't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Maart 2009


Kopij voor april uiterlijk donderdag 2 april om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

NIEUWS UIT LANDELIJK NOORD

www.centraledorpenraad.nl


Petitie tegen plannen om het IJmeer en Markermeer vol te bouwen
en een brug aan te leggen langs Pampus

http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_houd_het_ijmeer_open/


Het IJmeer, een waardevol open landschap

Het IJmeer vormt samen met het Markermeer een waardevol open landschap in het sterk verstedelijkte noordelijke deel van de Randstad en een volgens de Europese Vogelrichtlijn beschermd natuurgebied. Milieudefensie vindt dat we moeten investeren in behoud en kwaliteitsverbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied. Het tegendeel dreigt te gebeuren. Er zijn plannen het gebied te verstedelijken door de bouw van een buitendijkse woonwijk bij Almere en de aanleg van een IJmeerbrug dwars door het IJmeer. In 2009 vallen daarover belangrijke politieke besluiten. Voor Milieudefensie alle reden in actie te komen en de bevolking te mobiliseren onder het motto: 'Houd het IJmeer open.'

Uniek gebied
Het IJmeer is een open, weids gebied midden in de drukke Noordvleugel, het noordelijke deel van de randstad. Het is de plek vlakbij Amsterdam waar je de horizon nog kunt zien en de wind nog kunt voelen. Bovenal is het een natuurgebied met een beschermde status. Alle reden om heel zuinig te zijn op deze open ruimte in een verstedelijkte omgeving.

Bouwplannen
Toch wordt dit 'blauwe hart' tussen Amsterdam en Almere ernstig bedreigd. In de verschillende toekomstplannen voor de Noordvleugel staan veel mooie woorden over 'behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het landschap'. Toch kwam Almere binnen dit kader in oktober 2008 met plannen voor buitendijkse bebouwing en een IJmeerverbinding. Almere presenteert daarin drie alternatieven. Een (voorkeurs)variant voorziet in 20.000 woningen buitendijks in het IJmeer/Markermeer. Twee van de drie varianten zouden een verkeersverbinding tussen Almere en IJburg vergen, misschien in een tunnel, maar mogelijk ook in een kilometers lange brug. Van het IJmeer blijft niet veel meer over dan een kleiner en van de rest van de Markermeer gescheiden gebied. Weg ruimtelijke beleving, weg weidsheid en weg ruimte voor de natuur. Van de versterking van de kernkwaliteiten van het landschap is geen sprake.

Alternatieven
Deze aantasting van het open IJmeer is nergens voor nodig. Gezien de toenemende mobiliteitsproblemen ligt het voor de hand wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dat is ook beter voor Almere. Het wordt dan een echte stad en niet een zich verder uitbreidende verzameling woonwijken van Amsterdam. In de plannen van Almere zelf is er een goed verstedelijkingsalternatief in Flevoland aan de oostkant van Almere. De ontsluiting daarvan kan via uitbreiding van de bestaande verkeers- (vooral OV-) verbindingen prima plaatsvinden. En deze variant is nog vele malen goedkoper ook.

Ecologische verbetering
Het IJmeer is ook een erkend natuurgebied. Nederland heeft de verplichting om de natuurwaarden in dit gebied te beschermen en zo nodig te versterken. Dat laatste is op dit moment hard nodig. Als de bestuurders de in de toekomstplannen genoemde verantwoordelijkheid voor het landschap serieus nemen moeten ze het IJmeer open laten en maatregelen nemen om de ecologische kwaliteit te verbeteren.

Zuinig op de open ruimte
Het IJmeer is geen lege "witte" gebied dat met nieuwe ontwikkelingen ingevuld moet worden. Het is een waardevol "blauw" voor de vele mensen die rond het IJmeer wonen en al diegenen die op en langs het water ervan genieten. Op deze open ruimte moeten we zuinig zijn. Houd het IJmeer open! .

Zie verder
http://www.vbij.nl/pageid=1/vbij.html
http://www.milieudefensie.nl/ruimte/activiteiten/ijmeer/ijmeer-1

Dorpsraad Durgerdam

Terug naar de inhoudsopgave


Landje Pols
onderweg naar een nieuwe bestemming

Een nieuwe bestemming van het terrein van het voormalige tuincentrum Bert Pols in Schellingwoude komt langzaam dichterbij. Het laatste halfjaar is veelvuldig overleg geweest tussen de projectontwikkelaar, de bewoners en het Stadsdeel.

Om een beeld te krijgen van de meningen en verwachtingen van de Schellingwouders heeft de Dorpsraad twee keer een bijeenkomst georganiseerd, waarin bewoners samen met de ontwikkelaar discussieerden over een goede en zinvolle bestemming van het terrein. Toen in september de plannen voor een hotel en bedrijfsruimten werden gepresenteerd, liepen de Schellingwouders daar niet voor warm. Mede daarom is Gerard van Arum op zoek gegaan naar andere mogelijkheden.

Een nieuwe bestemming heeft echter nogal wat voeten in de aarde. In het huidige bestemmingsplan staat 'hoveniersbedrijf' als bestemming. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak en laat al veel te lang op zich wachten. De bestemming van het landje Pols zal daarin waarschijnlijk anders gedefinieerd gaan worden. Het terrein grenst aan stukken natuurgebied. Het vergroten van het huidige terrein of het verplaatsen van de ingang naar de Liergouw vereisen ingrijpende procedures, waarvan de uitkomst op voorhand niet zeker is.
De Dorpsraad heeft zich op het standpunt gesteld dat vergroten van het terrein niet wenselijk is, net zo min als het vergroten van het huidige bebouwde volume. Dat zou de hoofdgroenstructuur waaraan het landje grenst aantasten.

Om lange leegstand te voorkomen is de ontwikkelaar daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om tijdelijk een aantal bedrijven in de huidige bebouwing te huisvesten. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is gevallen, lijkt het erop dat dit gaat lukken. De komende vijf jaar komen er waarschijnlijk drie bedrijven op het terrein.

Het idee is dat de scheiding tussen de horeca en de bedrijven klein is. In het geval van de producten uit de streek zou ook de horeca zich in het aanbod hierop gaan richten.

De Dorpsraad staat positief tegenover deze tijdelijke invulling, maar ziet wel een aantal gevaren. We willen voorkomen dat er een later stadium grootschalige bedrijven zich op het terrein vestigen. We studeren op het moment op afspraken die voorkomen dat dit gebeurt. Ook zijn er andere initiatieven (kleinschalig filmhuis), die we in een definitieve bestemming niet willen uitsluiten.
Het plan is dat er uiteindelijk ook woningen op het terrein worden bijgebouwd. Belangrijk vinden we daarbij dat de schaal en de architectuur aansluit bij de bestaande bebouwing.
Wanneer er meer duidelijkheid is over de definitieve bestemming, wil de Dorpsraad met de bewoners hierover nog een keer om de tafel.

Hugo van Aalderen

Terug naar de inhoudsopgave


Historisch Centrum Amsterdam-Noord is verhuisd

Het Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCN) is begin dit jaar verhuisd naar Johan van Hasseltweg 32 B , in het verlengde van de 6de Vogelstraat. Op het nieuwe adres willen wij u laten kennismaken met enkele nieuwe mogelijkheden.

De Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord is 25 jaar geleden op verzoek van het toen nog prille stadsdeel opgericht.
Al die jaren is er gewerkt aan het opzetten van een fotoarchief ook grotendeels digitaal en een bibliotheek van boeken tijdschriften en brochures over Noord. Zo zijn er veel activiteiten geweest, publicaties uitgegeven, en tentoonstellingen samengesteld de laatste jaren te zien in het Stadsdeelhuis, niet alleen voor onze vaste vrienden (600 stuks) maar ook voor de bewoners van Noord en de wijde regio.
Nu we verhuisd zijn naar een grotere ruimte hebben we de mogelijkheid met speciale openstellingen bezoekers te ontvangen in het Historisch Informatie Punt. Ingebracht fotomateriaal en andere documenten kunnen op de computer worden gezet en afgedrukt. Bezoekers kunnen behalve in onze Beeldbank ook in websites bladeren van de regionale Beeldbanken, oude historische en recente filmpjes bekijken etc. Zij worden door onze vrijwilligers geholpen.
HCN bestaat deze zomer 25 jaar. Er wordt een feestelijk jubileumprogramma voorbereid.

HCN
Johan van Hasseltweg 32B 1022 WV Amsterdam
historischcentrum@xs4all.nl tel 020-632 8647

Terug naar de inhoudsopgave


Wie kan ons helpen

foto's 1940-1945
Voor de 4 Mei herdenking 2009 zijn wij op zoek naar fotomateriaal van Ransdorp tijdens de Tweede Wereldoorlog 40/45 voor de herdenking in de kerk van Ransdorp.

Neem contact op met:
Trudy van Keulen 4904405
Fred Komin 4904342
Marcelle Peters/Jeroen Dercksen 4904759
4 Mei Comité LN

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
Mondige mensen

Wij leven in een snel veranderende wereld, een realiteit die het voor ons bejaarden soms moeilijk maakt. Eén zo´n verandering is dat we tegenwoordig geacht worden mondig te zijn, wat ons niet altijd meevalt, want wij zijn kwetsbaar, vergeetachtig en gewend aan de onmondige mensenwereld. Wij zijn opgegroeid als niet mondigen en werden vroeger vooral door medici als zodanig benaderd. Sommige medici en de meeste nieuwe Nederlanders worstelen met dit probleem. Daar wij nogal afhankelijk geworden zijn van al onze medische verworvenheden kan onze onoplettendheid en goedgelovigheid op dit terrein soms catastrofale gevolgen hebben. Daarom hierbij een belerend doktersverhaaltje door een observerende amateur.

Voor de behandeling van onze kwalen komen we helaas wel eens in een ziekenhuis terecht. Mede dankzij onze mondigheid is zo'n opname vaak maar van korte duur en kunnen we voor we helemaal hersteld zijn weer naar huis met meeneming van de te gebruiken medicijnen. Hopelijk met bijsluiter en de nodige instructie. Zo doen zich allerlei mogelijkheden voor, voor fouten en miscommunicatie. Als de patiënt dan bovendien niet alert is op ongewenste bijwerkingen en niet zo assertief om daarmee de huisarts direct 'lastig te vallen' kan de onvoldoende mondigheid tot levensbedreigende situaties leiden. Dit heb ik onlangs zien gebeuren.

De bijsluiter van medicijnen, een typisch product van onze ´verworven´ mondigheid, wordt door ons dikwijls onvoldoende serieus genomen, wat aanleiding geeft tot de volgende reacties.

Wat een nonsens allemaal, dat is niet op mij van toepassing!

Wat een vreselijk vergiftig spul, is de bijwerking niet erger dan de kwaal die het bestrijdt?

Toch maar zorvuldig lezen dus en goed letten op ongewenste bijwerkingen bij jezelf!

Een ander geval betrof een vriend die opgenomen moest worden in een ziekenhuis, waar bij zorvuldig bloedonderzoek meer bleek te mankeren waardoor hij meerdere specialisten aan zijn bed kreeg. Zelf voel je je in zo´n situatie doodziek en onderga je kritiekloos alles wat er met je gebeurt en wat je wordt verteld. De zo nuttige mondigheid ontbreekt dan. Zijn vrouw hield hem gelukkig goed in de gaten en nam de rol van mondigheid over. Voor iedereen die ziek, of om een andere reden niet meer zo alert is, is het een zegen als iemand de mondigheidsrol, namens jou, op zich kan nemen. In het geval van mijn vriend had zelfs zijn vrouw moeite om het overzicht te behouden van alle verhalen van verschillende specialisten, die de kwalen van haar man elk benaderden vanuit zijn eigen specialisatie. Heel kordaat nam ze daarom een schrift ter hand en begon daarin een Medisch Logboek bij te houden. In het Medisch Logboek nam ze op iedere dag dat er weer wat was of werd gecontroleerd een nieuwe bladzijde en noteerde:

Het logboek bleek prima te werken, het verbeterde de communicatie met de specialisten aanmerkelijk, zij konden controleren of hun opvatting goed was overgekomen, deed allerlei vragen rijzen die konden worden beantwoord enz. Kortom mondigheid was verzekerd en de patiënt kreeg de best denkbare behandeling.
Zo kunnen wij onze verworven mondigheid in positieve zin aanwenden om bij te dragen aan de problemen die ontstaan, door het steeds veelzijdiger medische kunnen dat ons overeind weet te houden. We doen er niet verstandig aan alles maar over te laten aan medici en andere hulpverleners. Al deze mensen moeten werken onder een zekere tijdsdruk, waardoor er gemakkelijk een steekje kan vallen. Ook voor hen is het prettiger werken met mondige cliënten.

Ernst 03/?09

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Witte Kerk Holysloot
zondag 15 maart 15.00 uur

Op zondag 15 maart zal er een concert plaatsvinden door een fluitkwartet dat bestaat uit vier conservatoriumstudenten.
Klaasje Nieuwhof (dwarsfluit)
Anne-Rose van Gils (viool)
Jacco Hermsen (altviool)
Lilian van der Hoeven (cello).
Zij spelen voor u werken van Mozart, Bach en Haydn en zullen hierover een en ander vertellen. Na afloop kunt u nog nagenieten onder het genot van een drankje. Een unieke gelegenheid om in twee keer ruim een half uur te genieten van mooie klassieke muziek in een mooie omgeving; wellicht is het mogelijk om op de fiets naar Holysloot te komen. U kunt natuurlijk dit concert ook combineren met een etentje in het Schoolhuis dat op 50 meter afstand van de kerk staat (wel reserveren, tel. 4904414).
De entree is 5 euro (kinderen 3,50) inclusief koffie of thee in de pauze.
Van harte welkom namens de Commissie ‘Kunst in de Kerk’!

Terug naar de inhoudsopgave


Durgerdamse Muziekmiddag
Zondag 29 maart 15.00 uur

Zoals al in eerdere Zwaantjes werd aangekondigd zal op 29 maart in de kerk van Durgerdam de jaarlijkse Durgerdamse Muziekmiddag plaats vinden. Het belooft weer een afwisselend programma te worden waar jong en oud, in kleine of grotere ensembles, muziek en zang ten gehore zullen brengen.
Op het programma staan o.a.optredens van:

In de pauze en na afloop kunt u koffie en thee drinken of een glaasje wijn. Komt allen, de toegang is nog steeds gratis!

Terug naar de inhoudsopgave


IJsclub Zunderdorp

Het bestuur van IJsclub Zunderdorp wil alle vrijwilligers die afgelopen natuurijsperiode in de koek en zopie-tent en op en rond het natuurijs hebben geholpen ontzettend bedanken. De hoeveelheid verrichtte werkzaamheden en het enthousiasme van jullie heeft er voor gezorgd dat iedereen kan terugkijken op schitterende natuurijsdagen.

Bestuur IJsclub Zunderdorp

Terug naar de inhoudsopgave


Klinkende Kleuren
Creatieve workshop in de Spaanse Pyreneeën

Van 13 t/m 20 juni 2009 organiseren Alice Hoogstad (illustrator en beeldend kunstenaar) en Elly Machtel (zangdocent en muzikaal leidster van oa. De Durgerdiva's), beiden uit Durgerdam, deze workshop op het prachtige "La Colina".
In en om deze oude pastorie in de Spaanse bergen, gaan we drie dagen schilderen en 3 dagen zingen (voor de mensen die liever alleen willen zingen of schilderen is er uiteraard de mogelijkheid om hiervoor te kiezen). We werken van half 10 tot aan de lunch en daarna genieten we van het adembenemende uitzicht over de vallei, dromen we weg in een hangmat en zitten we aan lange tafels op het terras, waarop  eenvoudige maar heerlijke streekgerechten worden geserveerd.
Naast de workshops is er dus voldoende tijd voor een wandeling, om een goed boek te lezen in de zon, om op zoek te gaan naar het zwemparadijsje dat diep verscholen ligt in het nabijgelegen natuurgebied, of om paard te rijden.
Kijk voor informatie, prijzen, foto's en filmpjes op www.zingenindezon.nl

Terug naar de inhoudsopgave


YogaBreak @Schellingwoude

Yoga is voor iedereen. Lekker in je vel, leven vanuit je hart in een soepel lichaam en met een ontspannen hoofd! Ver van je bed? Nee hoor… het is naast de deur.
Vanaf woensdag 25 maart start een nieuwe reeks yogalessen in de prachtige studio aan de Schellingwouderdijk nr. 337. Man, vrouw, met of zonder ervaring, je bent van harte welkom.
Speciaal voor de busy mama’s is deze les in de ochtend.
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Deze cursus is een samenwerking met YogaBreak: www.yogabreak.nl
Maximaal 12 cursisten, vol=vol. Meer info
www.lichtwerkcentrumschellingwoude.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Wordt ook lid van Hardloopclub Holysloot
en geniet van hardlopen en natuur

Degenen, die samen met anderen willen hardlopen en dit willen combineren met genieten van de prachtige natuur, zijn van harte welkom bij Loopgroep Holysloot. Of je nu wilt hardlopen i.v.m. gezondheid, stressvermindering, prestatieverbetering, gewichtsverlies of nog andere redenen, een ding staat vast: samen met anderen gaat dat veel gemakkelijker en plezieriger. In alle gevallen geldt, dat plezier in het hardlopen voorop staat! Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan coördinatie, looptechniek, de opbouw van conditie en snelheid, maar ook theoretische kennis wordt overgedragen en uiteraard ervaringen gedeeld.

Locatie en tijd
Elke dinsdagavond om 19.00 uur wordt getraind vanaf het schoolgebouwtje in Holysloot. Een training duurt ca. 1.30 uur en wordt afgesloten met thee en koekjes. De kosten bedragen euro 140 per halfjaar. De organisatie en trainingen worden verzorgd door bij de Atletiekunie opgeleide trainers van DARC (Dutch Amsterdam Running Coaches).
Licht- en vergevorderden lopers kunnen zich wekelijks aanmelden voor een proefles.
Een beginnerscursus start zodra ca. 10 lopers zich hebben aangemeld, waarna in 10 lessen getraind zal worden voor 5 km lopen.
Aanmelding j.olthuis2@kpnplanet.nl of 06-51 15 78 96.

Terug naar de inhoudsopgave


Groen vrijwilligerswerk, iets voor jou?

Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht organiseert in samenwerking met StaatsBosBeheer Natuurwerkdag op zondag 22 februari.
Programma
09.00 uur: verzamelen in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht, Uitdammerdijk 18 Amsterdam. Wij zorgen voor koffie/thee.
9.30 vertrek naar de werkplek en we zullen daar tot ca. 14.00 doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee.
Afsluiting in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood.
Kleding. De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen.

Agenda
Zondag 8 maart -Zondag:20 september -Zondag:11 oktober
Zaterdag:7 november (landelijke natuurwerkdag)

Meer informatie en/of aanmelden?:
Arja Broere 020-6244195 06-16438004 arja.b@planet.nl
Michiel Daalderop 020-6121230 michiel@micmar.demon.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Sam's Kledingactie

Op zaterdag 18 april vindt in Holysloot, Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp en Schellingwoude de jaarlijkse kledinginzamelingsactie voor mensen in Nood gehouden. In het volgende Zwaantje meer info.

Terug naar de inhoudsopgave