't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
December 2007


Kopij voor Januari uiterlijk donderdag 3 Januari om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:

Plenaire vergadering CDR
op 19 januari
in kerk van Schellingwoude.

15.00 uur
  1. Verslag vergadering 2006
  2. Jaarrekening 2006
  3. Bestuursverkiezing
  4. Aftredend Kandidaten
  5. Statutenwijziging
  6. Werkgroepen
  7. 16.00 uur pauze
  8. Dorpsraden
  9. Nieuwjaarsborrel met optreden van Jan van Til

Terug naar de inhoudsopgave


Bericht van de dorpsraad Durgerdam

Speeltuin / dorpsplein
De bijeenkomst in de kerk over de speeltuin is bezocht door enkele omwonenden, en een klein aantal belangstellenden. Het plan behelst nog alleen de indeling en uitvoering van de ondergrond, en dus niet de speeltoestellen. In een latere fase komen de speeltoestellen aan bod, en zal het stadsdeel zich ook direct tot de kinderen richten, om (opnieuw, dit is 4 jaar geleden ook gedaan) te peilen wat de behoefte nu is. Een tafeltennistafel zal sowieso niet geplaatst gaan worden, omdat die (wettelijk) enorm veel plaats inneemt, plaats waar dus niets anders mag staan. Er is uitgebreid gesproken over de parkeerplaatsen die op de dijk ter hoogte van de speeltuin verloren zullen gaan bij uitvoering van het plan zoals het voorligt. Het stadsdeel zal nu uitwerken hoe in de omgeving (en dus niet b.v. op het Oostend) compensatie voor deze parkeerruimte gevonden kan worden. Goed nieuws is verder dat de financiële dekking volgens mij rond lijkt te komen. Het deel van het budget dat vanuit de gemeente moet komen voor voorjaar 2008 is gereserveerd! Het subsidiabele deel, dat 50% bedraagt omdat Durgerdam zo’n forse toeristische en recreatieve (jachthaven) functie vervult, heeft ook een goede kans om door diverse instanties gehonoreerd te worden.

Bus 30
Er is een ruim aantal formulieren binnengekomen. Maar ook zeker 1 mailtje uit Schellingwoude dat vermeldde dat er een veel langere reistijd voor de volle bussen met Weidevogel-gangers zou ontstaan, en dat dat onaanvaardbaar was. In hoeverre hier creatief mee omgegaan kan worden, en wel op zo’n wijze dat iedereen tevreden is met de oplossing, moet worden bekeken.

Kandidaten voor de dorpsraad
Het ronselen van nieuwe leden voor de dorpsraad gaat nog steeds moeizaam. We hebben nu twee geheide kandidaten, te weten Marc Kraijo (nr 148) en Henk Smit (nr 117). Verder hebben we nog 3 a 4 prospects, maar meestal komen die uiteindelijk niet door de ballotage... (geintje). Mocht er zich alsnog een enigszins complete dorpsraad aandienen, dan krijgt u de profielen in het Zwaantje natuurlijk te lezen. Zoals eerder aangegeven ; per 1 december stoppen onze inspanningen om kandidaten te vinden, tot 1 januari blijven we nog aan. Mocht u zich alsnog op willen geven, dat kan in december gelukkig nog bij: N. Mulder Ddd 126 tel. 4904603.

Beste groet!
Alan Lemmers, Arnout Blankstein, Jan Verkleij, Theo van der Meer, Niek Mulder.

Terug naar de inhoudsopgave


Ransdorper Lunch


Wat was het een feest, die 23e september 2007! Het weer werkte bijzonder goed mee, het zou met 25 graden een stralende dag worden. ’s Ochtends om 8 uur stond Pauline al op het overkantje om de goederen van het verhuurbedrijf in ontvangst te nemen. Ike ging haar auto verplaatsen en stelde water en elektriciteit ter beschikking. De vlag voor de Schone Luchtdag werd opgehangen. Het kon beginnen!

De lange tafels en banken werden uitgeklapt en de rij reikte van de muziekkapel tot bijna vooraan bij het bruggetje. Met de witte tafelkleden en de roze en rode theedoeken zag het er direct al feestelijk uit. De bar werd opgebouwd en Fred ging nog even wat extra hout halen om de marktkramen wat steviger neer te zetten in het gras. We hadden brood, boter, olijven, schapenkazen van Dikhoeve, limonade en water om op de tafels te zetten. De bloemen werden professioneel geschikt in de eigengemaakte vazen. Ine en Auke hebben het bestek nog 3 keer verlegd maar tegen 12 uur waren we klaar en was het wachten op onze dorpsgenoten.

Om 12.30 uur kwamen de eerste mensen en binnen een kwartier stonden de marktkramen al bijna vol met de meest uiteenlopende heerlijke gerechten. Op één marktkraam stonden de 4 prachtige schalen met verrukkelijke salades van Covent Garden. Er waren zoete en hartige gerechten en er was soep. Voor de kinderen was er een aparte tafel met pannenkoeken en croissantjes met worstjes. Er was te veel om op te noemen.

In de openingsspeech kon ik vertellen dat ik al drie jaar, vanaf het moment dat ik in ons huis tegenover de muziekkapel woon, met het idee loop om een lunch voor het hele dorp te organiseren onder de mooie bomen op het overkantje. Omdat het zo’n schitterende, bijna mediterraans aandoende plek is én omdat er aan onze kant van het dorp zelden iets georganiseerd wordt. Het doel was om alle mensen van het dorp weer eens gezellig met elkaar in contact te brengen. Dankzij de subsidie vanwege de autoloze zondag (Schone Luchtdag) en het geld van alle sponsors konden we de drank gratis aanbieden. We hadden een ballonnenclown uit België en Jan van Til bracht Franse chansons ten gehore. Marscha ontfermde zich over de kinderen en heeft ze allemaal mooi geschminkt. Het was een heerlijke middag, een lunch die tot het diner heeft geduurd.

We hebben heel veel hele mooie foto’s en zelfs een film op DVD. Mocht u interesse in foto’s of film hebben dan kunt u deze voor € 2,50 (per CD-rom of DVD) bestellen via hannah@cardinaal.com We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen, zelfs aanmeldingen om het volgend jaar mee te helpen organiseren. We ontkomen er dus niet aan, de traditie is geboren: Ransdorp heeft een jaarlijkse lunch! We zullen u tijdig informeren wat de datum wordt.
Hannah Cardinaal (tel. 7763911)

PS Mist u nog een schaal of bord, er staat nog wat op Dorpsweg 88. Er is ook een bordeauxrode trui gevonden.

Terug naar de inhoudsopgave


Natuurwerkgroep


Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht organiseert ism StaatsBosBeheer ca. 6 keer per jaar een natuurwerkdag. De drassige veenweidegebieden in Waterland, waar het Kinselmeer onderdeel van is, zijn op mondiale schaal van groot belang als broedgebied van o.a. de grutto. Daarnaast zijn ook alle andere weidevogels vertegenwoordigd. Zelfs soorten als kemphaan, zomertaling en watersnip, die overal elders in Nederland bijna verdwenen zijn, komen rond het gebied van het Kinselmeer nog broedend voor. Ook botanisch valt er veel te beleven. Zo zijn er prachtige veenmosrietlandjes te vinden met ronde zonnedauw en rietorchissen. De instandhouding van dit gebied is dan ook van groot belang.Binnenkort zijn de data voor 2008 bekend. Iedereen die woont/werkt in het mooie Waterland en het leuk vindt om af en toe mee te helpen is van harte welkom. Stuur je emailadres naar arja.b@planet.nl en we houden je op de hoogte van de data. Meld je aan en doe mee Tot ziens!
Arja Broere

Bejaardenhoek
Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51
tel.: 020-7510610

Terug naar de inhoudsopgave


Afrekening

Met het vertrek van Sinterklaas spoedt ook ons jaar ten einde. Ik vraag me in deze donkere dagen dan altijd melancholisch af: Heb ik er dit jaar wel wat van gebrouwen? Heb ik een positieve bijdrage geleverd aan kleinkinderen, kinderen, familie, vrienden en tenslotte aan mezelf en omgeving. Want dat is voor mij de zin van het leven. Voor mijzelf resulteert dit vooral in gelukkig zijn door mijn nieuwsgierigheid te bevredigen, nieuwe dingen te leren, wijsheid te verwerven en dat zo mogelijk uit te dragen. Dat lukt me lang niet altijd even goed.

Ook ik ben inmiddels in de levensfase beland, waarin ik afscheid moet nemen van vrienden en waarin kleinkinderen bezig zijn uit te vliegen. Bij mij zijn dat allemaal meisjes tot nu toe, die vind ik als opa onervaren en dus kwetsbaar in de boze buitenwereld, kwetsbaarder dan jongens tenminste. Kleinkinderen zijn heerlijk voor grootouders. Je bent, zolang ze niet bij je logeren, niet verantwoordelijk voor ze en toch scheppen ze je veel vreugde. Temeer, als ze daadwerkelijk willen proberen te streven naar een betere wereld. Als ze daar dan een eng ver en arm land voor uitkiezen, waar agressiviteit de macho-norm is, daar dan heen willen voor een inspirerend project, dan krijg je zo je bedenkingen. Die situatie deed zich inderdaad voor en ik ging als opa prompt de fout in door me behoorlijk ongerust te maken.

Inmiddels heb ik geleerd dat dit tot niets leidt. Temeer daar ik voor die lieve meid maar een oude zak ben, waarnaar ze uit beleefdheid wel luistert, maar vooral geen rekening mee houdt. Als ik bedenk wat ik zelf uithaalde op die leeftijd. Hoe ik als kreeftenvisser in een open sloepje op de Atlantische Oceaan weliswaar zeer veel geld verdiende, maar dit wel door volstrekt onverantwoorde risico's te nemen . Gelukkig liep dit alles toch goed af. Ik ben dus de laatste om met enig recht van spreken ongerust te zijn. Ik krijg eindelijk het verdiende koekje van eigen deeg. Echte levenservaring verwerf je niet zonder ook risico's te lopen! Dat is het positieve van zulke avonturen van jongeren. Die ongerustheid voer ik dus af naar de afval van het negatieve en nutteloze van mijn doen en laten gedurende dit afgelopen jaar, behalve dan de nut die ik er uit put als ervaring.

Wellicht is dit een goed voornemen voor volgend jaar. Onze toekomst als bejaarde is maar beperkt, zeer in tegenstelling tot dat van onze kleinkinderen. Wij moeten daarom extra zorgvuldig met onze eigen toekomst omgaan. Een kwestie van het steeds weer zorgvuldig toepassen en doorgeven van levenskunst. Inmiddels ben ik geen oudere opa meer, maar een stokoude bejaarde opa. Dit schept status, die je put uit het vervlogen zijn van alle ambities, met als voordeel dat ik immer onomwonden mijn eigen mening kan uiten. Hopelijk ter lering en vermaak van anderen.

Ernst Holtrop 12-07

Terug naar de inhoudsopgave


Kinderkerstfeest in Holysloot op zaterdag 22 december

Op zaterdagavond 22 december wordt er weer een Kinderkerstfeest gehouden om 18.30 uur in de Witte Kerk in Holysloot in samenwerking met mw Banny Senf van de Weidevogel en de leiding van de kindernevendienst van de Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot. Het belooft een mooi uur te worden, met als thema: ‘Een stal voor iedereen’. We zingen gezellig met elkaar kersliedjes, luisteren naar het kerstverhaal en we gaan op zoek naar de figuren uit de kerststal: wie hoort er allemaal thuis in de kerststal? Natuurlijk is er weer chocolademelk en iets lekkers uit de kerstboom.
Heel hartelijk welkom, klein en groot!

Terug naar de inhoudsopgave


Kerstnachtdienst op zondagavond 24 december om 21.30 uur in de kerk van Ransdorp

m.m.v. de Waterlandse Harmonie
Na de eerste kerstnachtdienst vorig jaar in de gerestaureerde kerk is er ook dit jaar weer een traditionele kerstnachtdienst met o.a. kerstliederen (samenzang), muziek en het kerstverhaal.
De Waterlandse Harmonie o.l.v. Jasper de Waal begeleidt de samenzang en brengt enkele muziekstukken ten gehore. Voorganger is ds Mirjam Elbers.
Heel hartelijk welkom! De toegang is vanzelfsprekend vrij.

Terug naar de inhoudsopgave


Oproep Durgerdamse Muziekmiddag voor 30 maart

Op zondag 30 maart 2007 om 15.00 uur zal in de kerk van Durgerdam weer de jaarlijkse Durgerdamse Muziekmiddag plaats vinden. Durgerdamse Muziekmiddag? Misschien is Waterlandse Muziekmiddag een betere naam! Want de deelnemers van deze middag komen gewoonlijk uit alle Waterlandse dorpen. We willen weer graag een afwisselend programma neer zetten waarin jong en oud meedoen. De muziekmiddag staat open voor een ieder die op muziekgebied iets wil brengen voor publiek. De muziekmiddag is een activiteit van de zanggroep Durgerdam. Misschien dat er daarom op deze middagen altijd veel wordt gezongen. We nodigen uitdrukkelijk ook mensen uit die een instrument bespelen, in kleine of grotere ensembles, of als solist. Alles is op muziekgebied mogelijk: klassiek, jazz, populair, modern enz. Dus, hoewel we nog een paar maanden te gaan hebben: spreek af met de buurman of buurvrouw, haal je instrumenten uit de kast, pak dat zangstuk er nog eens bij en geef je op voor de Muziekmiddag. Je kunt dus ook eerst bellen om te overleggen. De organisatie is in handen van:

Terug naar de inhoudsopgave


Mazzel voor de wind

Zij doet de afwas
Hij repareert de bel
Om beuren heerlijk koken
Ja, het is een heerlijk stel

Hij hakt het hout
Zodat de schoorsteen rookt
Twintig jaar samen
Zo kan het ook

Kinderen naar school
Komt geen psychiater aan te pas
Elke dag met de fiets
Een uitstervend ras

Zij hangt de lakens buiten
De lijnen buigen door
Er steekt een forse bries op
Van de kussenslopen ontbreekt elk spoor

Wat een mazzel voor de wind
Dat hij weer was, te drogen vindt

Chris Bernhart 2007

Terug naar de inhoudsopgave


Toneelvereniging Ransdorp

In het Zwaantje van november jl.heeft u kunnen lezen, dat de toneelvereniging geen toneelvoorstelling in november zal geven. Zij is uitgeweken naar februari 2008. Twee jaar geleden vierden wij het feit, dat Jannie Hickman 60 jaar lid was van onze toneelvereniging. Zij heeft nu te kennen gegeven te willen stoppen met actief meespelen. Dit gegeven moeten wij niet zomaar voorbij laten gaan. Wij willen haar een feestelijk afscheid geven.

Wat was nou de leukste rol die je ooit speelde vroegen wij haar. Zij hoefde daar niet lang over na te denken. Tante Mien in het stuk "Ruilen is niet altijd huilen". Dat vond ik toen zo'n geweldig stuk aldus Jannie Hickman. Onze regiseuse heeft dat stuk bekeken, ruim 20 jaar geleden stond het ook bij ons op de planken. Tot onze verwondering bleek het nog goed speelbaar, nauwelijks gedateerd. Tante Mien is een bijdehandte, bemoeizuchtige vrouw, haar man Ome Toon is het tegenovergestelde. Zou Jannie dit stuk nogmaals ten tonele willen brengen? En dat is tekenend voor Jannie Hickman, ze was laaiend enthousiast en vertelde nog hele stukken tekst te herkennen. Het is een erg grote rol, maar ik durf dit nog wel aan aldus Jannie Hickman.

In september zijn we gestart met de repetities en omdat we wat tegenslag hadden met de medespelende leden en omdat dit een groots afscheidsstuk moet worden voor Jannie Hickman, zijn wij uitgeweken naar februari 2008. De speeldata zijn nu bekend te weten:
8 en 9 februari en 15 en 16 februari 2008.
U kunt een van deze dagen vast vrijhouden en noteren in uw agenda. 2 Januari 2008 beginnen wij met de kaartverkoop, zorg dat u er tijdig bij bent, 120 personen per avond en vol is vol!

Kaarten verkrijgbaar bij Piet en Everdien Westerneng tel 020-4904264.
Namens toneelvereniging Ransdorp, Anneke van Sundert.

Terug naar de inhoudsopgave


Intocht van de Sint

17 November 2007 was weer een zeer feestelijke dag voor jong en oud. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de intocht van Sinterklaas wederom een groot feest geweest. Op het moment dat Sint en zijn 12 Pieten voet aan wal zetten begon de zon te schijnen. De Burgemeester had weer tijd vrijgemaakt om Sint te kunnen begroeten en samen met de Pietels werd er gedanst en gezongen. De kindercommissie wil dan ook alle vrijwilligers van dit feest hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen. Tijdens deze intocht is er een DVD gemaakt. Vanaf het moment dat Sint aan boord stapt tot het moment dat hij de kerk verlaat is vastgelegd. Altijd al willen weten wat er in de kerk gebeurt, hoe de kinderen zich vermaken, de verwachtingsvolle blik in hun ogen, het dansen met de pieten, het zingen onder leiding van de concertmeester. Deze DVD verteld alles. Voor slechts € 15.00 is hij te bestellen bij Anneke van Sundert op tel.no. 06-23021550. Hij is het bekijken meer dan waard!

De Kindercommissie

Terug naar de inhoudsopgave


Kerstklaverjassen bij HBOK

Donderdagavond 20 december a.s. kunt u klaverjassen bij Voetbalvereniging HBOK. Ook is er een tombola met mooie prijzen. Het begint om 20.00 uur in het clubhuis op de Termietergouw 8 in Zunderdorp.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 en u bent van harte welkom.

Terug naar de inhoudsopgave