore onthalen ze u op speciaal voor dit concert gecomponeerde orgelstukken en de Cszardas van Monti. De Cszardas is oorspronkelijk geschreven voor viool, maar Wim speelt dit zó dat het voor elektrisch gitaar gemaakt lijkt. Het wordt een ontmoeting van twee generaties met totaal verschillende muziekstijlen, die spannende en ontroerende momenten zullen opleveren.

Het concert begint om 15.00 uur. De Witte Kerk staat aan de Dorpsstraat 30 in Holysloot.
Entree is 5 Euro, inclusief koffie en thee in de pauze. Kinderen € 3,-
Voor meer info www.holysloot.nl www.wimdenherder.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker

Galerie De Opsteker organiseert van 25 april tot en met 20 september 2009 weer tentoonstellingen in de Dorpskerk Durgerdam.
Van 25 april tot en met 17 mei 2009 zijn te zien:

De Friese kunstenaars exposeerden ook vorig jaar in de Dorpskerk.
De opening vindt plaats op zaterdag 25 april om 16.00 uur door “Captain, my captain”, met zang en basgitaar en geprojecteerde beelden op scherm.
Gelijktijdig vindt een expositie met Friese kunstenaars plaats in Galerie De Opsteker, Noorderstraat 61 (bij de Vijzelgracht).
De exposities in de Dorpskerk Durgerdam zijn geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Inlichtingen www.opsteker.nl tel 020-6386904

Terug naar de inhoudsopgave


Het Noord van Kors

In de Openbare Bibiotheek van Nieuwendam is tot en met 16 mei de Fototentoonstelling ‘Het Noord van Kors’ te zien.
Kors van Bennekom woont in Schellingwoude en legde in de loop der jaren zijn omgeving vast. Zo fotografeerde hij het Y, de ponten, Waterland, maar ook bedrijven, bouwwerken en bewoners.
Onlangs is de herziene uitgave van het boek ‘Zo dicht bij Amsterdam’ van schrijver Jan Donkers uitgebracht, geïllustreerd met foto’s van Kors.
Een selectie van deze foto’s is samengesteld door het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en nu te zien in de bibliotheek.
historischcentrum@xs4all.nl tel 020 632 8647

Terug naar de inhoudsopgave


Programma Oranjevereniging Ransdorp 2009

29 april Woensdagavond,19.30 uur. TONKNUPPELEN
30 april KONINGINNEDAG
09.00 uur WILHELMUS gespeeld door de Waterlandse Harmonie.
09.05 uur GECOSTUMEERDE   OPTOCHT voor de jeugd met de Waterlandse Harmonie en de Drumband Premier uit Oostzaan.
10.00 uur BALLONNEN OPLATEN.
10.15 uur KINDERSPELEN.
10.30 uur KEGELEN voor DAMES en HEREN
12.30-13.30 PAUZE. De snackbar is weer aanwezig met de overheerlijke
Broodjes Croquet, de HAMBURGERS met SPECIALE SAUS en natuurlijk de FRICANDELLEN. U HOEFT DUS NIET NAAR HUIS!
13.30 uur PARENSPEL  ,ouderwets gezellig, MET  KOP  EN  KONT.
15.00 uur STOKKEN  VANGEN voor de DAMES.
16.00 uur FIETSEN zonder WIEL voor de HEREN.
17.00 uur PAUZE
18.45 uur OPSTELLEN WAGENS GROTE OPTOCHT
19.00.uur De GROTE OPTOCHT met muzikale medewerking van Waterlandse Harmonie bijgestaan door het Wieringer Trompettercorps met de RIVER  GIRLS.
20.00 uur FEESTAVOND in de GROTE ZAAL van de BEKE met als hoogtepunt het optreden van JOHNNY  KEYER. Natuurlijk beginnen we de avond met een KINDERDISCO.
Tijdens het programma is er de prijsuitreiking v.d. OPTOCHT en zullen de prijswinnaars van de ORANJELOTERIJ bekend gemaakt worden.
16 jaar Er zal streng worden opgelet dat er geen alcohol wordt verkocht aan kinderen onder de zestien jaar.Let U ook hier ZELF op!
100 jaar Volgend jaar in 2010 bestaat de ORANJEVERENIGING RANSDORP MINSTENS 100 jaar,en dat gaan we zeker vieren met een extra speciaal programma, waarbij wij denken aan RINGSTEKEN met PAARD en KAR, TOBBESTEKEN en GROTE MAALTIJD. Probeert U dus alvast deze dagen voor volgend jaar vrij te houden.
5 mei VRIJMARKT op het SCHOOLPLEIN en KOFFIEDRINKEN voor de OUDEREN 10.00 - 12.00 uur.
Het Oranjebestuur.

Terug naar de inhoudsopgave


Programma Oranjevereniging Zunderdorp 2009

Vrijdag 24 april
20.30 uur Ons eigen Zunderdorpse meezingorkest brengt het levenslied en u kunt allemaal meezingen. Tombola.

Zaterdag 25 april
19.00 uur Het Groot Zunderdorps Diner (3 gangen)
20.30 uur met als intermezzo’s de Zunderdorp Quiz.

Zondag 26 april
10.00 uur Koffiedrinken
10.30 uur Kerkdienst in de tent
12.00 uur Broodmaaltijd
14.00 uur Fiets puzzeltocht kinderen/volwassenen in omgeving
16.00 uur Afsluiting van de fietstocht

Maandag 27 april
Geen programma

Dinsdag 28 april
21.00 uur Popfestival met 5 bands uit Engeland, Jongerenavond.

Woensdag 29 april
19.30 uur Tonknuppelen
21.00 uur Band MED-X. Swingende soul, jazz en funk band.

Donderdag 30 april
09.30 uur Ballonnen oplaten
10.00 uur Spellen voor kinderen / Springkussen
11.00 uur Spellencircuit voor volwassenen
14.00 uur Bingo
15.30 uur Waterspelen
19.30 uur Bonte Avond live of playback optredens jong en oud.
22.30 uur Het Duo Puur Mokums
23.00 uur Discotheek met DJ Blackhat

Maandag 4 mei
20.00 uur Dodenherdenking bij de kerktoren met aanstuitend koffiedrinken in het Jeugdgebouw. Tentoonstelling ‘Het verhaal achter de plaquette’

Dinsdag 5 mei
10.00 uur Koffiedrinken in jeugdgebouw

De avondprogramma’s zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
De kosten van het diner zijn € 17,50 per persoon, kaarten zijn vooraf te koop bij de bestuursleden.
De entree voor het popfestival op dinsdag 28 april is €2,- voor niet-leden maar tot 21.00 uur is de entree voor iedereen gratis.
Of kijk op www.oranjeverenigingzunderdorp.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Tweedehands Kledingbeurs

Word gehouden op woensdag15 en donderdag 16 april 2009, in het dorpshuis te Holysloot van 9.00uur t/m 12.00uur, met een geheel nieuwe collectie. De opbrengst gaat gedeeltelijk naar de Weidevogel voor aanvulling renovatie van het schoolplein. Als u kleding over heeft, kunt u het inleveren bij:

We hopen dat U allen komt kijken naar onze tweedehandse collectie.
We hebben de koffie weer klaar staan.

Terug naar de inhoudsopgave


Vogelexcursie

Datum: zondag 26 april 2009
Vertrek: 09.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in
Schellingwoude
Terug: rond 13.30 uur
We gaan op de fiets een rondje rijden in Waterland-Oost en zullen regelmatig stoppen om beter te kunnen waarnemen. Het is niet onverstandig om wat te eten en te drinken mee te nemen.
Opgeven: Dirk van Smeerdijk
Tel 020 - 4904 440 dirkvansmeerdijk@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 18 en 20 april as. vindt in Holysloot, Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp en Schellingwoude weer de jaarlijkse kledinginzamelings-actie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen.
18 april

20 april

Sam’s Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kleding-inzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’ centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia en kan in de toekomst een nog groter probleem worden als gevolg van klimaatveranderingen. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Toch hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden. Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op:
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Terug naar de inhoudsopgave


Tennisliefhebbers let op

Vanaf 1 april kan er weer getennist worden op de mooiste tennisbaan van Amsterdam. Lekker in het zonnetje een balletje slaan. Een paar lesjes bij onze tennisleraar Werner Krieger. Deelnemen aan de verschillende clinics en toernooien en regelmatig een BBQ of borrel met de andere tennisleden. Dat belooft een fantastische zomer te worden.
Ons tennisseizoen loopt van april tot en met september 2009. We hebben gravelbanen, een all-weather baan, een gezellige kantine en heel veel leuke leden.
De kosten voor lidmaatschap bedragen jaarlijks € 95,- voor een volwassene en € 25,= voor een kind. De kosten zijn inclusief een sleutel voor de baan en een pasje, nodig voor baanreserveringen. Zijn er meerdere leden binnen een gezin dat is er sprake van een fikse gezinskorting. Aanmelden naar tennis@durgerdam.com Aanmeldingsformulier wordt opgestuurd. Info www.drc.nl
Agenda DRC tennis
5 april
Tennisclinic door Werner Krieger
Openingstoernooi
april t/m juni
Kinderlessen
1 juni
Pinkstertoernooi met afsluitende BBQ en Salsa band
De Tenniscommissie

Terug naar de inhoudsopgave


Amazone gezocht

Hallo, ik ben Shakira en wil heel graag buitenritten maken met een amazone. Ik ben een haflinger en 6 jaar oud, stokmaat 1,46 m. Ik zoek daarom iemand met ervaring. Mijn maatje heet Bliksem en die wil ook graag bereden worden door een meisje van 12 jaar of ouder. Bliksem is een Welsh pony en 6 jaar oud.
Voor meer info kun je bellen 020-4904619. Plaats Landelijk Noord.

Terug naar de inhoudsopgave


Lammetjesdagen op
boerderij de Stadshoeve

afbeelding Terwijl het buiten nog guur kan zijn is het in de hooistallen op onze biologische boerderij warm en gezellig. Maar zeker geen saaie boel, want er lopen meer dan honderd lammetjes te dartelen naast hun moeder! Het voorjaar is begonnen en daar mag iedereen van mee genieten.
De lammetjes mogen geaaid worden en de boer en boerin vertellen jullie graag alles over de lammetjes, maar ook over de melkkoeien en de kalfjes.

Buiten is een unieke wandeling, met speurtocht voor de kinderen, uitgezet dwars door het land. Neem dus goede schoenen mee, je mag eventueel laarzen lenen van de boerderij. De mannen van Boergondineren zorgen ervoor dat u lekker kunt eten of u neemt een lekkere pannenkoek. De kinderen mogen natuurlijk spelen in de hooiberg en een ritje op de pony maken.

Zondag 5 april en maandag 13 april (tweede paasdag) van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Wij vragen voor deze dag € 3.50 entree, incl. de wandeling met speurtocht. Voor meer informatie:
Boerderij de Stadshoeve www.stadshoeve.nl
Zunderdorpergouw 29, 1027AT

Terug naar de inhoudsopgave