't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
April 2008


Kopij voor Mei uiterlijk donderdag 1 Mei om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Jaarvergadering Holysloot

Op 29 januari vond de jaarlijkse vergadering met de dorpsgemeenschap plaats. Er waren ongeveer 30 personen op de publieke tribune, om het overzicht van 2007 met de dorpsraad door te nemen. De volgende punten kwamen aan bod:

AED De defibrillator (AED) is geplaatst en heeft een luide sirene gekregen. Voor het systeem van de sleutels wordt een andere oplossing gezocht. Joke Sarafopoulos benadrukt het belang van de reanimatiecursussen die elk najaar gegeven worden.

Dorpshuis
Het dorpshuis functioneert goed, afgezien van het parkeerprobleem (zie hieronder). Gym-zaal en tussenlokaal functioneren nu apart van het Schoolhuis vanwege het ontbreken van de aanvankelijk geplande tussendeuren. Peuterspeelzaal: geruchten als zou Kansweb van de peuterspeelzaal af willen worden ontzenuwd. Kansweb beheert op dit moment de gebouwen en de peuterspeelzaal; er komt volgend jaar een aparte beheerscoöperatie voor alle overheidsgebouwen in Stadsdeel Noord. Het tussenlokaal wordt genoemd als tijdelijke behuizing van het bureau van de CDR (i.v.m. het bouwen van de school in Ransdorp). De juridische constructie met of zonder Kansweb is nog steeds onduidelijk. Er wordt gewacht op een garantie van het Stadsdeel voor het voortbestaan van de huidige situatie.

Verkeer/wegen en meer
De buurtregisseur Fred Boltendal is te gast en belooft zich in te zetten bij alle onderstaande verkeers- en handhavingsproblemen waar hij grip op kan krijgen. De belijning van het laatste stuk Bloemendalergouw en fietspad wordt steeds uitgesteld. Delen van het fietspad staan soms onder water. Hoogheemraadschap zegt geen tijd en geen geld te hebben. De Bloemendalergouw - gezien vanuit het dorp na 'de grote bocht' - wordt dit jaar onder handen genomen. De markeringen staan al op de weg. De containers aan het begin van het dorp zijn én lelijk én lastig te bereiken. Er is wel wat zand gestort. De dorpsraad heeft om een stelconplaat gevraagd. Beter nog lijkt verplaatsing te zijn. (Is intussen toegezegd.) In dit verband wordt gemeld dat men op de site van het stadsdeel online kan klagen over bestrating/openbaar groen et cetera (http://www.noord.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=3705) Parkeeroverlast is toegenomen sinds de opening van het Schoolhuis. De bermen worden kapot gereden. Soms is het fietspad niet eens toegankelijk. Grastegels (daar is bij het Hoogheemraadschap tevergeefs om gevraagd) zouden de situatie verbeteren. Er is discussie over hoe erg het is met de parkeeroverlast, over de te verwachten toename van auto's, over of een parkeerterrein extra zou helpen tegen overlast of juist meer verkeer aantrekt. Het verzoek van de dorpsraad om het huidige parkeerterrein efficiënter in te delen is destijds niet ingewilligd. Verder is het Kerkepad heel moeilijk begaanbaar. De dorpsraad zal weer contact zoeken met de Stichting LAW (van de wandelpaden). Het Hoogheemraadschap doet er niets aan. Andere kwestie: de schoolbus rijdt vaak te hard. Ook zouden kleinere bussen meer dan welkom zijn. De grote bussen schijnen bijna aan hun afschrijving toe te zijn. De telefooncel is verwijderd omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt – de vergadering vindt niet dat er actie voor herplaatsing moet worden ondernomen. Het ziet ernaar uit dat het stadsdeel de reparatie van het hekwerk aan de oostkant van het dorp voor zijn rekening neemt – op grond van documenten uit de vorige eeuw, waaruit blijkt dat de gemeente daar zorg voor zou dragen.

Bestemmingsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Landelijk Noord. In Holysloot maar misschien ook in de rest van het gebied bestaat onzekerheid over de status van woningen die ooit als noodwoning of illegaal werden bestempeld. Het Stadsdeel heeft in het Bestuurlijk Overleg (regelmatig overleg tussen wethouder, ambtenaren en de Centrale Dorpenraad) naar aanleiding daarvan het volgende laten weten: huizen die voldoen aan de bouwvoorschriften (voor bestaande bouw) worden als gelegaliseerde woning beschouwd. Men is van het Stadsdeel ook al langs geweest hier en daar.

Verzetsstrijder
Verzetsstrijder Deef Pronk uit Holysloot ligt begraven op het kerkhof bij het witte kerkje. Het graf wordt momenteel door familie in Zunderdorp onderhouden. Besloten wordt om te kijken of de grafsteen een prominente plek kan krijgen, bijvoorbeeld bij de ingang van de kerk. Het graf zelf gaat dan naar de Noorder Begraafplaats, naar de speciale plek voor oorlogshelden. Dan komt er een plaats vrij in Holysloot en Noord neemt het onderhoud voor z'n rekening. In de omgeving van de kerk wordt gezocht naar de beste plek voor plaquette of grafsteen.

Agrarische toekomst
De dorpsraad wil (samen met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken) alle boeren in en rond Holysloot om de tafel krijgen om de meningen te peilen over de agrarische toekomst van dit gebied. Er is op dit moment een actieve agrarische werkgroep aan de Centrale Dorpenraad verbonden die ook meewerkt. Het beleid is nog steeds om Landelijk Noord agrarisch te houden maar er stoppen te veel boeren. Zonder de boeren verandert het landschap en verdwijnen de weidevogels. De onbeheerde stukken land van Staatsbosbeheer verruigen. De eerste bijeenkomst heeft op 26 maart plaats gehad.

Waterlandparade, project 2009, Kwintessens
Bianca Prins en Jörnan Jonkhoff waren aanwezig om te vertellen over de succesvolle musical in Durgerdam in 2006. De Stichting Waterlandparade zou graag iets dergelijks in Holysloot organiseren, bijvoorbeeld in september 2009. Er zouden kleine voorstellingen komen op 5 locaties in het dorp gedurende enkele avonden (het publiek reist mee met de voorstelling). Als de plannen meer vorm krijgen zal een avond belegd worden om te kijken of er voldoende animo is.

Samenstelling Dorpsraad
Door het vertrek van twee leden van de dorpsraad, Kees Dekker en Paul Leijgraaff, was behoefte aan versterking. Bij de vorige verkiezing was Jacob Honingh net niet gekozen, Hem was beloofd dat bij uitval een beroep op hem gedaan zou worden. Zo bestaat de dorpsraad nu uit: Piet Hiemstra (secretaris), Frank Vandenbussche (penningmeester), Jacob Honingh, Wendelien Halbertsma, Ad van Nieuwpoort en Frits Vogels (voorzitter). Omdat de Centrale Dorpenraad een statutenwijziging voorbereidt, die ook het aantal leden per dorpsraad niet meer verplicht op 7 stelt, heeft de vergadering ermee ingestemd om dit (voorlopig) de dorpsraad te laten zijn.

Dorpsraad Holysloot

Terug naar de inhoudsopgave


Afscheid Dorpsraad Schellingwoude

De maand april draagt de oude Dorpsraad Schellingwoude haar taken over aan de nieuwe Dorpsraad. Het moment om afscheid te nemen en het dorp te informeren, beide taken doe ik op persoonlijke titel en een beetje als ex-voorzitter.

Het laatste wat u uit Schellingwoude heeft vernomen is dat er verkiezingen werden uitgeschreven om de impasse die er in de Dorpsraad was ontstaan te doorbreken. De nieuwe kieslijsten mochten echter niet baten. Er stonden dezelfde mensen op die niet meer met elkaar wilde samenwerken. De impasse duurde voort. Gesprekken met het bestuur van de CDR hebben niet geholpen en een oplossing was ver te zoeken.

Toen kwam er een mailtje van Hugo van Aalderen en consorten waarin werd aangeboden deze impasse te doorbreken en als een soort van interim-dorpsraad de zaken waar te nemen totdat het ergste zeer was vergeten. Een aanbod dat in overleg met de CDR en de (oud-) dorpsraadleden is aangenomen. Natuurlijk zullen er verkiezingen plaatsvinden, anders gaat dit op achterkamertjespolitiek lijken en dat is nu net wat wij allen willen voorkomen. Maar niet nu, deze nieuwe bezems gaan eerst schoonvegen, en er ligt genoeg werk. De nieuwe Dorpsraad zal zich dan ook binnenkort aan Schellingwoude voorstellen. Aan het einde van het jaar (misschien begin volgend jaar) zullen er verkiezingen plaatsvinden waarbij iedereen zich als vanouds kan kandidaat stellen.

De oude dorpsraad neemt afscheid en ik wil hierbij een ieder enorm bedanken voor zijn of haar inzet. Daarnaast wil ik apart Carla Sluiter bedanken die zich de afgelopen jaren heeft ingezet als notuliste en iedere keer weer zorgde voor een mooi en gedegen verslag. Natuurlijk ook een apart dankwoord voor Jan Visscher die jaren lang de penningmeester is geweest, José die zich niet aflatend voor de ROL heeft ingezet en dit gelukkig blijft doen, Barry een fijne secretaris, Willem voor de inzet voor het verkeer en Tineke voor de boten. Jan Hendriks en Marianne bedankt voor jullie input vanaf de zijlijn. Bovendien wil ik ook graag het dagelijks bestuur van de CDR en het Stadsdeel bedanken voor de fijne samenwerking.

Ikzelf neem met heel veel spijt afscheid, ik had me graag verder ingezet voor het aanstaande bestemmingsplan en het prachtige project van het Stadsdeel “Van IJ tot Gouw” waarin de natuur van Schellingwoude en Landelijk Noord verder zal worden ontwikkeld. Het zij zo. Over je graf heen regeren is nooit verstandig, maar toch nog een laatste “goede”raad aan de nieuwe club: Zet je in voor het hele dorp en niet voor de persoonlijke belangen, dan komt het helemaal goed.
Veel succes en tot ziens!
Claudia Brinkmann, oud voorzitter dorpsraad Schellingwoude

PS: Nog een vraagje aan alle bewoners van Schellingwoude nu de dijk open ligt: Hou wat rekening qua parkeren met elkaar en rij niet zo asociaal over de onderdijk. Alles wordt kapot gereden en bovendien spelen er kinderen!

Terug naar de inhoudsopgave


Nieuws van de Dorpsraad Durgerdam

De nieuwe Dorpsraad is nu drie maanden aan het werk en wij willen u de volgende zaken niet onthouden.

De dienst Stadsdeelwerken heeft ons aangekondigd de papier en glasbakken aan het begin van het dorp te vervangen door bakken met een grotere capaciteit. Hierdoor zal het zwerfvuil rond deze containers niet meer nodig zijn. De bakken worden, net als nu, twee maal per week geleegd. Bovendien bestaat het plan om aan het einde van het dorp( bij de Durgerdammergouw) ook glas en papierbakken te plaatsen op die manier hoeven de bewoners van het Oostend en de Gouw niet meer naar de keerlus aan het begin van het dorp te gaan om glas en papier weg te brengen. De bakken bij de keerlus worden niet meer langs de weg geplaatst maar komen langs de keerlus te staan zodat de veiligheid verbeterd wordt ( auto’s staan dan niet meer op de rijweg).

Afgelopen vergadering in maart heeft de dorpsraad een oriënterend gesprek gehad met onze buurtregisseur Fred Boltendal. In dit gesprek is met name de parkeerdruk in ons dorp ter sprake gekomen, juist nu het zomerseizoen weer voor de deur staat leek het ons zinvol het parkeren weer eens onder de aandacht te brengen. Met name in de weekeinden neemt het parkeren door niet- vergunninghouders toe en staan de laad en losplaatsen vol met langparkeerders. Er is de afgelopen tijd twee maal bekeurd en dat heeft een ieder weer even op scherp gezet. Het is natuurlijk vervelend een bekeuring op je auto te vinden maar als men zich in het algemeen niet houdt aan de regels omtrent parkeren is het wel te verwachten. Wij vragen, mede omwille van de veiligheid en de doorstroming, de medewerking van iedereen en zich te houden aan de parkeerregels. (een auto per huishouden en met vergunning). Ook gaat de dorpsraad praten met het bestuur van de Zeilvereniging om met hen een afspraak te maken over het parkeren en het laden en lossen.

Tenslotte omtrent het zware verkeer dat regelmatig door ons dorp gaat willen wij ook een actief beleid gaan voeren. Wij willen daarvoor de hulp van onze medebewoners vragen. Ziet u zwaar verkeer waarvan ernstige hinder wordt ondervonden ( trillingen, te hard rijden) schroom dan niet ons daarvan op de hoogte te stellen ( naam van het bedrijf datum en tijdstip) wij zullen deze informatie bundelen en doorgeven aan onze Stadsdeelraad. Wij zullen de Deelraad verzoeken betreffende bedrijven schriftelijk te benaderen en te wijzen op het overtreden van de regels omtrent zwaar verkeer. Overigens (zwaar)werkverkeer dat in ons dorp moet zijn moet daarvoor een ontheffing hebben en dient stapvoets te rijden teneinde trillingen te voorkomen. Zo werken we samen aan een veilig en leefbaar Durgerdam.

Henk Smit

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Witte Kerk Holysloot
Zondag 20 april om 15.00 uur

Op zondagmiddag 20 april heeft de commissie ‘Kunst in de kerk’ weer een concert voor u georganiseerd. Dit keer zullen voor u optreden Sebastiaan van Delft (orgel) en Saartje van Camp (cello). Sebastiaan van Delft (1966), die eerder optrad in Holysloot, speelt al vanaf zeer jeugdige leeftijd orgel en haalde in 1991 zijn conservatorium-diploma. Ook als pianist is hij actief in zeer uiteenlopende muzikale stijlen en bezettingen. Zo vormt hij met Carel Kraayenhof een piano-bandoneon duo.
Saartje Van Camp (1974) begon haar cellostudie in Leuven en haalde in 2001 het diploma Tweede Fase in Zwolle. Ook behaalde zij in 2001 in Antwerpen de meestergraad met grote onderscheiding. Ze was aanvoerster van de cellogroep van het Riciotti-ensemble, richtte het kamermuziekensemble Combo 01 op en is sinds 2003 lid van de band van Spinvis waarmee ze veelvuldig langs pop- en theaterpodia in Nederland en België toert. Verder speelt ze regelmatig in allerlei muziektheaterprodukties en kindervoorstellingen.
Met Sebastiaan van Delft vormt ze een duo dat een mix van oude en nieuwe muziek speelt. Zo kan u gaan genieten vanVivaldi, van Goudoever, Daan Manneke, Horsthuis, Faure, Marais en Torelli; kortom muziek van 1680 tot heden.
Het belooft een prachtig concert te worden en wellicht werkt de zon die middag mee zodat u het concert kan combineren met een mooie fietstocht!
Het concert begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 5 euro inclusief koffie of thee in de pauze (kinderen 3 euro).
Zegt het voort en komt allen!

Terug naar de inhoudsopgave


Concert gemengd koor De Blauwe Maandag en blokfluitensemble
Amarilli’s Sunshine

Op zondagmiddag 20 april geven het koor en het ensemble een concert in de dorpskerk in Ransdorp van 15.00 tot 17.00 uur. Het vierstemmige koor ‘de Blauwe Maandag’ uit Amsterdam-Noord /Oostzaan heeft in de vier jaar van haar bestaan een gevarieerd repertoire opgebouwd. We brengen liederen ten gehore uit alle tijden en van alle windstreken: van een ingetogen Ave Verum tot een swingend Afrikaans liedje, van een ontroerende Engelse ‘lullaby’ tot een pittige vertolking van de klassieker ‘Blue Moon’. En dat alles met een aanstekelijk enthousiasme! Enkele liedjes worden uitgevoerd samen met het blokfluitensemble ‘Amarilli’s Sunshine’ van de muziekschool uit Amsterdam Noord. Ook zult u bij Het Ave Verum strijkers van het kamerorkest Ensuite horen. Het blokfluitensemble speelt daarnaast eigen repertoire; hedendaagse muziek en muziek uit de Barokperiode. Zij spelen alle blokfluiten van sop tot grootbas en zingen erbij. Door de prachtige entourage in de kerk van Ransdorp belooft het concert van 20 april een bijzondere gebeurtenis te worden, waar wij eenieder van harte voor uitnodigen. Het concert biedt een uitgelezen mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met een leuk en enthousiast koor bij u in de buurt. We hebben nog plaats voor bassen en tenoren en een enkele alt.
De toegangskaarten zijn € 5,- incl. een consumptie in de pauze.

Voor nadere informatie over het koor kunt u contact opnemen met:
Leo Willemse: per tel 0206332176 of per mail lwillemse@solcon.nl
Om te voorkomen dat u voor een uitverkochte zaal komt te staan, bevelen we aan tevoren uw kaarten te bestellen bij:
Sonja Stroek, s.stroek@chello.nl, tel.020 6310930

Terug naar de inhoudsopgave


Zingen in de Spaanse Pyreneeën

In april gaat de Ransdorper Toren weer open voor bezoekers. Als je/u het leuk vindt om als gastvrouw/gastheer het publiek in de toren te ontvangen kun je dat aan ons laten weten.

Vind je het leuk om te zingen en wil je er graag eens een weekje tussenuit? Misschien is deze zangworkshop dan iets voor jou! De workshop wordt gegeven door Elly Machtel en vindt plaats in en om de oude pastorie ‘Rectoria de la Miana’, gelegen in de prachtige Spaanse Pyreneeën. Dit kleine landgoed heeft nog een Romaans kapelletje en ruïnes van een middeleeuws kasteel. Lekker zingen, en natuurlijk heerlijk ontspannen! Boekje lezen, lekker en gezond (aan lange tafels buiten)eten, stukje wandelen, en samen met andere zangliefhebbers gezellig relaxen op het terras!

Wanneer : In de week van zaterdag 14 juni t/m zaterdag 21 juni 2008.
Repertoire: pop, jazz, evergreens.
Niveau: Men moet “toon kunnen houden”.
Met zowel beginners als gevorderden wordt rekening gehouden zodat niemand onder of boven zn niveau hoeft te werken.
Reizen: met Elly en de groep vanaf schiphol

Kijk voor meer informatie, prijsopgave en foto's (!) op:
www.zingenindezon.nl of bel gerust met Elly tel 06-28765854

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker

Op zaterdag 26 april a.s. opent de Consul van Spanje de eerste tentoonstelling van Galerie de Opsteker dit seizoen in de Dorpskerk van Durgerdam. Twee kunstenaars uit Madrid exposeren hun werk tot 25 mei a.s.
Joaquín Capa toont etsen met warme kleuren en abstracte vormen, waarmee hij internationaal bekendheid heeft gekregen.
Sonia Cardunets exposeert beelden in brons.
Nadere informatie over het uitwisselingsprogramma Eduarte met Spanje van Galerie De Opsteker: www.eduarte.eu
De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Telefoon 020-6386904

Terug naar de inhoudsopgave


Vogelexcursie

Datum: zondag 20 april 2008
Vertrek: 09.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in
Schellingwoude.
Terug: rond 13.30 uur
We gaan op de fiets een rondje rijden in Waterland-Oost en zullen regelmatig stoppen om beter te kunnen waarnemen. Het is niet onverstandig om wat te eten en te drinken mee te nemen. Opgeven:
Dirk van Smeerdijk 020 - 4904 440
dirkvansmeerdijk@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Oranjevereniging Ransdorp Programma 2008
29 april
20.30 uur - TONKNUPPELEN op het landje achter de school.
30 april
08.45 uur - Opstellen voor de GECOSTUMEERDE OPTOCHT/JURY.
09.00 uur - WATERLANDSE HARMONIE speelt het WILHELMUS na het welkomst-woord van onze voorzitter.
09.10 uur - Vertrek van de GECOSTUMEERDE OPTOCHT voor de jeugd met voorop het bestuur,gevolgd door de drumband uit Oostzaan, daarachter de bonte stoet van de deelnemers en afgesloten met een kar met de wat “oudere” muzikanten van de Harmonie.
10.00 uur - Uitslag van de jury van de optocht,inschrijven spelkaarten en het oplaten van de ballonnen.
10.15.uur - Aanvang van de kinderspelen met o.a. TONKNUPPELEN en nog iets met een stier. De grabbelton ontbreekt ook dit jaar niet en voor iedereen is er weer een prijs beschikbaar Ook zijn er nieuwe springkussens en de draaimolen draait weer.
11.00.uur - KEGELEN voor dames en heren vanaf 12 jaar. Er wordt gemengd gegooid maar er zijn aparte prijzen voor de dames en de heren.
11.00 uur - Als het vet heet is kunt U genieten van de heerlijke patat met saus en vele andere snacks uit de dependance van FRITES d ÁNVERS. Ook zal er gelegenheid zijn om wat te drinken in een versierde GROTE FEESTZAAL van de BEKE.
12.00 uur - PAUZE:wij bevelen U onze snacktent van harte aan
13.00 uur - PARENSPEL. Wegens enorm succes geprolongeerd,het SKILOPEN. Dit jaar zal het bestuur proberen of er sneeuw ligt, maar we kunnen hiervoor helaas geen garantie geven.
15.00 uur - RODEO RIJDEN voor de heren die denken dat ze nog lenig,behendig, sterk en slim zijn.
15.30 uur - BLIND DARTEN (geen blind date) voor dames met richting gevoel.
18.45 uur - Opstellen voor de GROTE OPTOCHT en beoordeling van de JURY.
19.00 uur - Vertrek GROTE OPTOCHT met muzikale medewerking van het Wieringer Trompettercorps en onze Waterlandse Harmonie.
20.00 uur - Einde optocht,dankwoord van onze voorzitter en tot slot het Wilhelmus.
20.00 uur - GROTE Zaal van de Beke begint de FEESTAVOND, waarmee we beginnen met een KINDERDISCO voor onze kleintjes. Uitslag van de grote optocht en de verloting van de ORANJE LOTERIJ.
22.30 uur - De bekende vertolker van het Amsterdamse Lied John Keyer neemt de avond muzikaal en vocaal onder zijn hoede.
5 mei
10.00 uur - VRIJMARKT tot 12.00 uur en KOFFIEDRINKEN voor de ouderen.in het Dorpshuis.

Het bestuur.

Terug naar de inhoudsopgave


Oranjevereniging Zunderdorp viert volop Koninginnedag

Bijzonder zijn dit jaar de nieuwe programma onderdelen, waar iedereen uit Landelijk Noord welkom is.
Op Vrijdagavond 25 april treedt het Waterlands Meezingkoor op. Een groot koor en orkest zal samen met u bekende levensliederen zingen.
Op Zaterdagmiddag 26 april zal de Country Dans Middag bijzonder worden. Er wordt life opgetreden door countryzangeres Daily.
Op Zaterdagavond 26 april is er de ‘Seventies Glitter Show’ met life optreden door de Boogie Wonder Band. Zoek uw glitter kleren op, doe een glitterpruik op en swing met ons mee. Een lekkere warmmaker voor Koninginnedag in heel landelijk Noord.
Als klapper is er op Koninginnedag ’s avonds de Bonte Avond. Artiesten uit het natte land, van alle leeftijden doen life of playback hun act voor u. Na afloop discotheek met DJ Blackhat.

Dag Tijden Programma
Vrijdag 25 April 19.30 uur
21.00 uur

Tonknuppelen
Meezingkoor Waterland
Tombola
Zaterdag 26 april 12.00 uur
15.00 uur tot
20.00 uur
21.00 uur
21.30 uur
Rommelmarkt
Country & Western middag (met spelletjes: Hooivorkdart, Hoefijzer werpen, Spijkerslaan). Leidster Thilly Frank is accoord. Met lifezangeres Daily. Toegang voor niet leden €.3,-
Start van ‘The Seventies Glitter ShowAvond’
Boogie Wonder Band.
Zondag 27 april 14.00 uur
16.00 uur
Puzzelfietstocht voor kinderen en volwassenen in de omgeving
Afsluiting van de fietstocht
Dinsdag 29 april 19.30 uur Zunderdorps Diner (3 gangen)
Met als intermezzo’s de ArnoQuiz. Uw kennis van Zunderdorp wordt getest.
Woensdag 30 april 09.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
15.30 uur
20.00 uur
23.00 uur
Ballonnen oplaten
Spellen voor kinderen/Springkussen
Spellencircuit voor volwassenen
Touwtrek tournooi
Volleybal tournooi
Bonte Avond met life of playback optredens voor jong en oud.
Discotheek met DJ Blackhat
Donderdag 1 mei
Hemel-vaartsdag
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
Koffiedrinken
Kerkdienst in de tent. Tijdens de kerkdienst een puzzeltocht voor kinderen
Broodmaaltijd
Zondag 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking
Koffiedrinken Optreden
Tentoonstelling

Terug naar de inhoudsopgave


Programma herdenking 4 mei 2008

Aanvang 19.30 uur grote zaal dorpshuis De Beke, zaal open:19.00 uur

 1. Welkomstwoord.
 2. Muziek. Waterlandse Harmonie.
 3. Gedicht. Uit “kleine monumenten” van Anneke Hemrika.
 4. Voordracht. Annie Lakmaker uit “Opgepakt”
 5. Muziek. Waterlandse Harmonie.
 6. Voordracht.
 7. Taptoe. Trompetsolo door Waterlandse Harmonie.
 8. Vlagceremonie. Kinderen v.d.basisschool
 9. 2 minuten stilte
 10. Wilhelmus 1e en 6e couplet samenzang Waterlandse Harmonie
 11. Gedicht. Na de bevrijding van J.C.Bloem
 12. Muziek. Waterlandse Harmonie.
 13. Gedicht. De vlag van F.H.Komin.(opa met kleindochter)
 14. Muziek. Waterlandse Harmonie.
 15. Voordracht. Uit “de smaak van verlangen”
 16. Dankwoord.
Na afloop van het programma nodigen wij U van harte uit om een kopje koffie met verrassing te drinken in het dorpshuis en kunt U nog even napraten en/of van gedachten wisselen met Uw mede dorpsbewoners. Bij de uitgang van de zaal bevelen wij U de collecte voor Amnesty International van harte aan. De groenvoorziening in de zaal is ook dit jaar geheel belangeloos verzorgd door hovenier Wim Juwett uit Zunderdorp , waarvoor heel veel dank. In verband met het strakke tijdschema begint het programma exact om 19.30 uur

4 Mei comité Ransdorp

Terug naar de inhoudsopgave


Nog enkele plaatsen vrij bij Watersportvereniging Het Die

Het Die is een watersportvereniging met zo’n veertig leden uit Waterland en de directe omgeving. De vereniging bestaat bijna 75 jaar en huurt een terrein aan de Poppendammergouw en het Holysloter Die. Het terrein herbergt een beschutte haven met zestien ligplaatsen, waarvan er nog drie vrij zijn. Er staat ook een clubhuis met een boten- en kanoloods. Daar is nog ruimte voor twee kano’s.
Veel Amsterdammers kennen de Dieën in Waterland van winters met strenge vorst of heerlijke fietstochten in de zomer. Maar ook in het voor- en najaar zijn de Dieën een heerlijk oord. Dichtbij de stad en toch ‘ver weg’: op het water en midden in de natuur. Holysloot, Uitdam, Ransdorp en Broek in Waterland zijn over het water gemakkelijk en goed bereikbaar.
Door de beperkte waterdiepte zijn de Dieën alleen geschikt voor kano’s, roeiboten, wherry’s en kleine zeilboten met een midzwaard of zijzwaarden. Dat betekent dat het rustig is op het water. Ook kinderen genieten van Het Die: zwemmen, zeilen, zeillessen nemen als dat nodig is, wandelen, spelen en kijken hoe het gaat met de jonge buizerds..
De leden onderhouden zelf het terrein en de gebouwen. Vorig jaar is het dak van het clubhuis en de botenloods vernieuwd. Tijdens de werkweekend in het voor- en najaar wordt er gebaggerd, gesnoeid, gemaaid en de loods onderhouden. En worden de boten in en uit het water gehaald.
Door de zelfwerkzaamheid kan de contributie laag zijn. Het liggeld is afhankelijk van de grootte van de boot of kano. Verschillende leden hebben zelf hun boot gebouwd of opgeknapt. Met een groot feest op en rond het water wordt elk jaar het seizoen afgesloten. Belangstelling om lid te worden van onze vereniging en een boot of kano te stallen? Neem dan contact op met de secretaris,

Anne-Mariken Raukema (amraukema@versatel.nl).

Terug naar de inhoudsopgave


Gitaarles

Nog plaats voor leerlingen, kinderen en volwassenen, beginners of gevorderden. De lessen vinden plaats in Durgerdam.
Voor meer informatie kunt u mailen naar:
ninamuntinga@gmail.com
of bellen met 06 1139 2848.

Nina Muntinga.

Terug naar de inhoudsopgave


Tennisliefhebbers let op

Nog even en dan kan het weer. In het zonnetje, op het mooiste plekje van Amsterdam een balletje slaan. Hoog tijd om lid te worden van de
gezelligste tennisvereniging van Amsterdam: DRC-tennis. Ons tennis-seizoen loopt van mei tot en met september 2008. We hebben twee gravel banen en een all-weather baan en zonder twijfel de bekendste sportkantine van Amsterdam: de deels afgebrande All Stars kantine van DRC.
We hebben, voor het eerst sinds tijden, weer ruimte voor nieuwe leden. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 95,- per jaar. Je kunt als lid gebruik maken van de banen, deelnemen aan de toernooien (zonder extra kosten) en mee-eten met de jaarlijkse BBQ (met een kleine extra bijdrage).Ook kun je les nemen bij onze tennis leraar Werner Krieger.

Meld je nu aan door een mailtje te sturen naar:
tennis@durgerdam.com met daarin je naam, adres, postcode en plaats, telefoonummer en emailadres.
Wil je ook tennisles vermeld dat dan ook met je voorkeursdag en tijd. Werner zal dan zelf hierover kontakt met je opnemen
Veel tennisplezier, de Tenniscommissie

Terug naar de inhoudsopgave