't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Juni 2007


Kopij
Digitaal als Word document aanleveren zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.
c.dorpenraad@planet.nl


Inhoudsopgave:


50jaar 50 jaar Centrale Dorpenraad, plannen en oproepen

Hallo Waterlanders van Landelijk Noord,
Wat hieronder staat is een voorstel - een voorzet in de vorm van een suggestief programma, dat zeker nog niet is vastgelegd en waarvoor nog veel ideeën zeer welkom zijn.
Onze Centrale Dorpenraad bestaat dit jaar 50 jaar. Namens de dorpsraden van Landelijk Noord waakt de Centrale Dorpenraad al 50 jaar over de belangen van de vijf dorpen bij het opstellen van het beleid van de stad. Daarom wordt aan de inwoners van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp door de Centrale Dorpenraad en het Stadsdeel een tweedaags feest aangeboden. Een weekend lang op 8 en 9 september a.s. Om die 50 jaar te vieren maar ook om beter kennis van elkaar te nemen door het programma zo te organiseren dat we kunnen zien wat er zoal in de dorpen leeft en gebeurt.
Om de gezamenlijkheid te benadrukken hebben we een plek uitgezocht om het feest te vieren die in geen van de dorpen ligt en hemelsbreed ongeveer het midden bepaalt – ons oog is gevallen op de wei op de splitsing van de Nieuwe Gouw en de Poppendammergouw, het (symbolisch) midden tussen de vijf dorpen van Landelijk Noord. Een grote tent wordt geplaatst om aan slecht weer te ontkomen.
Het feest moet worden gedragen door de inwoners van de dorpen en de vrijwilligers. Financiële bijdragen komen van Stadsdeel Noord, de Centrale Dorpenraad en sponsorbijdragen.
Het programma zou er als volgt uit kunnen zien:

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
12.00 uur: “HIER LEVEN WIJ” opening
Burgemeester Job Cohen zal het feest te openen. Ondertekening van  het herziene convenant met de Centrale Dorpenraad door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.
13.00 – 18.00 uur: “HIER SPELEN WIJ” non-stop acts etc. - schoolproject
Verenigingen en clubs uit de vijf dorpen presenteren zich op het open podium: zangkoren, toneelverenigingen, break dance, line dance en de Waterlandse harmonie en verder iedereen die iets wil laten zien of horen. Een (school)project zal wensen en ideeën over de verbinding tussen de dorpen en de inwoners, hun eigen leefomgeving verbeelden in een grote maquette. Een springkussen om wat energie kwijt te raken zal niet ontbreken.
Zie hieronder oproep 1
13.00 – 18.00 uur: “HIER WERKEN WIJ” dorpenmarkt – exposities – presentaties - lezingen
In marktkramen eromheen kunnen bedrijven uit landelijk Noord hun producten promoten. Op deze dorpenmarkt van Waterlandse producten en activiteiten zien we agrarische bedrijven, andere ambachtsbeoefenaars, de basisschool, de zorgboerderijen, de peuterspeelzaal, de jachthavens en andere streekbedrijven. Er zal ook een plaats ingeruimd worden voor een vrijmarkt. (Idee: om de band met onze naaste Amsterdammers aan te halen worden als enige niet-Waterlanders ook de bewoners van de Markergouwbuurt uitgenodigd.) Voor bijdrage in de kosten kan voor € 20.- een kraam gehuurd worden; ideële instellingen kunnen gratis een kraam bemensen. In een directiekeet worden voor kleine publieken om het uur korte lezingen gehouden over de geschiedenis en/of de ecologie van Waterland.
Zie hieronder oproep 2
20.00 – 02.00 uur: “HIER FEESTEN WIJ” feest
's Avonds wordt er gefeest met een live band en een DJ. De muziek zal een “leeftijd”-opbouw hebben. De verschillende smaken worden bediend met een afwisseling van band en DJ.
ZONDAG 9 SEPTEMBER
11.00 – 13.00 uur: “HIER ETEN WIJ” brunch
Na de (in overleg eventueel ingekorte) kerkdienst is er een brunch. Lange tafels met mooie kleden en eerlijke Waterlandse producten staan uitnodigend in het weiland (mooi weer scenario). Een rustig live muziekje.
Er wordt een bespreekgeld van € 2.- gevraagd, niet om uit de kosten te komen, maar om te kunnen weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.
13.00 – 17.00 uur: “HIER LEVEN WIJ” fietstocht – routeboekje
Na de brunch uitreiking van een boekje met een fietsroute door de vijf dorpen waar op verrassende plekken gedichten en (geïllustreerde?) verhalen hangen.
Het boekje bevat verder de gedichten, een korte geschiedenis van 50 jaar. Deze uitgave zal ook geschikt zijn als fietsroute voor geïnteresseerden van buiten de dorpen na het jubileum
Zie hieronder oproep 3

Oproep 1, voor individuen, verenigingen en clubs:
Laat je spel / vereniging of club zien!
Wij doen een beroep op alles en iedereen om alleen of in groepsverband iets in te studeren of uit bestaand repertoire te herhalen om op het non-stop-podium op zaterdag een 'act' te doen. Bijvoorbeeld: zingen, dansen, een scène uit een eerder gespeeld toneelstuk of musical, een korte gymles, een dart-demonstratie, enzovoort. Verenigingen en clubs vraag je af wat je zou kunnen doen – en doe het! Wat bieden wij?
Een unieke kans om (met mooi weer buiten) voor veel publiek op te treden. Bekendheid in en om (Landelijk) Noord. De mogelijkheid om nieuwe leden te werven of het seizoenprogramma bekend te maken.
Wat kost dat? Niets!

Oproep 2, voor ambachtslieden, bedrijven en kunstenaars:
Laat je werk / bedrijf zien!
Natuurlijk komen voor de dorpenmarkt in de eerste plaats de streekeigen producten op agrarisch gebied in aanmerking, maar er is zoveel meer in onze dorpen: zorgboerderijen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, maar ook fotografen, kunstschilders, theatermakers, meubelmakers en andere bedrijven en ambachtslieden. Presenteer je in een stalletje, alleen of met z'n tweeën of zelfs drieën. De huurprijs van € 20.- is meer bedoeld als 'sponsorbijdrage' aan het feest dan als reële huur (want die is veel hoger).
Wat bieden wij
Een plek op de dorpenmarkt om uw bedrijf bekendheid te bieden in en om de dorpen. Een mogelijkheid om in de fietsroute  ( en het boekje) opgenomen te worden. Sponsoren kan natuurlijk ook.
Wat kost dat?
Een marktkraam kost €20
Een plek in de fietsroute/boekje €50

Oproep 3, voor allerlei vrijwilligers:
Er komt nogal wat kijken bij de organisatie van zo'n evenement; voor de zwaarste klussen mogen wij professionals inhuren, maar voor de dagelijkse hulpdiensten zoeken wij nog een aantal vrijwilligers. Zowel voor de zaterdag bij de markt als voor de zondag bij de brunch. Wie, o wie?
Inlichtingen opgave bij de feestcommissie uit uw/je dorp:

Holysloot Frits Vogels fritsvogels@gmail.com Paul Leijgraaf paul.leijgraaff@chello.nl
Ransdorp Luc Klaasen luc@konkurrent.nl    
Zunderdorp Marianne Vrolijk mariannevrolijk@tiscali.nl    
Durgerdam Theo van der Meer tjm.vdmeer@planet.nl    
De coördinatie is in handen van:
Sylvia Fennis uit Schellingwoude, info@percesyl.nl

P.S. Dit programma is onder groot voorbehoud!

Terug naar de inhoudsopgave


Bericht van de dorpsraad Durgerdam Nieuw beleid voor de steigertjes tussen Kapel en Westeinde van Durgerdam
Er is de afgelopen jaren beroering geweest over de vergunning-verstrekking voor steigertjes bij Durgerdam. Er zou sprake zijn van wildgroei, niet alleen Durgerdammers konden een steiger aanvragen, het uitzicht zou volgroeien met hardhout. Overleg tussen stadsdeel, hoogheemraadschap en dorpsraad leverde als eerste inzicht ook op dat zeker niet ieder huis een steigertje zou kunnen krijgen en het oude beleid zoals dat in de jaren ‘80 gehanteerd werd, waaronder een steiger alleen door een groep mensen samen ( ‘cluster’) kon worden aangevraagd werd door Hennie Koopman onder de aandacht gebracht.

Er heeft uitgebreid overleg plaats gehad tussen stadsdeel, hoogheemraadschap, de dorpsraad, en zelfs Rijkswaterstaat. Hier is uit gekomen dat het hoogheemraadschap nieuw beleid heeft geformuleerd en dat het stadsdeel dat beleid gaat opnemen in het nieuwe bestemmingsplan voor Landelijk Noord. Het nieuwe beleid van het hoogheemraadschap gaat in per 1 juni 2007 en gaat gelden voor alle plaatsen langs de Markermeer- en IJsselmeer-kust met een soortgelijke situatie en dus niet alleen voor Durgerdam.
Om goed te snappen wat de achtergrond van het geheel is even een aantal feiten. Wellicht dat een advocaat er gaatjes in kan schieten maar zo is het juridische verhaal aan ons in het overleg gepresenteerd. Puntsgewijs zijn er deze weetjes:
- Hoogheemraadschap is eigenaar van de dijk, en van de bodem tot 15 meter uit de dijk.
- Zodra je een paal in die dijk (mag niet !) of die bodem slaat, is die paal van het hoogheemraadschap. Ook alles wat eraan vastzit, de planken en zo, worden na vasttimmeren direct van het hoogheemraadschap. Dit heeft te maken met de wettelijke 'natrekkingsregeling': de eigendom van grond bevat ook gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Een bootje timmer je niet vast, dus een boot blijft van de eigenaar, en bijvoorbeeld ook een aan een ketting zwaaiend bordje met ‘prive’ erop! Alleen de steiger eronder niet.
- Als de slechte onderhoudstoestand van een steiger tot een ongeluk leidt, zal de ontheffinghouder (zeg maar de gebruiker) hierop worden aangesproken. Maar het hoogheemraadschap heeft via de natrekkingsregeling ook verantwoordelijkheden en zal dan ook aanschrijvingen doen en zelfs dreigen met sloop, als een steiger na schouw wrak blijkt!
- Rijkswaterstaat is bodemeigenaar op meer dan 15 meter uit de dijk, en "watereigenaar".
- Het Stadsdeel is betrokken bij het ter beschikking stellen van bouwvergunningen om een steiger aan te leggen. Heeft hier meer een intermediair functie dus.
- De dorpsraad was bij dit proces betrokken vanuit het dorp.
- Om de afbakening van verantwoordelijkheden iets nauwkeuriger te maken : Het hoogheemraadschap beschermt de belangen van de waterkering, het stadsdeel gaat over de ruimtelijke ordening en Rijkswaterstaat gaat over het water. Om al die belangen te beschermen dient er toestemming (ontheffing/vergunning) te worden verleend voor het realiseren van bijvoorbeeld steigers. Gezien de situatie heeft het hoogheemraadschap specifiek beleid ontwikkeld voor steigers aan de Markermeer- en IJsselmeerkust. De dorpsraad heeft hierbij een adviserende rol gehad, het is uiteindelijk het bestuur van het hoogheemraadschap dat het beleid heeft vastgesteld.
- Verder kon en kan, zoals gewoonlijk, iedere belanghebbende particulier bezwaar tegen beslissingen aantekenen of verandering van beleid trachten te bewerkstelligen, door contact met hoogheemraadschap of Stadsdeel op te nemen.

Wat is dan het nieuwe beleid dat er nu aan komt, en hoe is dit tot stand gekomen ? Het hoogheemraadschap wil op een kustlengte zoals die van de kom hier, ongeveer 500 meter, niet meer dan tien steigers toestaan. Verder heeft het hoogheemraadschap in 1980 besloten medewerking te verlenen aan het verlenen van clustersteigers. Dat is niet veranderd. Het is in het belang van de bewoners om, nu er een maximum aan het aantal steigers wordt bepaald, slechts clustersteigers te realiseren.

Het hoogheemraadschap is in samenspraak met Stadsdeel met een aantal voorstellen gekomen, waarop de dorpsraad kon reageren. Drie van de vier voorstellen kwamen erop neer dat alle bestaande steigers zouden worden afgebroken, en er tien steigers, door en op kosten van het hoogheemraadschap, zouden worden gebouwd. De verschillen in de voorstellen lagen in de beheersvorm die vervolgens voor deze 10 steigers gekozen zou worden. De dorpsraad heeft deze varianten als “onverkoopbaar aan het dorp” van de hand gewezen. Lezen van bovenstaand punt 2) zal ons inziens voor steiger ”eigenaren” sterk bloeddruk verhogend werken.  De door de dorpsraad geprefereerde overblijvende 4e variant komt erop neer dat de bestaande toestand gehandhaafd zal blijven en er geen nieuwe vergunning aanvragen in behandeling worden genomen.
Het Hoogheemraadschap vergunt dan dus pas weer als er minder dan 10 steigers over zijn. Met andere woorden, om wildgroei van steigers tegen te gaan, mikt men op versterf van de bestaande vergunningen. De steigers zelf zullen echter niet hard verrotten, want gezien punt 3) zal de onderhoudstoestand goed blijven. De overdraagbaarheid van de rechten die er op steigers bestaan is geregeld op de volgende wijze. In de keur van het hoogheemraadschap is bepaald dat een keurontheffing ook geldt voor de rechtsopvolgers. Als een ontheffinghouder zijn huis verkoopt, zal de nieuwe eigenaar ontheffinghouder worden. De ontheffing moet dan nog wel op zijn naam worden gesteld. Binnen twaalf weken, te rekenen vanaf de dag van de rechtsopvolging, dient wijziging van de tenaamstelling te worden gevraagd bij het hoogheemraadschap.
Tot zover de uitleg van het per 1 juni 2007 van kracht zijnde steigerbeleid van het Hoogheemraadschap. Het beleid wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor Landelijk Noord dat door het stadsdeel wordt voorbereid.
Luilak, beddezak: Luilak ‘vieren’ in Durgerdam.
Luilak is een al lang bestaande traditie waarbij de bedoeling is dat de jeugd 1 keer per jaar vroeg opstaat en de oudere garde wat irriteert. Er begint in het dorp echter wel wat erg veel irritatie te ontstaan en het lijkt ons goed mogelijk dat er behoefte is om constructief te spreken over een acceptabeler invulling. De Dorpsraad stelt zich middels het hieronder gegeven adres en emailadres (niet de telefoon) open om aanmeldingen te ontvangen om in een speciaal vergaderingkje aan deze discussie bij te dragen. We komen dan bij elkaar om in 1 avond tot een oplossing & afspraak te komen.
Uitdrukkelijk niet uitgenodigd zijn mensen die vinden dat er geen irritatie bij ouderen moet zijn, want die zijn in feite voor afschaffing van luilak, en kunnen daarvoor een andere vergadering organiseren. En niet uitgenodigd is de jeugd zelf. Want die mag niet zo laat opblijven.
Meldpunt criminaliteit.
Niet permanent, wel serieus, willen we als dorpsraad tijdelijk – we denken nu tot einde jaar - een meldpunt zijn waarbij binnenkomt wat er gebeurt dat de politie zou moeten weten. We willen dit omdat we een goed beeld willen hebben van wat en hoeveel er precies passeert. Geen burgerwacht dus, en geen hondenbrigade, we willen gewoon weten wat er langskomt. Wij gaan verder niet voor u aangifte doen, dus het directe contact tussen u en de politie wordt uitdrukkelijk niet vervangen. Liefst per email, anders per post of per telefoon. De telefoon kan uitstaan, dan wordt u verzocht in te spreken! We zullen ons beeld van wat er speelt naast dat van de buurtregisseur Fred Boltendal houden, en gaan kijken wat dat oplevert. U hoort terug in het Zwaantje.
Parkeren.
Voor wat betreft fout staan zijn we inmiddels uit de waarschuwingsfase, dus u bent gewaarschuwd!
Een aantal mensen heeft inmiddels – meestal prettig - kennis gemaakt met de buurtregisseur. De handhaving zal vanaf nu ook door anderen gedaan worden.
Neptunusdag valt weer in het water.
We krijgen hiervoor op dit moment niet genoeg mensen op de been. Erg jammer, maar we hebben gewoon meer volk nodig om dit te trekken. Dus u zult het dit jaar weer zonder moeten stellen. Hopelijk trekt de volgende dorpsraad dit weer vlot. Zie hieronder.
Verkiezingen dorpsraad eind dit jaar.
Eind 2007 bent u er helemaal klaar voor om de dorpsraad mee te gaan trekken! Goed gevulde portefeuilles liggen in overvloed klaar, want de dorpsraad zal (vrijwel) in zijn geheel aftreden. Tijdelijk nu in de dorpsraad zit Henk Smit (nr 117), die niet officieel verkozen is, en zich warmloopt voor de aanstaande verkiezingen. Verder zit de 4 jaar voor Niek Mulder en Arnout Blankstein erop, en stellen zij zich niet herkiesbaar. Onze woonschepenman Jan Verkleij is hopelijk wel nog verkiesbaar, invulling vanuit de boten is zeer constructief gebleken! Loek Duivesteijn is al teruggetreden, en Alan Lemmers draait al enkele jaren mee maar heeft aangegeven zijn andere hobbies meer ruimte te willen geven. Dan is er natuurlijk Theo van der Meer, die nog maar net 25 jaar (!) bij de dorpsraad is, maar die heeft ook besloten om juist einde dit jaar.We laten de boel niet klakkeloos vallen, er wordt zeker overgedragen, maar er zal een nieuw team moeten komen, dus denk er alvast eens over na.
Speeltuin.
Nog steeds goede berichten omtrent het groot onderhoud van de speeltuin, wordt allemaal erg mooi, maarrrr... of er budget is wordt zeer binnenkort pas duidelijk. De plannen klinken dus goed, maar we kunnen nog niets laten zien, hebben zelf nog niets concreets gezien, en of er nu centjes zijn is nog even onduidelijk.
Niek Mulder

Secretariaat Dorpsraad Durgerdam
Durgerdammerdijk 126, 1026 CG Amsterdam
Email: secr.durgerdam@centraledorpenraad.nl
Telefoon: 0624787114 (inspreken, Alan Lemmers).

Terug naar de inhoudsopgave


Feestelijke opening Dorpshuis Holysloot
Op zaterdag 2 juni is onder grote belangstelling van inwoners en genodigden de voormalige school als dorpshuis officieel in gebruik genomen. Het gebouw is prachtig gerestaureerd en biedt onderdak aan verschillende sociaal-culturele activiteiten en een kleinschalige horeca met de naam:
Eet- en drinklokaal Het Schoolhuis.
De opening werd verricht door de wethouder voor Landelijk Noord, Harm-Jan van Schaik. Hij memoreerde dat het aan de vasthoudendheid van de inwoners te danken was dat het gebouw niet verkocht was en voor het dorp behouden kon blijven. Door die gezamenlijke inspanning en lange adem kon hij dan nu het dorpshuis voor geopend verklaren. Vervolgens sneed hij met een scherp mes enthousiast het voor het gebouw gespannen landbouwplastic open. De flarden trokken twee Holysloters met hun tractoren uit elkaar.
Onder de vele aanwezigen waren de voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Noord, Rob Post en wethouder Kees Diepeveen. Deze had in de vorige raadsperiode Landelijk Noord in zijn portefeuille en hij heeft zich - met de (ook aanwezige) ambtenaren Judith Lips en Michel Rada – ingespannen voor de realisering van het dorpshuis.
F. Vogels

Terug naar de inhoudsopgave


Co2
Klimaatstichting Mijn CO2 Spoor organiseert 2 avonden over Zonneboilers en Windmolens en de Klimaatvereniging Amsterdam Noord. “April doet wat ie wil” en er zijn alwéér records gebroken. Of het zomerse en droge april nou iets met klimaatverandering te maken heeft weten we niet zeker, maar wie denkt daar nou niet onwillekeurig tóch aan?
Zo begint de brief die rond half mei huis-aan-huis is bezorgd in Landelijk Noord en bij ruim 100 organisaties of personen in Amsterdam Noord. Er werden twee bijeenkomsten van Mijn CO2 Spoor aangekondigd in het buurthuis van Schellingwoude.

Terug naar de inhoudsopgave


Zonneboilers en Windmolens
Op woensdagavond 27 juni praten we over de voordelen en beperkingen van zonneboilers en windmolens. We geven presentaties en er is gelegenheid tot discussie. Naast Mijn CO2 Spoor zullen twee firma’s het opwekken van duurzame energie voor huishoudens ieder vanuit hun specialiteit belichten. De stappen van het eerste plan tot en met installeren en de kosten horen daar uiteraard bij. Deze avond is dus voor het uitwisselen van ideeën maar kan ook het begin zijn van de aanschaf van een zonneboiler of een kleine windmolen.

Terug naar de inhoudsopgave


Klimaatvereniging Amsterdam Noord
Op woensdagavond 4 juli gaat het over de oprichting van een Klimaatvereniging Amsterdam Noord. We zijn nog maar aan het oriënteren en dit wordt een avond van peilen van ideeën in de buurt. Mijn CO2 Spoor ziet de vereniging als een praktische basis voor velerlei bezigheden die met klimaatverandering te maken hebben. Op die manier kunnen krachten gebundeld worden en ook “kleine”initiatieven van bijvoorbeeld een schoolklas of een groep kunstenaars een vlotte start maken en profiteren van diensten van de vereniging (informatie, website, wellicht financiering enz). Mijn CO2 Spoor ziet ook mogelijkheden om met leden van de vereniging een grote windmolen(s) te exploiteren. Dit wordt uiteraard toegelicht. Zo kunnen onze lokale voornemens om daadwerkelijk iets te doen aan duurzame energie voorziening ook echt uitgevoerd worden. Ook op deze avond nodigen we gastspreker(s) uit. Deze avond is dus vooral voor het uitwisselen van ideeën. Mijn CO2 Spoor houdt graag contact met U! Een brief huis aan huis bezorgen kan de stichting niet blijven doen want het kost veel energie en geld. Voor regelmatig contact met U zijn we daarom zijn aangewezen op e-mails. Daarom het vriendelijke verzoek om u aan te melden op de website voor de Algemene Nieuwsbrief 4-6 x per jaar. Ik hoop U te zien op 27 juni en/of 4 juli; 20:00 Buurthuis Schellingwoude. Er is koffie en thee vanaf 19:30. Er zijn 80 zitplaatsen in het Buurthuis. Aanmelding via de website (kijkt U bij Doe Mee 27 juni 4 juli bijeenkomsten).
Met groet, namens het bestuur, Anrik Engelhard
Stichting Mijn CO2Spoor
Noorder IJdijk 107, 1023 NT Amsterdam
info@mijnco2spoor.nl  www.mijnco2spoor.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Vieze dingen in het water
Rijkswaterstaat onderzoekt regelmatig samen met TNO wat voor stoffen uit de lucht neerdwarrelen in het oppervlaktewater. In het blad Trendsinwater.nl van RIVM (nr 21, april 2007) wordt dit vastgesteld in ingekleurde kaartjes van Nederland. Onderzoek toont aan dat pesticiden, PAK’s, PCB’s en andere narigheid, ook uit de ons omringende landen via de atmosfeer ons oppervlaktewater vervuilen. Daar wordt je niet vrolijk van.
Wist u bijvoorbeeld dat het water van ons omringende Waterland 10 tot 15 kg chloorprofam en 100 tot 125 kg zink per hectare bevat? We zijn met recht het bezinkputje van Europa.
J. Verkade

Terug naar de inhoudsopgave


Luilak in Durgerdam
De zaterdag voor Pinksteren was vroeger nagenoeg het enige moment in het jaar dat je je en dan nog alleen maar in de vroege uurtjes, aan het gezag van je ouders en de sociale controle van de overige buurtbewoners kon en mocht onttrekken. We vierden dat voor ons gevoel dan ook uitbundig door luid 'luilak' roepend door de straten te fietsen, begeleid door het geluid van tegen de fietswielspaken klepperende plaatjes karton, die met knijpers op de spatbordspijlen waren bevestigd. De ADHD-types onder ons bonden daarnaast ook nog eens slierten conservenblikken achter hun fiets ter verhoging van de feestvreugde en vooral van het lawaai. Het hoogtepunt van de luilakviering waren evenwel de heerlijk verse en nog warme luilakbollen van bakker Visser op het Purmerplein. Zo teruglezend begrijp ik eigenlijk niet waarom ik zo'n vijfenvijftig jaar geleden met de luilakviering ben gestopt. Volgens mij staat nergens in de Plaatselijke Verordening dat je er na je vijftiende mee moet ophouden. In de loop der jaren is het karakter van de luilakviering toch wat veranderd en wel zodanig, dat ik er zin in begin te krijgen mij ook weer eens in het strijdgewoel te storten. De jeugd in o.a. Durgerdam heeft de laatste jaren een deel van het lawaai-maken ingewisseld voor het ondersmeren van ramen en auto's van hun mede-dorpsbewoners met een mengsel van boter, meel en eieren.
Dolle pret geeft dat uiteraard, wanneer je beseft dat al die luiwammesen de halve zaterdag staan te poetsen om het spul weer weg te werken. Bovendien geven de besmeurde Oude Taveerne, het straatmeubilair, de muziektent en abri's, de bezoeker van ons mooie dorp een goed inzicht in de tijdens luilak heersende cultuur van simpel volksvermaak. Nou ben ik, al zeg ik het zelf, heel creatief met boter, meel en eieren en overweeg volgend jaar luilak weer eens lekker mee te doen. Geen lawaai maken in de vroege uurtjes, want dat kan iedereen. Nee lekker daarvoor in aanmerking komende Durgerdamse jongeren en de auto's en huizen van hun ouders insmeren met een van m'n mengsels. Ik kan bijna niet wachten.
Zomaar een inwoner van Durgerdam.

Terug naar de inhoudsopgave


De Overhaal zoekt medewerkers
Activiteitenclub ‘De Overhaal’ in Durgerdam, een club waar kinderen na schooltijd kunnen spelen, zoekt enthousiaste medewerk(st)ers voor 1 à 2 middagen per week, van 15.00 tot 18.00 uur. Bel voor inlichtingen met:
- Vrouwke Bouhuys 020-4904228
- Mascha Kraak 020-6423961
- Ben Miedema 020-4637264

Terug naar de inhoudsopgave


Dagtocht voor ouderen
Omstreeks half augustus 2007 vindt de jaarlijkse dagtocht voor ouderen plaats. De exacte datum en de bestemming zijn thans nog niet bekend en aangezien de eerstvolgende uitgave van ’t Zwaantje pas in september 2007 plaats vindt zullen alle mogelijke deelnemers begin juli 2007 op hun huisadres een inschrijfformulier ontvangen waarbij dan tevens het reisdoel en de datum zijn vermeld. Ook kunt u voor die tijd bij de navolgende personen informeren over de bestemming en de datum:
Holysloot Nel John 020-4904612 Trude West 020-4904402
Ransdorp Trudy van Keulen 020-4904405    
Zunderdorp Aagje Hoeve 020-6369770 Grietje Bakels 020-6364897
Schellingwoude Ali Wey 020-4904596    
Durgerdam Marrie Veldhuisen 020-4904461 Greet Roos 020-490429

Terug naar de inhoudsopgave


De Ouderenhoek, Loket Zorg en Samenleven
De Breek, Volendammerweg 51, Tel 020-7510610
Zomer
Eerst een vervolg over veel water drinken in de zomer. Een cardioloog, fan van mijn verhaaltjes, waarschuwde mij met het volgende: " Wist je dat veel water drinken onder extreme omstandigheden gevaarlijk is? Je kunt je eraan dood drinken. In de praktijk is dat voor ons oudjes nauwelijks ooit een probleem; nou misschien bij een hittegolf bij werken in de tuin om alg te verwijderen. Dan moet je er een zoute haring bij eten".
Er is inderdaad reden om te waarschuwen voor hittegolven, die we ongetwijfeld zullen krijgen. Immers, we hebben inmiddels door de luilak viering in de nacht van zaterdag voor Pinksteren, met geknal en gekletter op pannen de winterdemonen uitgedreven. Daar zorgen onze kleinkinderen er voor, om ons midden in de nacht wakker te doen schrikken. Dit is een volkloristisch gebruik rond Amsterdam en Haarlem. In Haarlem wordt zelfs de hele nacht een bloemenmarkt gehouden. Dit is zo een waardig begin van de zomer. Laten we het vooral zo houden en er voor zorgen dat er niets wordt vernield, zodat het zo echte volklore blijft.
Nog iets over hittegolven. De temperaturen worden dan ook hier sub-tropisch, zoals rond de Middellandse zee. We doen er dan goed aan, om ook onze levensstijl mediterain te maken. Dat betekent vroeg opstaan en de dingen die gedaan moeten worden doen tijdens de ochtendkoelte. Vervolgens vóór de middag (hier 13.40) ter ruste gaan in een siësta tot het eind van de middag. Dan rustig wat aanrommelen voor het avondeten en zo. Pas gaan eten als het weer duidelijk koeler wordt, ongeveer 20 uur of zoiets. Daarna genieten van de zonsondergang en een heerlijke avond.
Mocht het echt bloedheet worden, moet je lichaam zich omschakelen van kacheltje zijn, naar dat van airco. Dat doen we door op de huid veel vocht te verdampen. Wonderbaarlijk dat we dat allemaal kunnen. Maar dat eist wel veel water dat we eerst gedronken moeten hebben en ook veel van ons hart als pomp. Onder zulke omstandigheden kom je alras zout tekort, zodat een zoute hap geen kwaad kan. Voor ons hart de belasting niet nog verergeren door ook nog van alles te gaan doen dat lichamelijke inspanning met zich meebrengt. Vooral rustig genieten, dus.
Ernst Holtrop 6-'07

Terug naar de inhoudsopgave


Expositie schilderijen en aquarellen Panos Sarafopoulos
Na de kunstroute blijft de expositie nog enige weekenden open op vrijdag- t/m zondagmiddag van 13.00 - 17.00u. Deze weekenden zijn op 15 t/m 17 juni, 22 t/m 24 juni, en 29 juni t/m 1 juli. Dorpsstraat Holysloot 47.
Ook is het mogelijk om de expositie op andere dagen te bezoeken tot eind augustus, maar dan wel na telefonische afspraak. Tel nr: 0204904678.
Kijk voor meer info op www.sarafopoulos.nl
Bezoek de expositie zoveel mogelijk op de fiets of met de bus vanwege geringe parkeergelegenheid in Holysloot!

Terug naar de inhoudsopgave


Byrd, Gibbons, Sweelinck en Monteverdi
Dorpskerk Durgerdam
Op zondag 10 juni om 19.30 uur viert het Achthoekkoor zijn tienjarig bestaan met een concert in de Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76.
Entree: volwassenen € 7,50, kinderen € 2,-
Het koor brengt op 10 juni Engelse, Nederlandse en Italiaanse muziek uit de late Renaissance en vroege Barok. In de kerk dus, de ruimte waar deze muziek thuishoort. Anders dan de psalmen van Sweelinck, die werden gezongen in de huiskamer, begeleid door muziekensembles, is de muziek van Byrd en Gibbons echt bedoeld voor de liturgie. Ook de extatische muziek van Buxtehude en Monteverdi klonk in de kerk, maar dan op openbaar toegankelijke concerten waar zelfs geapplaudisseerd mocht worden. In bijna alle stukken wisselen koordelen en solistische delen elkaar af.
Het Achthoekkoor is afkomstig uit het Oostelijk Havengebied en bestaat bijna even lang als de nieuwbouw in deze wijk. Het koor is in 1997 opgericht als ouderkoor van basisschool De Achthoek. De meeste koorleden zijn nog altijd verbonden met de school, maar na verloop van tijd zijn ook leden buiten de school geworven. Inmiddels bestaat het koor uit een vaste groep van 25 zangers en verzorgt jaarlijks verscheidene concerten.
Het koor staat onder leiding van Jurjen Vis en wordt op orgel begeleid door Piet Hulsbos.

Terug naar de inhoudsopgave


Lekker zingen in de Spaanse Pyreneeën
Van 5 tot 11 augustus geeft Elly Machtel de Workshop "Lekker Zingen" op een prachtige locatie in de Spaanse Pyreneeën. La Colina is een voormalig klooster waar al ruim 10 jaar met veel succes allerlei creatieve workshops worden georganiseerd.
Tijdens deze week staat het plezier in het zingen-naast het heerlijke wandelen, zwemmen en gezellig ontspannen- voorop!
Kijk voor meer informatie, inhoud van de workshop, reserveringen en de prachtige foto's op: www.lacolina.nl
Mail Elly: info@zingenindezon.nl of bel 0628765854

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker
Op zaterdag 23 juni 2007 om 16.30 uur opent de Consul van Spanje in de Dorpskerk Durgerdam een tentoonstelling van de schilders Chaves en Arenaz uit Galicië in Spanje.
De kleurrijke expositie met abstracte schilderkunst duurt tot en met 29 juli a.s.
Het betreft een tentoonstelling in het kader van het uitwisselingsprogramma “Eduarte” tussen Spaanse en Nederlandse kunstenaars (zie: www.eduarte.eu).
De expositie in de Dorpskerk Durgerdam is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Inlichtingen: www.opsteker.nl en telefoon 020-6386904

Terug naar de inhoudsopgave


Rock 'n Roll in Schellingwoude
Zaterdag 30 juni organiseert dorpscafé Schellingwoude voor de zesde keer een midzomerfeest, zoals gebruikelijk op
de IJ-oever achter de voetbalvelden (ingang t/o Schellingwouderdijk 139). We beginnen om 21:00. Thema dit jaar is Rock'n Roll. Kreidlers, vetkuiven en petticoats: we zien ze graag!

Terug naar de inhoudsopgave


Atelierroute Boven ’t IJ: een feest van kunst en cultuur
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni vindt weer de jaarlijkse Atelierroute Boven ’t IJ (voorheen: Atelierroute Nieuwendam) plaats. Meer dan 60 kunstenaars zetten hun atelier open en tonen hun nieuwste werk, in een adembenemend mooie route die voert over oude dijken in Amsterdam-Noord tot ver in het mooie Waterland: Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp. Op zaterdag 9 juni zijn alle ateliers geopend van 12 tot 20 uur, op zondag 10 juni van 12 tot 18 uur.
De overzichtstentoonstelling (twee werken per kunstenaar, ter kennismaking) is in het Bredero College, Meeuwenlaan 132, Amsterdam-Noord. Daar wordt de atelierroute ook officieel geopend, op zaterdag 9 juni om 12.00 uur. De schrijver, journalist en radiomaker Jan Donkers, die ook voorzitter is van de Adviescommissie voor Kunst en Cultuur van het stadsdeel, verricht de opening. De wereldvermaarde swingviolist Tim Kliphuis omlijst de opening met muziek. Leerlingen van de horeca-afdeling van het Bredero College serveren koffie met gebak, en blijven met hapjes en drankjes in touw gedurende beide dagen van de atelierroute. Op verschillende plaatsen ligt een duidelijk routekaartje voor u klaar.
Langs de route zijn veel kerken open. Daarin worden exposities gehouden van kunstenaars die een te klein atelier hebben of een atelier dat wat van de route af ligt. Ook worden er kleine concertjes gegeven, die vrij toegankelijk zijn:
bovenij

- Zaterdag 9 juni, 14.30 uur, Tim Kliphuis & gezelschap in de kerk van Schellingwoude
- Zaterdag 9 juni, 16.00 uur, Zangkoor Odysseus in de kerk van Ransdor
- Zaterdag 9 juni, 17.30 uur, het Roman Ensemble, in restaurant Het Schoolhuis in Holysloot
- Zondag 10 juni, 11.00 uur, blokfluitensemble Amarilli’s Sunshine, in de kerk van Ransdorp
- Zondag 10 juni, 13.00 uur, de Durger Diva’s, in de kerk van Durgerdam
- Zondag 10 juni, 13.00 – 15.00 uur, Muziek op haiku’s, Keramiek Atelier, Schellingwouderdijk 243.
- Zondag 20 juni, 15.00 uur, de Waterlandse Harmonie, in de kerk van Ransdorp
Maar de kunst staat centraal, in een grote variatie en van zeer hoge kwaliteit. Van grafiek tot beeldhouwwerk, van fotografie tot schilderkunst, van werken in metaal tot werken in textiel of vilt, van keramiek tot vormgeving. De kunstenaar staat klaar om u te woord te staan. We hopen dat velen van u ingaan op deze uitnodiging.
Voor meer informatie: www.noorderijkunst.nl

Terug naar de inhoudsopgave


peuter
Peuterspeelzaal in Holysloot Stichting Kansweb
- voor `peuters van Waterland`vanaf 2½ jaar
- inschrijven vanaf 1 jaar
- geheel gerenoveerde, gezellige, landelijke peuterontmoetingsplek
- alle kwalificaties
Er zijn binnenkort enkele plaatsen beschikbaar. Kom vooral eens kijken! Bellen om informatie te vragen of om een afspraak te maken kan ´s morgens tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Dorpsstraat 40, Holysloot Tel: 020-4904848

Terug naar de inhoudsopgave


Cursus 'Mind en Body gym' en 'Mindfulness'.
Vanaf september start bij voldoende belangstelling in het gebouwtje naast het kerkje in Schellingwoude een cursus 'Mind en Body gym' op de woensdagochtend en een cursus 'Mindfulness' op de donderdagavond en vrijdagochtend.

Mind & Bodygym:
Toegankelijke cursus geschikt voor iedereen die wil werken aan een fysieke en geestelijke gezondheid.
De lessen die ik geef zijn erop gericht om het lichaam en de geest te trainen zodat je letterlijk en figuurlijk lekkerder in je vel komt te zitten.
Doel: een gezondere geest in een gezonder lichaam!

Mindfulness:
Deze cursus gaat een stapje verder en is geschikt voor mensen die zichzelf op een dieper (spiritueel) niveau willen ontwikkelen; die uit hun leven willen halen wat er in zit. Voor diegenen die hun innerlijke kracht willen ontwikkelen om datgene te worden die ze van binnen al zijn. Met als doel: Innerlijke vrijheid en welbevinden! Mindfulness is een methode die vanuit het Boeddhisme is ontwikkeld wat leidt tot een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid.
In beide cursussen maak ik gebruik van yoga-oefeningen, meditatie, visualisatie. Bij de Mind & Bodygym wordt het gecombineerd met coaching-oefeningen. Bij de Mindfulness met Boeddhistische oefeningen. Hierbij gaat je energie weer goed stromen en wordt bewustwording van je lichaam en geest gestimuleerd. Denk-, gedrags- en gevoelspatronen worden zichtbaar en je leert hoe je daar acceptatie en/of verandering in aan kunt brengen. Beide cursussen zijn een kado aan uzelf! Probeer het eens…
De cursus Mind & Bodygym is op woensdagochtend van 09.00 tot 10.30 en van 10.30 tot 12.00.
De cursus Mindfulness is op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 en op vrijdagochtend van 09.00 tot 10.30. De kosten voor beide cursussen bedragen 10 euro per les. De eerste (proef)les is 5 euro en daarna per 10 lessen 100 euro. U kunt zich opgeven via het telefoonnummer 020-4904924 of 06-15553815 of via een mail: nathaliewilkers@wanadoo.nl
Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens,
Nathalie Wilkers  (Gediplomeerd psychosociaal therapeute en studente Boeddhistische psychologie)

Terug naar de inhoudsopgave


Nordic Walking
Nordic Walking is een wandeltechniek met 2 stokken die we steeds meer zien, ook hier in Waterland. Deze manier van lopen heeft een aantal voordelen t.o.v. gewoon wandelen: je gebruikt meer spiergroepen en het tempo ligt iets hoger waardoor je meer calorieën verbrandt; ook loop je beter rechtop en is er meer rotatie in de wervelkolom. Het aanleren van een goede techniek is wel belangrijk; het gaat anders dan je denkt!
Heeft u Nordic Walking-stokken gekocht maar weet u nog niet hoe u ze moet gebruiken? Of wilt u het gewoon eens proberen? U kunt de techniek van het Nordic Walking leren in twee lessen op zaterdag 16 en zaterdag 23 juni van 9.30  tot 10.30 uur. Kosten voor deze twee lessen bedragen 5 euro;  het liefst eigen stokken meenemen maar er zijn een paar sets beschikbaar. We starten in Ransdorp bij de muziektent. Voor deelname en verdere informatie:
Ank de Pater, tel  4904878 (na 19.00 uur)

Terug naar de inhoudsopgave


Hartstichting
Hilda van Zanten wil alle collectanten bedanken voor hun inzet. We hebben dit jaar 1134.43 euro binnen gehaald. Iedereen uit Landelijk Noord heel hartelijk bedankt. De Hartstichting wil U heel hartelijk danken voor U gulle gift en tot volgend jaar.

Terug naar de inhoudsopgave


Tuinenkijkdag zondag 1 juli 2007
Dit jaar organiseren wij weer een tuinenkijkdag. We bezoeken deze keer het Volkstuinencomplex “Arbeid Adelt”, waar we een rondleiding krijgen. Om 10 uur verzamelen bij de ingang aan de Wijkergouw in Schellingwoude Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie:
- Vrouwke Bouhuys 020-4904228
- Marijke splinter 020-4904772

Terug naar de inhoudsopgave


Kinder Disco
Vrijdag 31 augustus van 19.30-22.30 uur in de tent in Holysloot
Het wordt een disco vol Glitter en Glamour voor kinderen t/m 15 jaar. Trek je allermooiste Glamour kleren aan. We zien jullie graag op deze avond, een avond vol leuke spelletjes en dansjes. Voor de kinderen wordt geen alcohol geschonken. Je ouders mogen ook mee.

Terug naar de inhoudsopgave


Help Toby aan een nieuw huis
Gezocht: goed tehuis voor leuke hond. Appenzeller senner-mix, gecastreerde reu, pas een jaar oud, woont nu op vierhoog maar heeft veel ruimte nodig. Is een fantastische erfbewaker, veedrijver, werkhond. Hecht zich enorm aan een baas maar is geen gezinshond.
Meer informatie bij Caroline Cleerdin, tel:6343086

Terug naar de inhoudsopgave


Oppas gezocht
Wij zoeken voor onze zoon Stef van 3 jaar en dochter Lotte van 7 maanden een lieve oppas/nanny bij ons thuis in Durgerdam. In overleg zoeken we oppas voor 2,5 à 3 dagen in de week, bij voorkeur dinsdag, donderdag en vrijdag(ochtend). De werktijden zijn van 08.00 - 18.00. We zoeken een iemand met ervaring in de opvang van kinderen.
Voor meer informatie, bel met Ramon en Linda Talboo tel. 020-3642069 (‘s avonds)

Terug naar de inhoudsopgave