't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
November 2008


Kopij voor Januari uiterlijk donderdag 30 December om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

NIEUWS UIT LANDELIJK NOORD

www.centraledorpenraad.nl


Plenaire vergadering 2008
van de Centrale Dorpenraad LN
17 januari
in de dorpskerk van Durgerdam
14.30 uur
1. Opening

2. Verslag vergadering 2007 (19-1-2008)

3. Jaarrekening 2007 en accountantsverklaring

4. Presentatie Beleidsplan 2008

5. Bestuursverkiezing

Aftredend:
Frits Vogels
Nico Disseldorp als agrarisch adviseur
Kandidaat:
Frits Vogels

6. Dorpsraden

7. Werkgroepen

8. Rondvraag

16.00 uur
9. Lezing door mw. Yttje Fedders, rijksadviseur landschap

17.00 uur
10.Drankje en optreden van de troubadour Jan van Til

Rinus Kotterlink †

Op 19 december j.l. is Rinus Kotterlink overleden.
De laatste jaren van zijn leven vervulde hij samen met zijn partner de functie van beheerder van de kerk van Ransdorp, sinds die door Stadsherstel Amsterdam werd overgenomen.

Co Verkade †

Afgelopen zaterdag 27 december is Co Verkade overleden.
Hij was lange tijd voorzitter van de dorpsraad Durgerdam en van 1995 tot 2001 lid van het dagelijks bestuur van de CDR. In het bestuur vervulde hij van 1998 tot 2001 de functie van secretaris.

Terug naar de inhoudsopgave


Verslag vergadering verkenning agrarische toekomst LN
Durgerdam-Ransdorp in de kerk van Durgerdam 24-11-2008

Welkom
Henk Smit (voorzitter dorpsraad Durgerdam) heet iedereen welkom. Een bijeenkomst zoals vanavond heeft in maart 2008 in Holysloot plaatsgevonden. Op 2 december zal er ook een sessie in Zunderdorp zijn. De grote opkomst (± 25 personen) geeft aan dat het onderwerp leeft. Er zouden deze avond drie sprekers zijn, Theo Vogelzang van het Landbouw Economisch Instituut en Jan Buijs agrarisch adviseur. Helaas zijn beiden door de griep geveld. Jan Hendriks, voorzitter van de agrarische werkgroep van de CDR neemt de presentatie van Theo over. Jan zal vertellen hoe het project “Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit tot stand is gekomen en aansluitend iets over de stand van zaken in Durgerdam en Ransdorp.


Zowel de agrarische werkgroep, de CDR, de natuurvereniging als de dorpsraad Holysloot zijn bezorgd over de agrarische toekomst van het gebied.

Wat er aan het project vooraf ging
Jan Hendriks zet uiteen hoe de werkgroep tot stand is gekomen. Anderhalf jaar geleden ontstond n.a.v. de startnotitie mbt het nieuwe bestemmingsplan een discussie over het al dan niet subsidiëren van agrarische werkzaamheden. De agrariërs willen niet van subsidie afhankelijk zijn maar gewoon een boerenbedrijf voeren. Ook de CDR maakte zich zorgen over het landschap. Het landschap is gemaakt en wordt beheerd door de boeren.Door de afname van boerenbedrijven is het de vraag wat er met het landschap gebeurd. De vraag kwam naar voren hoe overheid en ondernemers samen kunnen werken zodat boeren kunnen ondernemen en het landschap hier beter van wordt. Toen kwam de overheid met een onderzoek, gedaan door het RBOI. Boerenbedrijven uit het gebied hebben hier aan meegedaan. Hierin werd duidelijk dat er in de toekomst bedrijven zijn die gaan stoppen. De CDR was van mening dat dit niet negatieve maar een positieve benadering moet hebben. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep Agrariërs opgericht. De werkgroep bestaat uit 12 leden, 8 boeren en 4 burgers. De werkgroep is zich bezig gaan houden met de vraag hoe agrarische bedrijven hier gezond kunnen overleven zodat ook het open veenweidelandschap behouden blijft. Kernopgave de komende jaren is het goed laten verlopen van schaalvergroting van bedrijven, die nodig is én mogelijk wordt doordat andere bedrijven stoppen. Hierover is een visie opgesteld: “…In één oogopslag”. Hierin wordt verwoord welke problemen er spelen als boeren stoppen, zoals: overdracht van grond, innovatie in bedrijfsvoering, ondersteunend ruimtelijk beleid, hoe pak je eventuele verbreding van de agrarische activiteiten aan? Door de werkgroep is benadrukt dat je niet moet afwachten maar voorop moet lopen om te kijken hoe je zo slim mogelijk kunt ondernemen in relatie tot de kwaliteiten van het landschap. Dit heeft geleid tot het project Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit.

Vragen uit de zaal

Hoe zit het met de grond die in handen is van beleggingsmaatschappijen? Voor het project is Jan Buijs gevraagd onderzoek te doen bij de ondernemers in het gebied. Hij zal ook in kaart brengen hoe het met het eigendom van de grond zit. Waar komt de term “dynamiek” vandaan?
Deze slaat op de economische ontwikkeling van bedrijven.

Is het Ministerie van Landbouw wel een betrouwbare partner: daar willen ze toch dat boerenbedrijven verdwijnen?
Als er boerenbedrijven verdwijnen, dan is dat op zich meestal geen ramp: de schaalvergroting speelt al heel lang en lang niet ieder bedrijf hééft een opvolger klaar staan als de huidige ondernemer ermee ophoudt. Belangrijk is ervoor te zorgen dat ‘blijvende bedrijven’ op een goede manier dóór kunnen in dit gebied.

Valt natuurbehoud te combineren met schaalvergroting?
Dat is heel goed mogelijk, maar de werkgroep wil er wel in samenhang naar kijken. We moeten beseffen dat als grond wordt verkocht als natuur deze naderhand weer moeilijk teruggekocht kan worden door bedrijven die deze grond graag willen gebruiken.

Hoe definieert u natuur?
Dit is grond die beheerd wordt door SBB of Natuurmonumenten

Wat vindt u van het maïspercentage dat verbouwd mag worden?
In de werkgroep is hierover een hele discussie gevoerd. Er zijn voor en tegenstanders van maïsteelt in het gebied, maar de werkgroep vindt dat het voor eigen gebruik vaak nodig is en dus ook moet kunnen.

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord
Jan laat een plaatje zien van landbouwgronden in het gebied die versnipperd zijn.
Hier gaat het om! Voor een bedrijf is het niet handig boeren als het land versnipperd is.

Gegevens over Durgerdam en Ransdorp

 • 20 bedrijven (+6) gemiddeld 55 jaar, opvolgers 24%
 • Totaal ha 850 (samen met Holysloot, + 10) Dit is 2/3 van Landelijk Noord
 • Graasdierbedrijven 20 (+5)
 • Verbreding:agrarisch natuurbeheer (bijna allemaal), huisverkoop, zorg(Nog) geen samenwerking tussen ondernemers
 • Toekomstpotentieel
 • In de dorpen spelen verschillende problemen voor de agrarische sector
  Holysloot heeft opvolgingsproblemen, in Zunderdorp trekken boeren weg en in Ransdorp en Durgerdam zitten bedrijven die graag willen uitbreiden maar zitten elkaar in de weg. Wat is het vervolgtraject?

  Jan Buijs gaat praten met ongeveer 30 agrariërs, er wordt een inventarisatie/quick-scan gemaakt van deze bedrijven. In vervolg daarop wordt meegedacht bij een aantal concrete bedrijfsontwikkelingsplannen. Ook worden dan voorstellen gemaakt hoe deze bedrijven landschappelijk het beste ingepast kunnen worden.

  Discussie en vragen uit de zaal Afsluiting
  Henk bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor de bijeenkomst in februari 2009 als de resultaten van het project gereed zijn.

  Terug naar de inhoudsopgave


  Onderzoek project
  Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit

  Op dit moment houdt Jan Buijs in het kader van het project gesprekken met agrarische ondernemers. Mocht u niet benaderd zijn en wilt u meedoen aan het onderzoek dan kunt u dit aangeven. U kunt de Centrale Dorpenraad bellen of mailen voor een afspraak.

  Terug naar de inhoudsopgave


  Bejaardenhoek
  Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
  De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
  Over Mobiliteit en Geheugen

  Beste bejaarde, vooreerst een gelukkig en vooral gezond jaar toegewenst!
  Onze kwaliteit van leven wordt vooral bepaald door mobiliteit en geheugen. Het belang van de mobiliteit werd me pas goed duidelijk, toen ik door een val op mijn achterste mijn rug beschadigde en ineens nauwelijks meer kon lopen. Als hulp voor de mobiliteit zijn voor ons een veelheid van apparaten op de markt, die niet altijd voor een eenhandige bruikbaar zijn en veelal ook aanpassingen van je huis vereisen. Ik koos daarom voor de natuurlijke weg, eindeloos oefenen.
  Met het jaareinde ga ik meestal na welke hoogtepunten en dieptepunten mijn bestaan in het afgelopen jaar hebben verlevendigd. Een trouwe lezer wees me er al op, dat hij de teneur al wist. De balans is negatief, stelde hij vast, want geleidelijk is de positieve, vaak humoristische ondertoon van je verhaaltjes, wat weggeëbd. Zijn gelijk bewijst mijn agenda door een groot aantal fysiotherapeutische afspraken, vooral met een mensendiecktherapeute die hielp de dramatische afname van mijn mobiliteit te overwinnen. Plotseling vond ik dat mobiliteit voor een bejaarde de beste graadmeter voor de kwaliteit van het leven is. Door ijverig te oefenen is al weer veel teruggewonnen, dit ter geruststelling.
  Het is heerlijk om weer te ervaren dat het zelfs voor een bejaarde de sportieve weg naar het meer en beter kunnen nog open kan staan, hoewel deze helaas moeizamer is geworden.
  Over hoe erg het gewone geheugen met de jaren achteruit gaat hebben we het wel eerder gehad. Voor menige bejaarde is dit de grootste kommernis van het oud worden, vooral omdat er zo weinig tegen te doen is. Dus daar kunnen we het niet te vaak over hebben.
  Tegen het GROTE VERGETEN is de zakagenda voor mij een steeds belangrijker rol gaan spelen, niet alleen voor alle afspraken en boodschappenlijstjes maar ook voor het noteren van de belangrijkste belevenissen en dergelijke. Een probleem wordt dan wel dat ik er zoveel in bijeenkriebel, dat ik een vergrootglas nodig heb om het te kunnen lezen en dat heb ik niet op zak. Dit alles in tegenstelling tot het Lange Termijn geheugen, waarover ik het in december had.
  Inmiddels heb ik ervaren dat ik mijn gewone geheugen niet als een spier kan oppompen met de hulp van puzzeltjes en trucs. Met het lichamelijke is door ijverig oefenen tot op hoge leeftijd nog wel iets te bereiken, maar het geheugen is niet zo ontvankelijk voor “Brain Training”. Zulke programma’s zijn aan ons niet meer besteed, vooral als het nieuwigheden als computerbediening betreft, dat is de volgende dag al weggevaagd. Wel is het voor specialistische kennis mogelijk associatiestrategieen te ontwikkelen als geheugensteun. Maar wie van ons heeft met de huidige razendsnelle ontwikkelingen nog een specialisme kunnen bijbenen?
  Een eigenaardigheid bij het Grote Vergeten moet ik nog noemen: Het begint Nu en het eindigt met het geleerde in de eerste klas van de lagere school, in die volgorde.
  Denkend aan mijn toenemende afhankelijkheid van een zakagenda vroeg ik me wel eens af of dementie niet om de hoek komt kijken. Duikend in de literatuur op dit gebied werd ik geheel gerustgesteld. Zelfs voor hoogbejaarden blijft de kans op dementie beneden de 5 procent! Zeker als je gestimuleerd wordt verhaaltjes te blijven schrijven is die kans dus nihil. Ook de bewering dat we maar een tiende van ons beschikbare geheugen echt gebruiken is maar een mythe. Daarbij denk ik maar aan de opmerking van mvr.Einstein aan haar man: ”Ach Albert, du bist so dum”. Waarschijnlijk op huishoudelijk terrein, denk ik dan maar.

  Ernst 01/´09

  Terug naar de inhoudsopgave


  Waterlandse Harmonie.

  Alle plaatsen in de sfeervolle prachtig gerestaureerde Dorpskerk te Ransdorp waren nagenoeg bezet bij ons concert op 13 december jl. en wij kunnen dan ook terugzien op een geslaagde reeks uitvoeringen. Want naast dit concert heeft de harmonie bijdragen geleverd aan een tweetal kerstvieringen. Met name die in de kerk van Ransdorp begint bijna een traditie te worden. Wij zijn blij met de mogelijkheid, dankzij Stadsherstel, in de kerk concerten te organiseren en te repeteren. Onze donateuractie 2008 is naar tevredenheid verlopen. Zowel de nieuwe als de trouwe aanhangers van onze vereniging bedanken wij hartelijk voor hun bijdragen. Dank voor al degenen die ons financieel steunen. Voor iedereen een voorspoedig en vooral een gezond 2009.

  Vanaf 6 januari beginnen wij met onze repetities voor het voorjaarsconcert. Ons orkest kan nog wel enige versterkingen gebruiken. Vooral de saxofoonsectie is dun bezet. Beginnende en gevorderde muzikanten op alle instrumenten zijn van harte welkom. Interesse? Kom op dinsdagavond kennismaken met onze vereniging in Dorpskerk van Ransdorp. De bijzondere akoestiek in deze kerk zal bijdragen aan de speelvreugde op uw instrument.

  Martine Vink, voorzitter van de Waterlandse Harmonie
  martine.vink@yahoo.com

  Terug naar de inhoudsopgave


  Jazz-orkest MDM
  in de Witte Kerk in Holysloot
  zondagmiddag 18 januari 15.00 uur

  Op zondag 18 januari aanstaande komt Wim Amerongen met zijn jazz-orkest naar Holysloot. De acht muzikanten van het orkest hebben zich gespecialiseerd in het spelen van de jazz-muziek van Thelonius Monk, Duke Ellington en Charles Mingus.
  De naam van het orkest, MDM, is afgeleid van Monk, Duke en Mingus: drie invloedrijke Amerikaanse jazzcomponisten die van enorme invloed waren op de ontwikkeling van de jazz in de tweede helft van de vorige eeuw. Monk leefde van 1917 tot 1982, Ellington van 1899 tot 1974 en Mingus van 1922 tot 1979. Deze giganten bewonderden elkaar en schreven diverse stukken die naar elkaar verwijzen. Mingus maakte zelfs een compositie die als titel hun initialen draagt.
  Het Hollandse MDM-orkest is sinds 2006 bij elkaar en heeft al gespeeld op het Meerjazz festival in Hoofddorp en in de Vredeburg in Limmen. Dit concert in Holysloot is een prachtige manier om de jazz-muziek van deze drie componisten (beter) te leren kennen.
  Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog nagenieten. De entree bedraagt 5 euro (kinderen 3.50) inclusief koffie of thee in de pauze. Van harte welkom!

  De commissie Kunst in de Kerk

  Terug naar de inhoudsopgave


  Programma Natuurwerkdagen 2009 van Kinselmeerzicht

  Zondag 18 januari
  Zondag 8 februari
  Zondag 22 februari
  Zondag 8 maart

  - Om 09.00 uur staat de koffie op de Uitdammerdijk 18 Amsterdam.(IJsselmeerdijk tussen Durgerdam en Uitdam)
  - Om 9.30 vertrekken we naar de werkplek en zullen daar tot ca. 13.30 doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee.
  - Om ca.14.00 uur sluiten we de dag af in de kantine van Kinselmeerzicht met brood en soep.

  Meer informatie en/of aanmelden:
  Arja Broere 020-6244195/0616438004 arja.b@planet.nl
  Michiel Daalderop 020-6121230 michiel@micmar.demon.nl

  Terug naar de inhoudsopgave


  Stal Bleijkmeer

  Voor de 5 ½ jarige ruin Amir, stokmaat 1,53 meter, zijn we op zoek naar een ruiter of amazone. Niet geschikt voor kinderen, we zoeken daarom een ervaren iemand.

  Voor meer info kunt u bellen 06 – 21 44 01 65 of de website www.stalbleijkmeer.nl

  Terug naar de inhoudsopgave


  Schildercursus in Holysloot

  Start donderdag 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur in het dorpshuis (naast restaurant Het Schoolhuis). Kosten € 90 voor 8 lessen, inclusief locatiehuur, materialen (behalve papier), koffie en thee.
  We gaan schilderen met quache ofwel plakkaatverf. Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als meer gevorderden. Aldoende leert u over compositie, kleur, contrast, diepte en textuur. Verschillende technieken worden uitgeprobeerd, soms met baanvullend materiaal als krijt of houtskool.

  Voor meer informatie en om u op te geven 020 6360157 of 0649788832.
  Joke de Jager

  Terug naar de inhoudsopgave