't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Mei 2008


Kopij voor Juni uiterlijk donderdag 29 Mei om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Kennisgeving
Inspraakprocedure
Beeldkwaliteitsplan Landelijk Noord

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord maakt bekend, dat met ingang van 14 mei 2008 gedurende 6 weken het Beeldkwaliteitsplan Landelijk Noord voor een ieder ter inzage ligt.

Het beeldkwaliteitsplan richt zich op beeldaspecten van het landschap.
Het is een beleidsplan dat aanvullend is op het bestemmingsplan en vooruitloopt op de aanpassing van de welstandsnota.
In het beeldkwaliteitsplan wordt ook ingegaan op ontwikkelingen in het landschap, die niet of nauwelijks in het bestemmingsplan zijn te regelen, maar die wel aandacht verdienen als onderdeelvan het veranderende landschap.

Het beeldkwaliteitsplan beperkt zich op hoofdlijnen tot een 5-tal onderwerpen, te weten:

Plan inzien
U kunt het beeldkwaliteitsplan inzien bij:

Schriftelijke reacties
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 24 juni 2008 kan iedereen schriftelijke inspraakreacties indienen over het beeldkwaliteitsplan Landelijk Noord. Uw reactie kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord, t.a.v. mw. D. Haak, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam, onder vermelding van inspraakreactie Beeldkwaliteitsplan.

Inloopmidag/avond
Op dinsdag 10 juni 2008 organiseren wij tussen 17.00-19.00 uur een inloopmiddag/avond in het Raadhuis van Ransdorp, Dorpsweg Ransdorp 59. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zelf bepalen op welk moment u tussen bovengenoemd tijdstip binnenloopt om geïnformeerd te worden, uw vragen te stellen en/of uw mondelinge reactie te geven over het beeldkwaliteitsplan.

Amsterdam-Noord, 13 mei 2008
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord,
Mevr. mr. L. Brasz, drs. R. Post,
secretaris voorzitter

Terug naar de inhoudsopgave


Verslag vergadering agrarische toekomst Holysloot

Op woensdag 26 maart is in het Schoolhuis in Holysloot een bijeenkomst gehouden over de agrarische toekomst van het gebied om Holysloot. De grote opkomst (± 35 personen) geeft aan dat het onderwerp leeft. De vergadering is belegd na signalen uit de agrarische sector dat het met toekomst van het Holyslootse weideland zorgelijk gesteld is. De agrarische werkgroep, de Centrale Dorpenraad, de natuurvereniging Water, Land en Dijken én de dorpsraad Holysloot delen die bezorgdheid.

Jan Hendriks (voorzitter van de agrarische werkgroep CDR) zet uiteen hoe de werkgroep tot stand is gekomen. Anderhalf jaar geleden ontstond n.a.v. het ontwerp nieuwe bestemmingsplan een discussie over het al dan niet subsidiëren van agrarische werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep opgericht.
De werkgroep is zich bezig gaan houden met de vraag hoe agrarische bedrijven hier gezond kunnen overleven zodat ook het open veenweidelandschap behouden blijft. Probleem hierbij is dat veel agrariërs op leeftijd zijn en dat er soms geen opvolgers zijn of dat opvolging financieel niet haalbaar is. De werkgroep houdt zich ook bezig met vragen als: wat doe je met de bedrijfsgebouwen, en hoe pak je eventuele verbreding van de agrarische activiteiten aan?

Voor een algemene toekomstverkenning van het gebied Landelijk Noord is Theo Vogelzang uitgenodigd om de huidige situatie te schetsen.
Hij is verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut. Hij begint met gegevens over het gebied (gebaseerd op de Landbouwtelling):
* Er is ± 1300 ha grasland.
* Er zijn 50 landbouwbedrijven (16 melkvee-, 11 grasland-, 21 graasdier- en 2 overige bedrijven).
* Bij 35 landbouwers vormt de uitoefening van het agrarische bedrijf het hoofdberoep.
* De gemiddelde leeftijd van de ondernemers is 55 jaar. Bij de ondernemers ouder dan 55 jaar heeft 20% een opvolger.
* Er zijn 1100 melkkoeien, 1400 overige runderen (bijv. vleesvee) en 3000 schapen.
* Omvang melkveehouderijbedrijven is niet kleiner dan in andere veenweidegebieden.
* Per melkveehouderijbedrijf wordt 420.000 liter melk geproduceerd. Gemiddeld 63 melkkoeien per bedrijf, 48 hectare, 7000 kilo melk per koe.
* 60% van de bedrijven in LN doen aan verbrede landbouw - 80% daarvan doet aan agrarisch natuurbeheer. Er zijn drie zorgboerderijen.
* In de periode 2002-2007 is het aantal bedrijven in LN gedaald van 54 naar 50 (de landelijke terugloop is groter). Aantal melkkoeien en quota zijn in die periode gelijk gebleven. Er was een toename van graasdieren en overige runderen (vleesvee) en een afname van het aantal schapen.
* Holysloot telt 7 veehouders, gemiddelde leeftijd 48 jaar, geen opvolgers. Er is 1 zorgboerderij, 1 vleesveebedrijf. Er zijn 2 bedrijven met groeipotentieel.
* Er is in het gebied al verbreding aanwezig: natuurbeheer, huisverkoop, zorg.
* Er is nog geen gezamenlijke aanpak.

mogelijke strategieën voor melkveehouders: mogelijke vormen van "veenweidelandbouw": mogelijke instrumenten:

Na de uiteenzetting van Theo Vogelzang komt het publiek met o.a. de volgende vragen/problemen/suggesties:
* Er zijn in Landelijk Noord zelf grote verschillen tussen de agrarische bedrijven. Vergelijk de bedrijven rond Holysloot bijvoorbeeld met de bedrijven aan de Nieuwe Gouw.
* Het bouwen van nieuwe stallen ligt bij stadsdeel en overige bewoners moeilijk. Sommige aanwezigen zien geen probleem in het vestigen van nieuwe bedrijven, anderen wijzen op voorbeelden uit LN van grote nieuwe stallen waar vanuit landschappelijk oogpunt bezwaren tegen zijn. De agrarische werkgroep heeft contact met Landschap Laag Holland over nieuwbouw van agrarische bedrijven.Via het Landschap zouden landschapsarchitecten zich over dit probleem kunnen buigen. Hoe zijn nieuwe stallen in te passen in het karakteristieke landschap?
* Wat te doen met vrijkomende agrarische gebouwen?
* Wil men een nieuw levensvatbaar bedrijf starten, dan moet men denken aan een bedrijf met ongeveer 130 hectare, 200 koeien, 2 VAK. Is dat wel mogelijk hier in LN of moet een ondernemer er dan andere activiteiten bij gaan doen?
* De visie van de overheid op natuurbeheer is iets veranderd: was er eerst sprake van grond opkopen voor natuur, nu is de tendens: niet opkopen maar de grond laten beheren door boeren. Als boeren in staat zijn om in het kader van de Ecologische Hoofd Structuur natuurdoelen met hun land te bereiken, dan heeft de overheid dat tegenwoordig liever.
* Toekomst melkveehouderij is onzeker i.v.m. het afschaffen van hetquotumsysteem in 2015. Dan kun je overal melken. De nu gunstige melkprijzen zullen ook wel weer gaan dalen.
* Hoe belangrijk is het eigenlijk voor LN om melkveehouderijen te behouden?
* Over het houden van paarden en de invloed ervan op het landschap bestaan verschillende opvattingen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen individuele eigenaren, maneges en paardenhouderijen. Maneges trekken veel verkeer aan.
Het is niet eenvoudig om een vergunning te krijgen voor bouw of uitbreiding van een paardenhouderij/manege. Ook zijn er eigenaren van paarden die bij gebrek aan duidelijke regelgeving over bouw van stallen zelf maar wat gaan neerzetten, wat een rommelig beeld geeft.
* Wat kan de rol van de Grondbank zijn? Er is een Grondbank gestart van Nationaal Landschap Laag Holland. De Grondbank heeft wel grond aangekocht en uitgegeven in pacht, maar het voorgenomen quotum voor de afgelopen anderhalf jaar is niet gehaald.
De vraag is of men bereid is aan de Grondbank te verkopen - een verkopende boer wil het liefst verkopen aan de hoogste bieder. Het systeem van de Grondbank mag niet prijsopdrijvend werken.
* In 2015 zijn er òf 2 boeren met grote bedrijven, òf meer boeren die op een of anderen manier extra inkomsten hebben.
* Er zijn bezwaren tegen de gang van zaken bij Staatsbosbeheer. De pachtcontacten hebben een te korte looptijd.
SBB eist dat het land open gehouden wordt - dat vraagt veel onderhoud.
Misschien is een systeem van negatieve pacht veel beter. De agrarische natuurvereniging is die mogelijkheid op dit moment aan het onderzoeken (aldus Freek van Leeuwen van de agrarische natuurvereniging). Dit seizoen probeert men meer met SBB samen te werken. Als de boeren zich als collectief opstellen zijn er misschien meer kansen om e.e.a. te veranderen.
* Veenweidepact: wie zou dat moeten afsluiten? De meeste boeren in het gebied stoppen ermee!
* Als je wat wilt moet je haast maken, over tien jaar ben je te laat.
* Een nieuw bestemmingsplan biedt ruimte voor meer mogelijkheden. Najaar 2008 start de inspraak. De dorpsraad zou het bestemmingsplan moeten doorvlooien op aanstaande veranderingen. De agrariërs hebben met de gemeente al een zogenaamd tafeltjesoverleg gehad. Als nieuwe bedrijfslocaties gewenst zijn en niet op bezwaren van het dorp stuiten is het nu het moment om dat in het bestemmingsplan op te nemen.
* Waarom is het stadsdeel niet aanwezig bij deze vergadering? De CDR en de dorpsraad moeten met SDAN/wethouder Landelijk Noord overleggen.
* Subsidiemogelijkheden: bijvoorbeeld gemeente, potje van Landschap Laag Holland, geld voor agrarisch natuurbeheer.
* Stivas inschakelen om grondruil mogelijk te maken - is daar belangstelling voor?
* Als je als LN met een plan komt dan heb je als gebied iets in handen waar de overheid op kan reageren. Het zal niet vanuit de overheid zelf komen!
* Op Marken komt waarschijnlijk een nieuwe boer. Daar zit veel subsidie op (o.a. i.v.m. beschermd dorpsgezicht). Die subsidies moeten niet strijdig zijn met bepalingen over concurrentievervalsing.
* Er mankeert nogal wat aan de infrastructuur voor de boerenbedrijven. De wegen zijn soms slecht, en met name het vergunningensysteem is onwerkbaar. Alle vrachtauto's boven de 7 ton moeten een vergunning hebben voor het gebied, dus ook de veewagens. Is het niet mogelijk om vrachtverkeer te weren met uitzondering van agrarisch bestemmingsverkeer?
* Hoe moet recreatie bij de boer er uit zien? Mogen er tenten staan? Andere mogelijkheden: slapen bij de boer, "bed and breakfast".
* Onderzoek de mogelijkheid van de WVG ((Wet Voorkeursrecht Gemeenten: gemeente koopt grond aan en geeft dat uit voor agrarisch gebruik). De dorpsraad zou zich hier over kunnen buigen.
* Is erfpacht mogelijk?
* Gaat de CDR verder met dit onderwerp? Het hebben van een serieus aanspreekpunt in deze kwestie is belangrijk.
* Bedrijven van buiten LN zijn altijd op zoek naar land i.v.m. de mestwetgeving.
* Het oprichten van een boerderij buiten Holysloot levert het voordeel op dat er voor zo'n bedrijf geen zwaar verkeer meer door het dorp hoeft.
* Misschien moet er een enquête worden gehouden, om de ondernemers zelf allemaal te benaderen.

Deze eerste avond was bedoeld voor een algemene indruk van mogelijkheden en noden. Om tot concrete oplossingen te komen moeten de individuele wensen en verwachtingen in kaart worden gebracht. Dat zijn niet alleen bedrijfseconomische beslissingen. Daar komen ook traditie en emoties bij kijken.
De voorbereidingscommissie (Jan Hendriks, Freek van Leeuwen, Tho Vogelzang, Gabriëlle Bekhuis en Frits Vogels) gaat aan de hand van de suggesties van deze avond bekijken hoe de ondernemers van Holysloot (en andere dorpen?) hierbij betrokken kunnen blijven om tot oplossingen te komen. (Intussen heeft ook de Agrarische Werkgroep zich over de toekomst van het gebied gebogen.)
Dit was de eerste avond – een vervolg zal er zeker komen.
wh/fv

Terug naar de inhoudsopgave


Schellingwoude heeft een nieuwe Dorpsraad

Omdat de dorpsraad na een problematisch jaar in een impasse was geraakt, hebben wij aangeboden tot in ieder geval begin 2009 de taken van de dorpsraad over te nemen. Wij zijn in een aantal opzichten een bijzondere ploeg. Er zijn geen verkiezingen geweest, er is geen continuïteit. Er zijn wel nieuwe plannen en er is nieuw elan. In de huidige bezetting blijven we actief tot begin 2009. Daarna willen we weer op de oude manier, met een gekozen dorpsraad verder.

Wie zijn wij?
We zijn een ploeg van vijf betrokken Schellingwouders. We willen het komende jaar ons best doen om de Dorpsraad nieuw elan te geven en naar de bewoners toe te brengen.
Schellingwoude is een mooi dorp binnen de ring. Het behoud van de kwaliteiten van ons dorp vraagt onderhoud, waar de dorpsraad in onze ogen een rol in speelt. Wij willen de brug zijn, tussen de politieke problemen, ontwikkelingen van de stad en de dagelijkse werkelijkheid van de bewoners.
Wij willen de ontwikkelingen in en rond het dorp kritisch volgen. We vinden het belangrijk om op te komen voor de kwaliteiten van onze woon- en leefomgeving. We willen dit doen samen met anderen, met plezier en humor. Schellingwoude is van ons allemaal. Een goede discussie is net zo belangrijk als een goede verstandhouding. Soms is een gedegen gedachtewisseling noodzakelijk om ons een beeld te vormen van het gemeenschappelijke belang, maar soms moet er snel worden ingegrepen. We willen het beide proberen. Wat willen we met het landje van Pols of met het Paardenlandje en welke invloed kunnen we eigenlijk uitoefenen? Daarvoor is een gedachtenwisseling met het dorp nuttig. Dertig (?) extra lantaarnpalen op de dijk? Voor je het weet staan ze er. Snel ingrijpen is dan nodig om het voldongen feit voor te blijven.
Als Dorpsraad willen we daarin het voortouw nemen. We gaan uw problemen niet allemaal aanpakken. Maar als het een probleem ‘voor het dorp’ wordt, kunt u op ons rekenen!

Kom daarom met ons kennismaken in het wijkgebouwtje op 29 mei 20.00 uur

We gaan het hebben over:

Hugo van Aalderen voorzitter 06 5054855
Paul Abell
Peter Bos
Jette Rietman penningmeester
Lot Siebe secretaris

Terug naar de inhoudsopgave


Dorpsraad Zunderdorp

Op dinsdagavond 20 mei is er weer een openbare dorpsraadvergadering in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Graag willen wij u hiervoor van harte uitnodigen De agenda is nog niet helemaal bekend maar daarvan krijgt iedereen binnenkort bericht.
Alvast in uw agenda zetten dus.
dinsdag 20 mei
20.30 uur
Jeugdgebouw Zunderdorp

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Loket Zorg en Samenleven
De Breek, Volendammerweg 51, tel 020-7510610

Gemist, vorige maand? Het was er wel maar bereikte de redactie niet! Al die hocus spocus van de Informatie-Communicatie Technologie valt als bejaarde niet mee, zodat er wat fout ging. Excuses hiervoor. Hierbij de bijdrage geschreven voor april, nu ook voor mei. De echte lente is bovendien zo laat dit jaar, dat dit best kan.

Herinnering
Hetheil van licht is weer over ons. Overal om ons heen de tekenen van nieuw leven, groei en bloei. Weg, de nostalgie van duisternis en verval. Ik tracht dit te bestrijden met een dagelijks gym-programma, vooral gericht op beter kunnen lopen, trappen op en af en uit diepe stoelen opstaan. Na zo´n sessie puf ik dan even uit in het geliefde hoekje van de bank en mijmer wat. Over het volgende Zwaantje bijvoorbeeld. Soms dommel ik dan weg en ontdek dan, dat met het slechter worden van het normale geheugen, het lange termijn geheugen steeds scherper wordt. Een voorbeeld wil ik hier noemen, omdat het controleerbaar is.
Ik woonde als kind in IJmuiden in de Leeuweriklaan en sta op de stoep die leeg is, want alle grotere kinderen zijn op school. Vanuit het noorden nadert langzaam een grote donkere wolk die bromt als een formatie bommenwerpers uit de oorlog. Wat er aan komt drijven is enorm, groter dan de Leeuweriklaan en al de huizen erlangs. Er hangt een piefje onder met ramen er in. Het dreigt over ons heen te gaan. Bij nadering blijkt het geen wolk te zijn, want het glanst als van metaal. Wat griezelig, zelfs dreigend schuift het over ons heen en verduistert de zon.
Inmiddels weet ik meer van deze eerste ontmoeting met een zeppelin. Laatst las ik dat in 1933, het nieuwe Duitse luchtschip Graf von Zeppelin – want die was het dat ik zag – een bezoek bracht aan ons land. Waarschijnlijk dacht de nieuwe machthebber aldaar: “ik laat ze daar eens zien waartoe mijn ´edelgermanen´ technisch in staat zijn!” Ik was toen nog geen vijf jaar oud. Haarscherp was deze bedreigende ontmoeting opgeslagen in het lange termijn geheugen, terwijl ik me niet meer alles van een dag geleden herinner. Waar zou dat lange termijn geheugen zitten? Het lijkt wel niet in de steeds slechter functionerende hersenen. Zo komen meer beelden van een lang verleden haarscherp naar boven borrelen. Ik denk dan “Hoe ouder je wordt, hoeveel meer je de rijkdom van het leven beseft”.
Inmiddels is het lente, met vele positieve effecten. We voelen ons tien jaar jonger, gaan rechter op lopen, worden minder snel moe. Het optimisme komt terug, we kunnen meer aan en genieten meer van de schoonheid van het leven dat overal om ons heen terug komt. We hebben er weer zin in. Op het achterdak van mijn buur vlak voor mij, landt een sneeuwwitte kapmeeuw, in een hagelnieuw radiantwit bruidskleed nog zonder zwarte kap op de kop. Schitterend!

Ernst Holtrop 4 en 5-08

Terug naar de inhoudsopgave


De Atelierroute Boven ’t IJ 2008

De Atelierroute vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 juni van 12.00–18.00 uur. Meer dan 80 kunstenaars stellen hun atelier open en tonen hun werk. Deze adembenemende mooie route mag u niet missen om de kwaliteit en de gevarieerdheid van de getoonde kunst, de cultuurmonumenten die in de route zijn opgenomen zoals de kerken van Schellingwoude, Ransdorp en Holysloot en de (gratis) concerten die op verschillende plekken worden gegeven. De route voert langs oude zeedijken in Amsterdam-Noord tot ver in landelijk Waterland en langs industriële gebouwen uit de tijd van de scheepsbouw. Een bezoek aan deze atelierroute is kortom een onvergetelijke ervaring waarvoor u zeker een weekeinde moet uittrekken.
De opening van de atelierroute vindt plaats op vrijdag 6 juni om 19.00 uur in het Bredero College, Meeuwenlaan 132, waar ook de overzichtstentoonstelling valt te bezichtigen. Amsterdam boven het IJ biedt u hiermee een feest van kunst en cultuur aan dat u niet moet missen.
Raadpleeg voor meer informatie: www.noorderijkunst.nl

Bernardine Ensink

Terug naar de inhoudsopgave


Concerten in de kerk van Ransdorp

11 mei Muziek van het platteland
Henk van Twillert saxofoon
Met composities van o.a.
Johann Sebastian Bach, Luciano Berio, Alexandre Glazunow.
Aanvang: 15.00 uur.
Entree € 7,- en € 5,- voor Vrienden van Stadsherstel
Meer informatie 020-520 00 90
www.stadsherstel.nl

Terug naar de inhoudsopgave


De Ransdorper Toren is weer geopend

De Ransdorper Toren trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Naast toeristen ook veel mensen uit de Amsterdam en omgeving. De toren is tevens een toeristisch informatie punt (TIP) waar diverse folders en fietsroutes te verkrijgen zijn.

Dit jaar heeft de tentoonstelling als onderwerp Winters Wel en Wee
Iedereen die de toren wil beklimmen om van het weidse uitzicht te genieten kan gebruik maken van de openingstijden of komen op afspraak. Op de tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstelling te bekijken.
Behalve ijspret hebben enkele winters veel problemen opgeleverd.
Bijvoorbeeld de zwerftocht van de Durgerdammer vissers die 14 dagen in barre weersomstandigheden op een ijsschots ronddreven over de Zuiderzee.

Openingstijden

april t/m september zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur
juli en augustus dagelijks van 11.00-17.00 uur
maandag’s gesloten
Op afspraak 020-4904605
Toegang 0,50 euro

Terug naar de inhoudsopgave


Voorjaarsconcert Waterlandse Harmonie
24 mei 2008 in het Dorpshuis ‘de Beke’ te Ransdorp.
Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.

Onze donateuractie 2007 is redelijk succesvol verlopen. Een bevredigend aantal (nieuwe) donateurs heeft een financiële bijdrage aan onze harmonie overgemaakt. Zowel de nieuwe als de trouwe aanhangers van onze harmonie bedanken wij hartelijk voor hun bijdragen. Mede door uw steun gedurende een reeks van jaren hopen wij in Landelijk Noord ook in 2008 weer te kunnen zorgen voor muziek van een voor amateurs redelijk hoge kwaliteit. Mochten enkelen van u, om welke reden dan ook, er niet aan toegekomen zijn om een donatie over te maken dan kan dat uiteraard alsnog en wel op postbankrekening 5081980 t.n.v. de Waterlandse Harmonie, Amsterdam. Vanaf 1 januari 2007 repeteren wij weer in de gerestaureerde kerk van Ransdorp. De gevraagde huurprijs ligt vele malen boven ons budget. Wij hebben een subsidieaanvraag ingediend bij het Stadsdeel Amsterdam Noord en met enige spanning wachten wij op een positief resultaat. Vanaf 1 januari 2008 heeft de jonge ambitieuze Thomas Geerts de dirigeerstok overgenomen van zowel Jasper de Waal als Britt van Es.(opleidingsorkest) De laatste blijft wel verbonden als bevoegd docent voor aankomende koperblazers. In samenwerking met de obs de Weidevogel en met een financiële bijdrage van de Centrale Dorpenraad zal Thomas Geerts, die tevens bevoegd muziekdocent is, een aantal muzieklessen op de obs Weidevogel geven. Na een introductieles kunnen leerlingen vanaf groep 5 zich daarna melden voor een reeks van acht muzieklessen. Zij krijgen hierbij enig idee op welk wijze een instrument bespeeld kan worden en hoe men gezamenlijk met andere muziekkanten een muziekstuk voor het publiek ten gehore kan brengen. Uiteraard zijn ook beginnende en gevorderde oudere muzikanten van harte welkom. Interesse? Kom op dinsdagavond kennismaken met onze vereniging of bel voor inlichtingen met Martine Vink tel 075-6141672, E-mailadres: martine.vink@yahoo.com.

Ons Voorjaarsconcert voor donateurs en alle andere muziekliefhebbers in Landelijk Noord en omstreken zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei in het Dorpshuis de Beke te Ransdorp. Als solist zal optreden aankomend toptalent Femke IJlstra op saxofoon met begeleiding van het orkest in Persuasion van Sammy Nestico. Een grote variëteit is kenmerkend voor het programma dat uiteen loopt van The Cream of Clapton tot de First Suite van Gustave Holst. Ook het Opleidingsorkest zal een bijdrage leveren aan deze avond met bijv. Sinds een dag of Twee van Doe Maar in een arrangement van Thomas Geerts. Een ieder wordt dan ook van harte uitgenodigd om te genieten van de muzikale klanken van de Waterlandse Harmonie, het orkest van Landelijk Noord.

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker
Twee exposities in de Dorpskerk Durgerdam
t/m 25 mei Joaquin Capa (etsen) en Ana Vivas (beelden)
31 mei t/m 22 juni Jiro Inagaki (Japan) en Toon den Heijer, schilderijen

Op zaterdag 31 mei a.s. om 16.30 uur opent schilder Peter Schenk een expositie met abstracte schilderkunst van Jiro Inagaki en Toon den Heijer. In de schilderijen van de Japanse Inagaki is eigengemaakt handgeschept papier verwerkt en andere materialen. Tijdens de opening wordt een film getoond waarin hij de materialen vervaardigt en worden (Japanse) hapjes en drankjes geserveerd. De expositie is tot 22 juni geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Informatie: www.opsteker.nl
Aad Doorduijn tel 06-10455503

Terug naar de inhoudsopgave


Sportpark van HBOK heet nu
Sportpark Willem van Schalkwijk

Kortgeleden is Willem van Schalkwijk , oud-voorzitter en erevoorzitter van voetbalvereniging HBOK in Zunderdorp, plotseling overleden. Willem van Schalkwijk was een unieke HBOK-er. Hij heeft zich tientallen jaren belangeloos ingezet voor de club en voor het onderhoud van het eigen sportpark en van de velden in het bijzonder. Zonder zijn inzet waren het sportpark en de velden nooit geworden wat het nu is. Als eerbetoon en als dank voor zijn enorme inzet heeft de vereniging besloten zijn naam aan het sportpark te verbinden. Het sportpark droeg de naam Termietergouw. Vanaf heden speelt HBOK zijn thuiswedstrijden op Sportpark Willem van Schalkwijk.

Zaterdag 12 april jl., tijdens de rust van de galawedstrijd tussen de kampioenen HBOK 1 en HBOK 2, is de nieuwe naam op het bord onthuld door Tiny van Schalkwijk, de vrouw van Willem, en hun kinderen.

Piet Westgeest, voorzitter HBOK

Terug naar de inhoudsopgave


Open Meisjesvoetbaldag
zaterdag 31 mei bij HBOK in Zunderdorp

Weet u dat voetbal de snelst groeiende vrouwensport ter wereld is? Ook HBOK is dit seizoen van start gegaan met een meisjesteam. Er wordt serieus getraind en ook veel plezier gemaakt! Zaterdag 31 mei 2008 van 10 tot 13 uur is er een open meisjesvoetbaldag voor meisjes van 8 tot 13 jaar. Er worden wedstrijdjes gespeeld, penalties genomen en nog veel meer. Een mooie kans om te kijken of de sport bevalt!

De meisjes trainen woensdagmiddag van 16.30-17.30 uur.
Elke zaterdag is er een wedstrijd, niet in vakanties. Interesse?
Bel Natasja 06-50628168, Ingrid 020-6343723 of
e-mail nmiddelhoven@freeler.nl
Meer informatie op www.hbok.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Neptunusdag
15 Juni 2008 van 13.00 tot 17.00 uur
bij de muziektent.

Op zondag 15 juni komt NEPTUNUS weer aan in Durgerdam. Een middag vol met waterspelletjes voor klein en groot. En de vaders krijgen natuurlijk een speciale plaats op deze dag. Tip voor alle vaders: er staat VLOTTEN BOUWEN op het programma, dus verzamel vast drijfhout en andere zaken die daarvoor nodig zijn. Tenminste als jullie een goede kans willen maken op eeuwige roem en sterke verhalen aan de bar later.

Terug naar de inhoudsopgave


Oranjevereniging Zunderdorp

Koninginnedag ligt al weer even achter ons, de tent is weer weg en alles is weer bij het oude. Maar wat hebben we weer een geweldige feestweek gehad en wat was het weer gezellig om elkaar allemaal te zien. Heeft u ook zo genoten van het dorpsdiner, de bonte avond of de knusse rommelmarkt ? Of had u misschien een beetje zadelpijn van de Bouwprojectenfietspuzzeltocht ? Wie heeft ookalweer welk spelletje gewonnen ?
Als u nog even wilt nagenieten kijk dan op onze site: www.oranjeverenigingzunderdorp.nl, hier staan bijvoorbeeld foto’s van The Seventies Glitter Show en de Bonte avond. Verder vindt u er de uitslagen van de diverse spelletjes en de antwoorden van de fietspuzzeltocht. Als bestuur kijken wij weer heel tevreden terug naar een drukke maar gezellige week.
Langs deze weg wil ik dan ook iedereen, leden, vrijwilligers en bestuur, die heeft geholpen om dit dorpsfeest mogelijk te maken ontzettend bedanken voor hun inzet, zonder jullie zou een feest als het onze nooit zo goed verlopen, we kunnen er trots op zijn !
Héél hartelijk dank !

Marianne Vrolijk, uw voorzitter

P.S. Tijdens het opruimen zijn nog de nodige kledingstukken gevonden. Bent u een jas, sjaal, paar schoenen of iets anders kwijt neem even contact met mij op 020-4923372.

Terug naar de inhoudsopgave


Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

De kledinginzameling heeft de volgende opbrengst.
Durgerdam 500 kg
Holysloot en Ransdorp 900 kg
Schellingwoude 300 kg
Zunderdorp 1100 kg

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.
Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container of depotadressen
bellen naar 073 – 687 10 60 of
kijken op http://www.samskledingactie.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Tennis is voor iedereen

Iedereen is welkom bij DRC tennis. Om dit te onderstrepen hebben we verschillende vormen van lidmaatschap. Zo hebben we jeugdleden, jongerenleden en dit seizoen voor het eerst: het senioren lidmaatschap. Dit senioren lidmaatschap is voor tennissers van 55 jaar of ouder. Seniorleden betalen in plaats van € 95,= slechts € 50,= per seizoen. Als seniorlid kun je van mei tot en met september gebruik maken van de banen, deelnemen aan de toernooien (zonder extra kosten) en mee-eten met de jaarlijkse BBQ (met een kleine extra bijdrage). Ook kun je les nemen bij onze tennis leraar Werner Krieger.

Meld je nu aan door een mailtje te sturen naar: tennis@durgerdam.com met daarin je geboortedatum, naam, adres, postcode, telefoonnummer en emailadres. Wil je ook tennisles vermeld dat dan ook met je voorkeursdag en tijd. Werner zal dan zelf hierover kontakt met je opnemen.

Informatie http://www.drc.nl
De Tenniscommissie

Terug naar de inhoudsopgave


Uitslag Loterij Oranjevereniging Ransdorp 2008

Tuinmeubel-set 1407
Poppenkast 276
Elec. Barbeque 1291
B & D gereedschapskar 524
Friteuse 1973
Fietspomp 1119
Sjoelbak 291
DVD-speler portable 598
Hoge drukreiniger 478
Poppenwagentje 102
Tuingereedschap set 612
Kleurenanalyse Tanja Roos 1132
Koeltas 112
Schoonheidssalon Francien
Set Optidee produkten 2035
Bon 1 1104
Bon 2 377
Bon 3 1856
Tent 3 pers 2064
Koninginnedag 2008 DVD Fam. H. van Sundert 335
Velours badlaken 595

Terug naar de inhoudsopgave