't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
November 2007


Kopij voor december uiterlijk donderdag 29 november om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Een gebiedsvisie voor de Waterlandse kust Tentoonstelling ‘Te kust en te keur’

De Waterlandse IJsselmeerkust, in de Nota Ruimte aangewezen vanwege haar unieke veenweiden, loopt vanaf Amsterdam Noord (het Blauwe Hoofd) tot de Hulk in Hoorn Zuid en valt onder het onlangs opgerichte Nationaal Landschap Laag Holland. Het Nationaal Landschap heeft tot taak het gebied te beheren. De vraag is hoe het sfeerbeeld van dit landschap herkenbaar doorgegeven kan worden aan toekomstige generaties.

De initiatiefgroep van het project ‘Te kust en te keur’, bestaande uit natuurorganisaties en belanghebbenden, heeft in samenwerking met studenten van de universiteiten te Delft en Wageningen, en ondersteunt door de kennis van experts, een visie op de ontwikkeling van het gebied ontworpen en kaders benoemd waarbinnen ontwikkelingen zouden moeten passen. Kijk met ons mee naar de toekomst!

U bent van harte uitgenodigd om in de Dorpskerk van Durgerdam onze tentoonstelling over ons project te komen bekijken!
De tentoonstelling is te bezichtigen van:
5 november t/m 29 november.

Terug naar de inhoudsopgave


Verslag Openbare Dorpsraadvergadering Durgerdam

Naar Clubgebouw DRC, Durgerdam, 1-10-2007

Samenstelling Dorpsraad: 1. Opening door de dagvoorzitter: 2. Activiteiten van de dorpsraad sinds de vorige Openbare Dorpsraadvergadering Theo van der Meer geeft een korte opsomming van kwesties die in de dorpsraad aan de orde zijn geweest.

3. Aankondiging verkiezingen De huidige leden van de dorpsraad treden allen binnen afzienbare tijd terug. Binnenkort zullen daarom verkiezingen uitgeroepen worden.

4. Het opereren van de dorpsraad Niek Mulder geeft een overzicht van het overleg dat de dorpsraad voert met andere organen om de standpunten van het dorp uit te dragen en met beleidsorganen om tot een beleid te komen. Daarin passeren de revue: 5. Vertegenwoordiging Jan Verkleij doet een kort verslag als ‘vertegenwoordiger’ van de ‘andere’ bewonersgroep van Durgerdam, de bootbewoners. De vestigings- en vergunningenproblematiek is een ingewikkeld en dorpsoverschrijdend spel (Schellingwoude, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Stadsdeel). De verkeerssituatie op de dijk (parkeren, snelheidsbeperking, veiligheid) is een kwestie die ook de bewoners van het dorp als gebruikers van de weg aangaat. Reacties uit de zaal: zelfwerkzaamheid bootbewoners. Het standpunt van de dorpsraad is gericht op het vermeerderen van wederzijds begrip.

6.Luilak: klachten over luilak worden door veel aanwezigen weggehoond. Geen conclusie.

7. Ingebrachte onderwerpen: 8. Vragen/opmerkingen uit de zaal 9. Sluiting van de vergadering 23:30 met oproep voor kandidaten dorpsraad.

Alan Lemmers

Terug naar de inhoudsopgave


Speeltuin / dorpsplein

Als u dit leest ligt de geplande inloopavond voor de plannen rondom de speeltuin al achter ons. Hopelijk zijn er veel mensen geweest om kennis te nemen van de plannen en om schriftelijk opmerkingen achter te laten over deze plannen. Ook zal alweer overleg plaats hebben gehad met het Stadsdeel, waarin de plannen en de opmerkingen verder zijn besproken. Binnenkort zal een oproep volgen om te komen vergaderen, onder leiding van Stadsdeelwerken, over de plannen voor dit centrale stukje Durgerdam.
Met name jonge ouders ook worden voor deze komende vergadering met klem opgeroepen om duidelijk te komen maken dat zij een goede speelplaats willen en hoe ze vinden dat die eruit moet komen te zien.

Terug naar de inhoudsopgave


Verkiezingen

De dorpsraadsleden hebben in de afgelopen maanden vele mensen aangesproken met de vraag of ze dorpsraadswerk zouden willen gaan doen en dingen zoals die speeltuin af willen gaan maken. En er liggen veel meer zaken natuurlijk, die om aandacht vragen.
Zoals bekend treden 3 leden van de dorpsraad regulier af, en treedt 1 lid wegens drukke werkzaamheden af. En we hebben nu al 2 vacatures. Het komt erop neer, dat alle leden dit jaar aftreden.
Omdat deze situatie eigenlijk altijd onwenselijk is, is de normale gang van zaken dat er per 2 jaar beurtelings een aantal leden aftreden.
De nieuwe dorpsraad zou dus wellicht enkele leden voor een kortere periode kunnen benoemen, om weer terug te komen in dat ritme. Normaal gesproken vinden verkiezingen begin december plaats. De huidige dorpsraad zal haar inspanningen om nieuwe leden te werven tot eind november doorzetten. Als er niet meer kandidaten dan de huidige 2 zich aandienen of gevonden worden ontstaat de situatie dat Durgerdam geen dorpsraad heeft. De huidige dorpsraad werkt dan nog door tot 1 januari.

Niek Mulder

Terug naar de inhoudsopgave


UPC

UPC heeft veel gedaan om de televisieontvangst zo goed mogelijk te maken; er zijn inmiddels nieuwe versterkers geplaatsts; de glasvezelkabels liggen onder de grond en een aantal kastjes zijn vernieuwd. Nu moet alleen het signaal nog worden omgegooid en dat betekent dat iedereen die UPC ontvangt zijn/haar televisie opnieuw in moet stellen. Het bureau Marketing is ingeschakeld om dit project te begeleiden. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u binnen een week van dit bureau een brief waarin de omschakelingsdatum wordt vermeld.
Persbericht

Terug naar de inhoudsopgave


Hoort en Zegt het Voort: Windenergie Voor Noord

Handtekeningen actie een succes
De actie Windenergie voor Noord van Mijn CO2 Spoor is, met ruim 500 handtekeningen, een succes geworden en een bescheiden stap naar klimaatbescherming is daarmee gemaakt.

Hoe nu verder?
De Deelraad en Mijn CO2 Spoor bespreken Windenergie voor Noord in de commissievergadering op 14 november en de deelraadvergadering van 28 november (steeds om 20:00 in het Stadsdeelkantoor). Zetten we de schouders er samen onder?

Amsterdam 40% minder CO2 in 2025!
De Gemeente Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Zover is het nog lang niet en Mijn CO2 Spoor zet zich volledig in, gesterkt door de steunbetuigingen van de laatste tijd.

Ons doel
Ons doel is nog steeds om voldoende windmolens te laten draaien in Noord om te voorzien in 20% van de stroom die nodig is voor huishoudens. Dat wordt gegarandeerd groene stroom, tegen een stabiele prijs, iets onder het marktniveau. Zo kan, met Uw steun, windenergie een schoner en duurzamer Amsterdam Noord dichterbij brengen.

Waar komen die molens?
Locaties worden uiteraard geselecteerd met behulp van bestuurlijke procedures en zal technisch locatieonderzoek worden verricht. Mijn CO2 Spoor zal ook gesprekken organiseren met belanghebbenden. Waar komen die molens en zijn windmolens wel wenselijk (of noodzakelijk zo je wilt)? Zorgvuldigheid is geboden want er kunnen bezwaren aan molens kleven en fouten moeten voorkomen worden, want daarvoor is ons leefklimaat en ons milieu te belangrijk. Als we ruimte hebben voor onze grote Hemwegcentrale (kolen!) dan zal er toch ook wel een plek voor schone molens kunnen overschieten?

Minder bezwaren, meer noodzaak?
Protesten tegen windmolens nemen de laatste jaren af, wellicht omdat de voordelen van duurzame en betaalbare energie ook steeds duidelijke zijn. Wellicht ook omdat de polen en Groenland in een steeds gevaarlijker tempo smelten en de CO2 maar stijgt en stijgt (NRC 26 okt 07). En dat terwijl bijna alle scenario’s uitgingen van een daling!! Misschien nemen de protesten tegen windenergie ook af omdat de molens gewoon beter zijn geworden en minder geluidsoverlast veroorzaken en omdat de gevolgen voor vogels gelukkig ook minder zijn dan eerst werd gevreesd. Maar een zorgvuldig beleid is altijd nodig en Mijn CO2 Spoor probeert zijn steentje hieraan bij te dragen door binnenkort weer bijeenkomsten te organiseren over de plannen voor meer windmolens.

Onze nieuwsbrief
Wilt U op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt U zich dan aan via de website voor de e-mail nieuwsbrief via www.mijnco2spoor.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Nieuwe tentoonstelling en boek van Historisch Centrum A'dam-Noord

‘Een eeuw lang scheepsbouw in Amsterdam-Noord’

Tentoonstelling ‘Eens werden hier schepen gebouwd’.
Publicatie ‘Van oceaanstomers tot mammoettankers’.
Het onderwerp zowel van de tentoonstelling als van het boek is de scheepsbouw van Amsterdam-Noord. Naast specifieke aandacht voor het bouwen van schepen komen ook maatschappelijke gevolgen van deze belangrijke werkgelegenheid in beeld. De tentoonstelling is te bezichtigen van 19-11-07 tot 5-1-08 op werkdagen van 09.00-22.00 uur in de hal van het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord Buikslotermeerplein 2000 (tel. 020-6349911). Het boek is te bestellen voor € 15,- via e.mail of telefoon. Daarnaast is een gratis lesbrief bij de tentoonstelling en een brochure over ‘voortstuwing’ via e.mail te verkrijgen.

Geef een boek!
Met het kopen van een cadeautje moet je uitkijken, want er zijn veel prullaria te koop. Belangrijk is of het iets van blijvende waarde is en of het de ontvanger iets doet. Dit zijn onze suggesties op het boeken gebied:
  1. De Waterlandse zeedijk € 10,- Inhoud: Verdediging door dijken en dammen, Waterlandse dijkdorpen etc.
  2. Als Amsterdam zich over ons ontfermd € 9,- Met onder meer: Het annexatieproces van de gemeenten Ransdorp, Nieuwendam en Buiksloot dat duurde van 1906-1921. Bijna iedereen wilde bij de moderne stad Amsterdam horen.
  3. Nieuwendammerham, een eeuwlang bedrijvigheid € 12,50. Het drama van Hollandia Kattenburg, Kromhout, de 5e Ambachtsschool en het Boemeltje van Purmerend en nog veel meer.
  4. Terugblikken op Waterland € 12,50. Opnieuw vertelde verhalen van: Van Zeggelaar, Schouten, Van Zijl, Ringeling, J. Bos, Tip de Bruin en Jaap Groen.
  5. Nieuwendam, monument aan de Noordelijke IJ oever € 12,50. Geschreven door verschillende specialisten over het 17 e eeuwse Nieuwendam en het Tuindorp van 1927.
  6. Durgerdam, ‘Daar ginds om den IJdoorn daar wacht ons de reê' € 18,50. De geschiedenis van een voormalig vissersdorp.
  7. Van Oceaanstomers tot mammoettankers € 15,00. Een eeuw lang scheepsbouw in Amsterdam-Noord.
Alle boeken met veel foto’s, tekeningen en kaarten. De boeken zijn uitgebracht door het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en gesubsidieerd door het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Te koop bij: Historisch Centrum Amsterdam-Noord
tel 020-6328647
historischcentrum@chello.nl
http://amsterdam-noord.geschiedenisbank-nh.nl/

Ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven
De Breek, Volendammerweg 51,
tel 020-7510610

Terug naar de inhoudsopgave


Calamiteit

Afgelopen maanden, heb ik mijn lezers wijs gemaakt, hoe ik met gymnastiek en veel bewegen mijn loopkunde en conditie verbeterde. Dit leidde tot een grotere mobiliteit, maar helaas ook tot meer overmoed. Op de parkeerplaats van de Vrije Universiteit, liep ik naar mijn auto te zoeken. Lopen en zoeken, dat is twee dingen tegelijk doen, wat voor een bejaarde vraagt om een ongeluk. Eén misstap en ik kukelde tegen de straat. Gevolg: in ieder geval gekneusde ribben, een gaatje in het hoofd en veel pijn. Mijn baard bewees z'n nut, door mijn gezicht enigzins van schaafwonden te vrijwaarden. Niet naar het ziekenhuis aan de overkant, dacht ik. Eenmmaal er in kom ik er in m'n auto vast niet meer uit.

Nadat de bloeding was gestopt, met hulp in de auto gekropen en naar huis gereden (auto met automaat en éénhandsbediening) om de pijn een kans te geven te minderen. Niks daarvan, dus via huisarts naar het Boven Y ziekenhuis. Hier stonden voor deze ongenode gast, de röntgenafdeling en de gipskamer vrijwel zonder wachten klaar voor behandeling, van een gebroken voet en een bij de schouder gescheurde arm. Ik had me nog zo verbeeld een solide skelet te hebben. Dat was dus ook alweer een illusie. Wat een geweldige voorziening, die daar in ons ziekenhuis voor je klaarstaat.

Ik meen u dit ongeval toch maar te moeten melden, voordat u ook denkt een hele piet te zijn en lopend te kunnen gaan genieten van het mooie weer, de prachtige wolken of een mooi meisje. Pas dus op, nooit twee dingen tegelijk doen, als je als bejaarde zonder rollator ter been bent!

Al het geoefen had toch nog enig resultaat. Ondanks meer handicaps, géén invaliditeit. Dankzij de opgebouwde reserves, was er nog voldoende over om me te leren redden met wat er restte. Nieuwe truuks verzonnen en oefenen om me aan en uit te leren kleden. Wel van voren af aan leren lopen. Na een paar dagen geklungel kon ik me al weer aardig redden. Wel wordt de afgenomen mobiliteit beleefd als het inleveren van een flink stuk kwaliteit van leven. Deze zal gelukkig wel weer zijn terug te winnen, na heling en ontdoen van het gips. Dan beleven we nog eens het feest van steeds maar weer méér te kunnen.
Het niet meer kunnen wandelen en naar mijn boot gaan, compenseer ik inmiddels maar door wat filosofen te bestuderen en aldus wijzer te worden. Wat is wijzer voor een bejaarde? Het bewust in overeenstemming met je mogelijkheden die er nog zijn handelen. Tot slot, een nieuwe tegeltjesspreuk:
Maak van je calamiteit jou levensfeest!

Ernst Holtrop

Terug naar de inhoudsopgave


Creatieve Kerstmarkt Holysloot

Zaterdag 8 december van 11.00 tot 16.00 uur in het wijkgebouw tegenover de kerk.
Een gezellige Kerstmarkt met een keur aan kerstversieringen, versierde kaarsen, kaarten, kerststukjes en leuke cadeautjes.
Ook aan de inwendige mens is gedacht met een kopje koffie/thee, glühwijn en een plakje kerststol.
Wij hopen dat het weer net zo gezellig wordt als vorig jaar.

Nel John en Theja Ulken

Terug naar de inhoudsopgave


Sinterklaas komt weer in Landelijk Noord

In Op zaterdag 17 november is het weer feest in Landelijk Noord. Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer onderweg en hopen dan in Durgerdam voet aan wal te zetten. Het is nog een lange tocht, maar we hopen dat alles goed gaat. Het feest begint al om 12.30 uur. De Pietels, die alweer druk aan het oefenen zijn, zullen dan weer alle bekende liedjes ten gehore brengen. Met z’n allen zullen we dansen en zingen om warm te blijven. Mocht je het toch koud krijgen dan is er bij “de Oude Taveerne” gratis chocolademelk met speculaas te krijgen. Zelfs de Burgemeester van Waterland is al zenuwachtig. Zij hoopt om 13.00 uur Sinterklaas te kunnen begroeten op de steiger tegenover “de Oude Taveerne “. Ik heb begrepen dat ze al telefonisch contact met Sint heeft gehad! Terwijl de Pieten gul hun pepernoten uitdelen zal Sinterklaas proberen alle kinderen persoonlijk te begroeten. Om 14.00 uur begint het feest in de kerk. Dit is helaas niet voor iedereen toegankelijk.

Alleen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar die wonen in LN en/of op OBS de Weidevogel zitten zijn welkom.

Dit ivm plaatsgebrek. Ouders kunnen wachten in de kantine van DRC. Daar zullen ook de kinderen die weg willen uit de kerk heengebracht worden. In de kerk zal Sint weer een van zijn mooie, waargebeurde verhalen vertellen. Op deze leeftijd heb je ook al heel wat meegemaakt. Op verzoek van Sint zal ook dit jaar Wim Schindler de muziek verzorgen in de kerk. Dat wordt zingen kinderen! Om ongeveer 15.15 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen door de ouders opgehaald worden. Wij willen jullie nu vast oproepen mooie tekeningen te maken om de kerk te versieren. Deze tekeningen kun je inleveren bij een van de leden van de kindercommissie, of bij Coby op de Weidevogel.
De Kindercommissie

Wij willen u er nog op wijzen dat de Durgerdammerdijk deze dag afgesloten zal zijn voor al het verkeer van 12.00- tot 14.15 uur

Terug naar de inhoudsopgave


Kledingbeurs

Wij willen iedereen weer heel hartelijk bedanken voor het enorme succes met de verkoop van de tweedehandse kledingbeurs te Holysloot.
Ook de mensen die kleding binnen hebben gebracht bedankt.
Het totale bedrag € 885.- gaat naar een goed doel in Landelijk Noord.
Nu naar de Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes en naar het Sinterklaas Comité.
Heel hartelijk bedankt iedereen en wij hopen dat het in maart weer net zo’n succes word.

Groetjes Linda en Hilda

Terug naar de inhoudsopgave


Nierstichting

Namens de Nierstichting wil ik de bewoners bedanken voor de bijdragen.
De opbrengst is € 283,39. Met vriendelijke groet,

Marianna Farber

Terug naar de inhoudsopgave


Geen toneelvoorstellingen in november

Helaas zal Toneelvereniging Ransdorp in november geen voorstellingen kunnen geven.
De voorbereidingstijd aan het blijspel "Ruilen is niet altijd huilen" is langer dan gepland en deze zal daarom pas in februari te zien zijn in de Beke.
Over de kaartverkoop voor dit stuk zal u te zijner tijd worden geïnformeerd

Rene Burgers

Terug naar de inhoudsopgave