't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Februari 2009


Kopij voor maart uiterlijk donderdag 26 februari om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

NIEUWS UIT LANDELIJK NOORD

www.centraledorpenraad.nl


Energieke medewerker (v/m) gezocht voor de
Centrale Dorpenraad in Landelijk Noord (Waterland)
(24 uur)

Wij zoeken een doortastende spil van ons secretariaat (v/m) vanaf 1 juni.
Er zijn dagelijkse werkzaamheden: het ontvangen en helpen van dorpelingen met vragen over activiteiten en voorschriften, het verslagen en begrotingen maken, de behandeling van post en telefoon, e-mail en website, archiveren, betalingen uitvoeren en coderen. Het ondersteunen van het dagelijks bestuur en de beleidsmedewerker*
Uitvoerig profiel op de website www.centraledorpenraad.nl .
Daarnaast zien wij zelfstandigheid en eigen initiatief als voorwaarde.
Suggesties over alles wat de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving vergroot en verbetert zijn welkom.
Je houdt op een open manier overzicht. Je bent communicatief, enthousiasmerend en hebt een open houding naar de mensen met wie en waarvoor je werkt. Je bent welbespraakt en kan een goede brief schrijven. Je bent het ‘gezicht’ van de Centrale Dorpenraad, waar enthousiast gewerkt wordt met vragen die er bij de bevolking leven.
In overleg met het dagelijks bestuur is er naast het vaste takenpakket ruimte om projecten te starten.
Wanneer je zelf in Waterland woont of aantoonbare affiniteit hebt met het gebied en de belangen van de bewoners is dat een pre.
Werktijden (ook ’s avonds) worden in samenspraak geregeld met bestuur en collega.
Werknemers van de Centrale Dorpenraad vallen onder de CAO-Welzijn.

Reacties graag vóór 21 februari.
Postadres: Dorpsweg Ransdorp 29, 1028 BK Amsterdam;
E-mail: c.dorpenraad@planet.nl; website: www.centraledorpenraad.nl.
(Voor inlichtingen kunt u eventueel overdag bellen: 020-4904268)

Terug naar de inhoudsopgave


Jaarlijkse dorpsvergadering Holysloot donderdag 19 februari
in het Wijkgebouw aanvang 20.00 uur

De dorpsraad had gehoopt deze vergadering te combineren met de inspraakronde van het bestemmingsplan, maar dat is nog steeds in behandeling bij het Stadsdeelbestuur. Het kan nog enkele weken duren voordat de inspraak begint. Een aparte vergadering zal de dorpsraad te zijner tijd organiseren. Volgens het rooster is Frank Vandenbussche aan de beurt om af te treden. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Naast zijn plek is nog plaats voor een ander dorpsraadlid. Kandidaten daarvoor zijn welkom. U kunt zich opgeven bij een van de dorpsraadleden. Als belangrijke afsluiting van de avond zal Jan Buijs verslag uitbrengen over het onderzoek dat hij het afgelopen jaar heeft gedaan naar de toekomst van de agrariërs in Landelijk Noord. Dit is een vervolg op de bijeenkomst in het Schoolhuis van 26 maart 2008. De heer Buijs gaat vooral in op de consequenties voor Holysloot en omgeving. (Jan Buijs is als agro-adviseur gevraagd om het project 'gebiedsontwikkeling en beeldkwaliteit' te leiden.)

Dorpsgenoten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging met agenda.
Wij hopen op een grote opkomst – het gaat over de toekomst!
Dorpsraad Holysloot

Terug naar de inhoudsopgave


Schellingwoude via verkiezingen weer op weg naar normaal.

De Dorpsraad Schellingwoude heeft in meerdere opzichten in 2008 een bewogen jaar achter de rug. Met een geheel nieuwe ploeg als interim dorpsraad aangetreden. Dit om te voorkomen dat de functie van de Dorpsraad, juist nu in een belangrijke periode, verloren zou gaan. Bij ons aantreden hebben we een aantal speerpunten geformuleerd waardoor een werkbare en plezierige situatie in het dorp weer mogelijk zou moeten worden.

We zijn daarom trots jullie te mogen melden dat we zelf tevreden zijn over ons optreden het afgelopen jaar. Geholpen door een aantal ontwikkelingen in Schellingwoude was -en is- de discussie in het dorp belangrijk. Nergens voel je beter dan in Schellingwoude de adem van de oprukkende stad. Ingesloten tussen de Ringweg en oprukkende hoog- en nieuwbouw vraagt het behoud van de leefomgeving onderhoud. Het Stadsdeel staat een ‘groene long’ voor ogen waardoor Schellingwoude als dorp behouden kan blijven. Tegelijkertijd is ieder vrijkomend stukje land en water voer voor projectontwikkelaars die ons dorp vanuit een andere perspectief bekijken. Met twee druk bezochte discussiebijeenkomsten hebben we veel dorpsgenoten betrokken bij deze ontwikkelingen. Ook de dagelijkse zaken waren onderwerp. We hebben ons aanbemoeid tegen lantaarnpalen, herprofilering, zwaar verkeer, voetpad, stagnerende uitvoering woonschepen beleid, de groene long, kortom; onze leefomgeving. Maar het belangrijkste. We hebben veel plezier gehad.

Daarom is het inmiddels tijd om verder vooruit te kijken en te werken aan een terugkeer naar de situatie waar dorpsraadleden periodiek via verkiezingen af- en aantreden. We willen als Dorpsraad Schellingwoude in de huidige bezetting nog graag een jaar op dezelfde voet verder, maar dan met het mandaat van de kiezer. Daarnaast is er statutair ruimte voor vers bloed en dat lijkt ons ook goed. Op woensdagavond 18 maart organiseren we daarom tussentijdse verkiezingen. De verkiezingsavond begint om 20.00 uur en vind plaats in het diaconiegebouwtje naast de kerk.

We zoeken daarom nieuwe krachten en roepen kandidaten op zich bij ons te melden.

Dit jaar is iedereen verkiesbaar. Alle zittende leden plus eventuele nieuwkomers. Wanneer alle zittende leden worden herkozen treden volgend jaar drie van hen af, waardoor de statutaire situatie weer in ere is hersteld.

Voor meer informatie:
Hugo van Aalderen 06 50548855

Terug naar de inhoudsopgave


Ransdorp

Petitie parkeerplaatsen

In Ransdorp is een petitie rondgegaan voor het behoud van het volledige schoolplein en speelveld achter OBS De Weidevogel. Met de petitie wordt een dringend verzoek gedaan aan SDAN om het besluit voor aanleg van 15 extra parkeerplaatsen op en rond de huidige locatie van de noodbouw van de school in te trekken. De Dorpsraad vindt het een slecht idee dat spelende kinderen moeten wijken voor ‘parkeergemak’ bij evenementen. Daarbij zal de behoefte aan parkeerplaatsen bij evenementen in de kerk veel groter zijn dan deze 15 extra plaatsen. Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk: een grotere parkeerplaats in het midden van het dorp zal een verkeersaantrekkende werking hebben, dit terwijl we de verkeersdruk in het dorp juist zouden willen verminderen. De petitie is op 120 postadressen afgegeven. In het dorp zijn 81 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de standpunten. Slechts enkele dorpsgenoten hadden bezwaren en de rest was niet thuis of heeft niet gereageerd. Deze petitie is ondertussen op 26 januari aan wethouder Harm Jan van Schaik aangeboden. Hij was al op de hoogte van onze bezwaren. Met deze petitie heeft hij een handvat om te onderzoeken of het mogelijk is het besluit van het dagelijks bestuur terug te draaien en naar eventuele alternatieve parkeergelegenheden te kijken (zoals o.a. het door de Dorpsraad voorgestelde stukje op de Durgerdammergouw tussen de weg en het fietspad).

Terug naar de inhoudsopgave


Ransdorp

Schoolplein

Op de bijeenkomst van 26 januari met wethouder Harm Jan van Schaik is tevens de herinrichting van het schoolplein en speelveld besproken en de hiervoor benodigde financien. Om geheel onduidelijke redenen heeft het schoolbestuur wel aan de bouw van nieuwe lokalen en renovatie van de oude gebouwen gedacht maar het schoolplein zelf volledig 'vergeten'. De Medezeggenschapsraad (ouders en  leerkrachten) van OBS De WeideVogel heeft een mooi plan gemaakt voor 'zone-inrichting' en enkele speeltoestellen. Dit plan wordt door de Dorpsraad ondersteunt. De Centrale Dorpenraad, oudercommissie en het schoolbestuur (Robert Smit) hebben samen reeds 65% van de noodzakelijke financiën toegezegd. Op de bijeenkomst met de wethouder is gevraagd of hij kan helpen het resterende deel te financieren. Harm Jan van Schaik heeft ons laten weten dat hij de mogelijkheden zal onderzoeken.

De Dorpsraad Ransdorp hoopt op positieve uitkomsten. De speelruimte rond de school is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse schoolbeleving van de leerlingen. Een goede balans tussen verkeer en spelen is voor zowel ouders, school en Ransdorpers van belang, waarbij we de leefbaarheid en levendigheid in en rond het dorp zo goed mogelijk willen bevorderen.
Dorpsraad Ransdorp

Terug naar de inhoudsopgave


Bezwaar tegen vier nieuwe eilanden IJburg

De gemeente Amsterdam is van plan een tweede gedeelte van IJburg aan te leggen. Er komen vier nieuwe eilanden midden in het IJmeer. Als de plannen doorgaan, zal het vrije uitzicht op het IJ-meer, het Muiderslot en Pampus op den duur verdwijnen. Op de nieuwe eilanden komt hoogbouw van 15 tot 36 meter (ca.12 verdiepingen). De bebouwing vervuilt niet alleen de horizon vanaf Durgerdam, maar is zichtbaar tot in Uitdam. Het nieuwe land zal vanaf eind 2010 worden opgespoten. Vanaf 2012 komen er 9200 woningen. Voor de gemeente is dit niet de laatste stap. De gemeente is ook van plan een grote verkeersbrug aan te leggen vanaf de nieuwe eilanden naar Almere, ten noorden van Pampus. Ook gemeente Almere heeft plannen om buiten de dijken wijken aan te leggen. De plannen betekenen op de den duur dat het IJmeer en Markermeer worden veranderd van een natuurgebied in een stadsmeer.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente een poging doet om nog meer eilanden bij IJburg aan te leggen. Vier jaar geleden haalde de Raad van State een streep door de plannen. De omstreden tweede fase moest daardoor worden uitgesteld. De Raad van State keurde het bestemmingsplan niet goed omdat onvoldoende was gewaarborgd dat de nieuwe eilanden geringe invloed zouden hebben op het milieu en bijvoorbeeld de komst van trekvogels niet zouden bedreigen. Onzeker was of dit deel van IJburg er nog wel zou komen, maar nu doet de gemeente toch weer een poging. Dat de plannen zijn tegengehouden is vooral te danken aan verzet van Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de IJsselmeervereniging. Bezwaar maken heeft dus wel degelijk zin!

In het nieuwe bestemmingsplan probeert Amsterdam opnieuw aan te tonen waarom het nieuwe stadsdeel er moet komen. De belangrijkste bewering is de vraag naar woningen in Amsterdam. Vooruitlopend op de uitkomsten van de inspraakrondes vraagt Amsterdam een vrijstelling om alvast met het aanleggen van de eilanden te kunnen beginnen. Bezwaar maken heeft zin. Daarom hebben verschillende partijen, waaronder de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, de IJsselmeervereniging, de Dorpsraad van Durgerdam en vele bewoners begin januari 2009 bezwaar aangetekend tegen het (concept) bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam om de vier eilanden aan te leggen. We zetten de belangrijkste bezwaren op een rijtje.

De plannen schaden het milieu en de natuur. Het IJmeer en Markermeer maakten ooit deel uit van een unieke lagune, maar worden nu aangetast. Er ontstaat verkeeroverlast doordat, onder andere omdat er te weinig bruggen zijn. Maar komen die bruggen wel, dan betekent dat een verdere aantasting van de zichtlijnen. De plannen leiden tot aantasting van de waterkwaliteit, luchtkwaliteit en beperken de mogelijkheden tot een beter zoetwaterbeheer. De overheid is jarenlang nalatig geweest bij het (water) beheer van het IJmeer en Markermeer. De gemeente beweert dat de waterkwaliteit niet achteruit gaat door IJburg, maar vergeet dat de kwaliteit zo slecht is door eigen achterstalligheden.

Nieuwe eilanden in het IJmeer zijn een volgende stap in de aantasting van de cultuurhistorische waarde van het landschap. Het is een uniek gebied met de stelling van Amsterdam, het historisch dorpsgezicht Durgerdam, het landschappelijk karakter van de IJsselmeerdorpen en Muiden en het Muiderslot. De Stelling van Amsterdam staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De gemeente maakt zich ongeloofwaardig richting de UNESCO door het schaden van de zichtlijnen tussen de forten van de Stelling van Amsterdam.

Het lijkt er op dat de gemeente een salamitaktiek hanteert. Door de bouw van IJburg zal de gemeente vroeg of laat genoodzaakt zijn om extra bruggen aan te leggen, terwijl deze nu geen deel uitmaken van de Milieu Effect Rapportage. We hebben de gemeente dan ook gevraagd beter te onderbouwen waarom IJburg 2 geen voorbode (precedent ) is tot meer brugverbindingen en verdere uitbreiding richting IJmeer en Almere. De nieuwe eilanden en met name de brug zullen de scheepsvaart en vooral zeilschepen en de veiligheid belemmeren. De gemeente maakt niet duidelijk waarom er geen alternatieven voor woningbouw elders in de stad worden benut. Die zijn er voldoende, bijvoorbeeld op de noordoevers, in het westelijk havengebied, door het ombouwen van kantoren in woningen . De meeste Amsterdammers willen veel liever midden in de stad wonen. De gemeente beweert dat IJburg nodig is om te voldoen aan de woonbehoefte van de Amsterdammer. Dit staat echter op gespannen voet met een open inschrijving, waar iedereen van buiten de stad mag inschrijven.

Tot slot hebben we de gemeente er op gewezen dat ze eerdere afspraken niet nakomt over bouwhoogte, milieuvriendelijk en architectonisch mooi bouwen. IJburg I is architectonisch fantasieloos en heeft een onaantrekkelijke wateraanzicht. De gemeente heeft nagelaten bewoners van landelijk noord direct te informeren over de plannen. Dit ontneemt ons ons democratische recht tot inspraak. De gemeente had bewoners actief moeten informeren. We hebben daarom gevraagd de termijn te verlengen zodat ook andere bewoners hun zienswijze kunnen indienen.

De gemeente moet nog komen met een reactie op de bezwaren. Wij gaan ondertussen door, maar hebben daarbij steun nodig van bewoners en organisaties van landelijk noord. Inmiddels hebben we contacten gelegd met bovengenoemde bondgenoten,maar ook de Kwade Zwaan en de stichting Coehoorn voor behoud historische verdedigingswerken. De komende tijd gaan we bedenken welke acties we nog meer kunnen organiseren.

We zijn op zoek naar iedereen die een warm hart heeft voor het behoud van het IJmeer, landelijk Noord en Durgerdam. Wil je een actie starten, of heb je ideeën of ken je mensen die ons kunnen steunen bij acties tegen IJburg fase 2, stuur dan een mail naar:

secr.durgerdam@centraledorpenraad.nl.
Dorpsraad Durgerdam

Terug naar de inhoudsopgave


Over Stichting Durgerdam en Rietland

De Stichting Durgerdam bestaat nog en is nog actief ook, ter instandhouding van het oorspronkelijke karakter en woningbestand van ons dorp. Even een opfrisser: Onze belangrijkste activiteiten hadden plaats in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Toen kregen we voor elkaar dat Durgerdam een ´beschermd dorpsgezicht´ werd, dus als uniek Hollands dijkdorp officieel werd erkend. Vele jaren was de belangrijkste activiteit van de Stichting het beheer van het rietland voor de haven, dat mede bepalend is voor de karakter van ons dorp. Aan de eigenaar van het rietland, de gemeente Amsterdam, betaalden we een symbolische pacht, dat net kon worden opgebracht uit de rente van opgespaard ´giftgeld´.Verder zorgden we ervoor dat het riet jaarlijks werd geoogst.

In die functie hadden wij ook contact met Natuurmonumenten, de grootste eigenaar van de Polder IJdoorn. Natuurmonumenten had wel belangstelling om ons rietland toe te voegen aan haar natuurreservaat IJdoorn. Wij meenden dat de toekomst van het rietland als Natuurmonument beter was veiliggesteld dan bij de gemeente en steunden daarom deze verkoop. Nadien hebben we nog, samen met het Hoogheemraadschap en Natuurmonumenten, een toonbaar toegangshek tot het gebied laten maken met daarop “Polder IJdoorn”. Tenslotte hebben we de reparatie van een van de palen waaraan dit hek hangt verzorgd.

Ons restantje ´giftgeld´, op een spaarrekening bij de Postbank, bracht inmiddels minder op dan deze bank aan ´kosten´ in rekening bracht. Dus wegwezen daar en dit ondergebracht op een eigen Roparcorekening van de Rabo bank, met rente en zonder kosten. Dit vereiste overigens wel veel kunst en vliegwerk, nog een heel verhaal apart. Het riet van ons rietland, is nimmer een probleemloze zaak geweest. Het is nl. z.g.´fijn´riet, daarom niet geschikt voor rietmatten e.d. en was indertijd al maar net rendabel genoeg om het gemaaid te krijgen. En gemaaid worden moet het, anders wordt het riet heel geleidelijk land en verliest het z´n bijdrage aan ons dorpskarakter en gaat het als vogelbroedgebied verloren.

Er is echter met rietland in Nederland in het algemeen een probleem ontstaan. Wij zijn zo rijk geworden dat rietland, ook het meer rendabele grove riet, de kosten verbonden aan het oogsten en verkoopbaar maken niet meer opbrengt. Dit is een landelijk probleem waar alle eigenaren van rietland mee zitten. Het ziet er naar uit dat we op de lange duur alleen rietkragen overhouden als de overheid niet ingrijpt. De kosten zitten niet alleen in het oogsten, het riet moet ook verwijderd worden en dan moet je het nog kwijt ook. Kortom ‘ons´ rietland is voor Natuurmonumenten een probleem geworden.
Het werd daardoor al jaren niet meer geoogst en wij zagen met lede ogen toe hoe er steeds meer struiken en bomen gingen groeien. Hoe het uitzicht op open water verloren dreigde te gaan en we van een vissersdorp in een ´bosdorp´ veranderden. Intussen kwam de Stichting wel in actie. We vielen inmiddels ook onder een andere beheerder van Natuurmonumenten. De struiken en boompjes waren inmiddels te fors voor de in rietland gebruikelijke machines. Ik klim weer in de telefoon, begin te schrijven en hoor luide bosbouwmachines, kettingzaag en een hakselaar. Kortom, Natuurmonumenten laat ons niet in de steek. Ons rietland en dorpskarakter is bij hen in goede handen. Het effect is geweldig, het vrije uitzicht over water, de openheid, heerlijk.
Kortom, steun Natuurmonumenten en word lid 035-6559911 www.natuurmonumenten.nl.

Stichting Durgerdam
Ernst Holtrop

Terug naar de inhoudsopgave


Uitbreiding begraafplaats Zunderdorp

Op donderdagvond 12 februari is er een openbare dorpsraadvergadering in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Aansluitend zullen de plannen van de SDAN voor de uitbreiding van de begraafplaats van Zunderdorp gepresenteerd worden. Graag willen wij u hiervoor van harte uitnodigen !! De agenda voor de vergadering wordt binnenkort verspreid in het dorp.

Dus: donderdag 12 februari
20.00 uur
Jeugdgebouw, Zunderdorp
Alvast op de kalender zetten dus.
Dorpsraad Zunderdorp

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn partner en vader

Marinus Kotterlink

danken wij u hartelijk.

Christa Heering en Joep Kotterlink

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
Schaatsen

Eindelijk een schaatswinter, eerst op de plas-dras weilanden van natuurbeheer. Heerlijk om daarop vanaf de Durgerdamse parkeerplaats de kinderen te zien schaatsscharrelen. Toen op de sloten en later op de vaarten en dieën van ons Waterland. Tenslotte na een paar nachten matige vorst ook op het Buiten IJ. Toen was het feest kompleet, het Hollandse Carnaval, feest voor iedereen met een ongekende saamhorigheid, koek en zopie en valpartijen. Een wereldevenement tot in de V.S. op het tv-nieuws.

Er is één ding veranderd met de afgelopen jaren, stadsmensen zijn gemakzuchtig geworden. Met de schaatspret overvallen ze ons massaal met hun stinkauto’s. Hoe zit dat, Amsterdam is zo fiets-vriendelijk, er zijn nergens zoveel fietspaden, hebben ze geen fiets meer? Onze dorpen worden geblokkeerd met auto’s, rijdend en in de berm geparkeerd. Zelf kunnen we er niet uit of in, wij niet, maar ook ambulance en brandweer niet. Vooral aan ambulancevervoer is met al die valpartijen wel behoefte!

Wanneer is deze Hollandse schaatstraditie met z’n geweldige gelijkgezindheid ontstaan? Dat was in vroeger eeuwen, voordat de stoomtrein en –tram het platteland ontsloot. Toen een paard in slome draf het snelste vervoermiddel was. Toen verre familie en vrienden alleen bereikbaar waren via ons efficiënte kanalen netwerk voor trekschuiten. Toen met het invallen van een echte winter het land ineens van gedaante volkomen veranderde zodat alle verre geliefden inens binnen enkele uren bereikbaar werden. Iedereen kon ineens overal heen en was plotseling zo vrij als een vogel in de lucht. Dat dát een carnavaleske feestvreugde schiep, kunnen we ons nu wel voorstellen, nu we dit een aantal jaren hebben moeten missen.

Hoe lang hebben we dit eigenlijk gemist? Vanaf ’97 hoor ik zeggen Ik bladerde terug in mijn “Zwaantje”-map en vond dat ik in januari 2003 “IJs en Hersenschimmen” schreef over een wandeling over het ijs naar onze vuurtoren met opgekruid ijs. Vijf ijsloze winters, dus dat valt nog mee. Ik kan me niet herinneren dat we toen met zo’n autoprobleem werden overvallen. Zo snel verandert blijkbaar de wereld, dat de flitsende stadsmens het kennelijk niet bijhoudt!

Het achterstallige onderhoud aan ons rietland is gelukkig tijdig door Natuurmonumenten uitgevoerd, zodat we volop kunnen genieten van het uitzicht over het wijde buitenwater. Naast schaatsers en flitsende ijszeilers is er één nieuwigheid op het buiten-ijs. De ijszeiler met een soort vlieger over zijn schouder is vervangen door het hoog in de lucht opgelaten parazeiltje van de kytesurfer. Het gaat niet zo ijzingwekkend snel als het ijszeilen maar verlevendigt het feestelijke beeld van de schaatspret zeer.

Kan ik toegeven aan de pretkriebels en zelf gaan meedoen? De ijzers voor onder de schoenen komen te voorschijn,maar dan bedenk ik me hoe slecht de valpartijen van het afgelopen jaar me zijn bekomen, hoe broos mijn botten blijken te zijn geworden. Voorzichtig schuifelen over het ijs moet toch kunnen? Ik heb ervaren hoe wreed de afstraffing van zelfs een valletje in huis kan zijn, is dat het wel waard?

Mijn oude houten noren komen te voorschijn, het hout aan alle kanten romantisch gebutst. Die inspireren mij, hiermee zijn honderden kilometers tochten in extase gereden. Ik visualiseer ze onder mijn schoenen en vlieg in gedachten er weer op voort. Zo kan je zelfs als bejaarde nog schaatsen als de beste, als die kerels daar op het IJ. “Weg met die oude troep, hoor ik achter mij, weg ermee”. De verleiding smelt weg als de ijspret. De volgende dag viel de dooi in. Afscheid is de grote last van de ouderdom, van capaciteiten en illusies, van familie en vrienden, van dierbare spullen, van…Waar die schaatsen zijn gebleven, durf ik niet te vragen, want ze had wel gelijk.

Ernst 02/´09

Terug naar de inhoudsopgave


Groen vrijwilligerswerk iets voor jou

Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht organiseert in samenwerking met StaatsBosBeheer in het voorjaar nog 3 natuurwerkzondagen. We verzamelen om 09.00 uur in de kantine van Kinselmeerzicht, Uitdammerdijk 18 te Amsterdam (tussen Uitdam en Durgerdam)
Wij zorgen voor de koffie en thee. Om 9.30 uur vertrek naar de werkplek en we zullen daar tot ca.14.00 uur doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee! Afsluiting in de kantine met soep en brood. De plekken waar we werken zijn vaak drassig, neem waterdichte laarzee mee!
Agenda:zondag 8 februari, zondag 22 februari, zondag 8 maart.
Meer informatie en/of aanmelden? Arja.b@planet.nl .0616438004.

Terug naar de inhoudsopgave


Durgerdammer Muziekmiddag

Op 29 maart aanstaande is het weer tijd voor de jaarlijkse Durgerdammer Muziekmiddag. Al jaren biedt de Zangroep Durgerdam zichzelf en anderen een podium om een ieder te laten zien wat er in Durgerdam en omstreken op muzikaal gebied mogelijk is. Wat genieten we elk jaar weer van alles wat er gebracht wordt. Van alles hebben we langs zien komen gehad: zigeunerorkesten, brake dancers, veel kinderen aan de piano. En zang, heel veel zang. Al jaren eindigen we met zang, de laatste jaren steeds met een voor de gelegenheid geschreven lied. Waarmee u als afsluiting even niet alleen hoeft te luisteren maar zelf ook geluid kunt voorbrengen.

Hierbij weer een oproep om u op te geven voor de Durgerdammer muziekmiddag van zondag 29 maart. Bepaald niet alleen bedoeld voor Durgerdammers en zeker ook niet alleen voor zangers en zangeressen. Mensen die een instrument bespelen zijn meer dan welkom.

Overlegt u even met Ank de Pater 020-4904878 of Loes Buijsman 020-4286615 over uw deelname. Ook een zelfgeschreven “ Ode aan Waterland” of “ Loflied op Landelijk Noord” is welkom.

We zien u heel graag de 29e maart 15.00 uur in de Dorpskerk Durgerdam. Entree nog altijd gratis.

Terug naar de inhoudsopgave