't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
November 2008


Kopij voor December uiterlijk donderdag 27 November om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

Nieuws van de Centrale Dorpenraad

Uitvaart Bert Tiddens
Namens de familie bedank ik u voor uw
medeleven bij de dood van Bert en ik
bedank u voor het vertrouwen dat u in
hem stelde als uw gekozen
vertegenwoordiger in de plaatselijke politiek.

Ook bedank ik diegenen die niet op hem
stemden, maar hem kritisch volgden of
informatie toestuurden opdat hij zijn
raadswerk zo goed mogelijk kon doen.

Marjanne Vlaming

Terug naar de inhoudsopgave


Natuurproject van IJ tot Gouw

Natuurwaarden die bij de aanleg van IJburg verloren gaan, worden in de directe omgeving gecompenseerd. Hiertoe is het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer opgericht. Dankzij dit fonds is de ontwikkeling van het ‘Natuurproject Van IJ tot Gouw’ momenteel in volle gang. De oprichting van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten. Dit fonds maakt het stadsdeel Amsterdam-Noord mogelijk om het ‘Natuurproject van IJ tot Gouw’ uit te voeren. Doelstelling van dit project is de kwalitieve versterking van de stadsrandzone op het vlak van natuur en recreatief medegebruik. Er zijn 11 projecten die door het stadsdeel worden getrokken en sommige projecten zijn al in 2007 gestart.

Een kort overzicht van de voortgang van de projecten in LN.

Zwarte Gouw.
- Ecologische oevers langs fietspad Zwarte Gouw met plasdras situaties.
- Landschapselement Zwarte Gouw. Het versterken van de ecologie door het creëren van een aantrekelijke oeverzone.

Gereed 2008
Gereed 2008
Weersloot.
- Aanleg van een veenvoetpad naast het fietspad.
- De aanleg van plasdras oevers.
- Het versterken van de ecologische verbinding tussen Waterland (Weersloot) en het oeverpark Schellingwoude en het Rietland.

Gereed 2009
Gereed 2009
Gereed 2011
Veenvoetpad langs Durgerdammerdiepolder.
Het pad loopt over een weiland van Staatsbosbeheer en wordt slechts buiten het broedseizoen opengesteld.

Gereed 2009
Voetpad dijk Durgerdam-Schellingwoude.
De aanleg van een voetpad op de dijk tussen deze twee dorpen, waardoor de recreatieve waarde versterkt wordt.

Gereed 2009
Schellingwouderpark.
Het creëren van een groene IJ-oever naast en aan de zuidzijde van het sportpark.
Het park zal de ecologische en recreatieve waarde vergroten en er zullen overwinteringsplekken voor ringslangen aangelegd worden.
De grond is echter sterker vervuild dan gedacht. M.b.v. een schone leeflaag zal een graszone gecreëerd worden die openbaar en veilig zal zijn.

Gereed2009
Weidevogelgebied ten westen van camping de Badhoeve.
De ecologie van het gebied wordt versterkt door dit in te richten als weidevogelgebied.
De waterstand wordt verhoogd en de rust zal in het weiland gegarandeerd zijn.

Gereed 2008

Er zijn nog een aantal projecten in voorbereiding die de komende jaren worden uitgevoerd, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden.

Terug naar de inhoudsopgave


Agrarische toekomst Landelijk Noord
Project Gebiedsontwikkeling en Beeldkwaliteit

Hoe denken boeren en bewoners over de agrarische toekomst van Landelijk Noord?

In Het Zwaantje van april deden wij verslag van de eerste bijeenkomst, in Holysloot, over de toekomst van de agrariërs in Landelijk Noord. Een gezonde agrarische sector is essentieel voor het behoud van het fraaie en unieke cultuurlandschap zoals we dat nu kennen. Wij beloofden toen dat die avond een vervolg zou krijgen. Intussen is in de dorpsraden, de Agrarische Werkgroep en andere overleggen duidelijk gebleken dat het onderwerp leeft. De agrarische werkgroep (van de) de Centrale Dorpenraad, de natuurvereniging Water, Land en Dijken, Laag Holland en het stadsdeel Amsterdam-Noord zijn van mening dat de tijd dringt en dat tot handelen moet worden overgegaan.

De CDR is nu van start gegaan met het project Gebiedsontwikkeling en beeldkwaliteit. Het doel van het project is dat de agrariërs zelf het heft in handen nemen en onderling uitmaken hoe zij hun bedrijf kunnen (laten) voortbestaan, zodat eventuele uitruil van land niet van bovenaf wordt opgelegd maar past in de individuele behoefte en mogelijkheden. Daarnaast wordt gekeken als er bijvoorbeeld sprake is van bedrijfsverbreding of bedrijfsvergroting hoe dit landschappelijk ingepast kan worden zodat het de beeldkwaliteit ten goede komt. Het project bestaat uit een aantal fases waarbij onderzoek een belangrijk onderdeel is. De CDR heeft hiervoor Jan Buijs AgroAdvies ingeschakeld. Jan Buijs gaat samen met compagnon Paul Terwan onderzoek doen naar de persoonlijke toekomstvisies van de agrariërs in het gebied. Binnenkort kunnen agrariërs in Landelijk Noord dus bezoek verwachten van Jan Buijs of Paul Terwan. Zij zullen natuurlijk eerst contact zoeken voor een afspraak. Zij beginnen in Holysloot en omgeving.

Wat gaat er gebeuren?
In het kort:
- Jan Buijs en zijn compagnon Paul Terwan gaan aan de hand van een aantal individuele gesprekken met een groot aantal agrariërs toekomstwensen en –plannen inventariseren. Zij noemen dat een quick scan (november – december 2008).
- Voor die boeren waar het een en ander zou moeten veranderen en die dat wensen is aansluitend een individuele bedrijfsbegeleiding mogelijk (januari – februari 2009 en eventueel later).
- Indien nodig wordt een aangepast bouwontwerp gemaakt. Daarvoor maakt architect Jan Meerman ontwerpmodellen - als suggesties voor streekeigen bebouwing. Dit in verband met de eisen aan beeldkwaliteit voor dit kwetsbare gebied.
- Tenslotte wordt in overleg met dorpsraden en betrokken instanties de afronding ingezet (eind maart 2009).
- Tijdens het verloop van het onderzoek vinden namens de Centrale Dorpenraad gesprekken plaats met het stadsdeel, de natuurvereniging Water, Land en Dijken, Stivas, de Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.


NB Planning onder voorbehoud

U kunt meepraten!
Er moet een levendig gesprek op gang komen tussen de agrariërs en andere landbezitters, maar zeker ook met de hier wonende burgers, zodat er uiteindelijk een groot draagvlak ontstaat als er in de toekomst veranderingen gaan plaatsvinden. Op korte termijn kunnen boeren en burgers uit Zunderdorp, Ransdorp en Durgerdam een uitnodiging verwachten om mee te praten over de toekomst van de agrarische sector. Daarnaast zal in dorpsvergaderingen en in Het Zwaantje geregeld verslag worden gedaan van voorstellen die voor alle inwoners gevolgen hebben.

Terug naar de inhoudsopgave


Aanvragen Eigen Budget 2009

De dorpsraden kunnen weer aanvragen voor het Eigen Budget voor het komende jaar indienen. De aanvragen moeten vóór eind februari bij de administratie zijn ingediend. Het dagelijks bestuur zal daarna een besluit over de verschillende aanvragen nemen. De geaccepteerde aanvragen worden daarna naar het SDAN gestuurd voor toetsing aan de voorwaarden.

De procedure en de voorwaarden van het Eigen Budget kunnen ingezien worden op de website:
www.centraledorpenraad.nl > De stichting > Eigen Budget
De voorwaarden zijn ook te verkrijgen op het secretariaat:
Dorpsweg Ransdorp 55 in de consistoriekamer van de kerk op de 1e verdieping van maandag t/m donderdag.

Terug naar de inhoudsopgave


Budget Kunst en Cultuur 2009

Het bestuur van de CDR nodigt mensen en groepen uit een subsidievoorstel in te dienen voor dit jaarlijkse budget van € 2.340.

Het is bedoeld voor kleinschalige creatieve en culturele activiteiten. De subsidie is vooral bedoeld als een aanmoedigingssubsidie en er moet na afloop een verslag worden ingediend. De voorstellen moeten uiterlijk 31 januari worden ingediend en worden door het dagelijks bestuur beoordeeld.

Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden verkrijgen bij het secretariaat.

Terug naar de inhoudsopgave


CO2
De Nationale Actie Klimaatstraatfeest - ook in Landelijk Noord
Oproep voor Actievoerders

De Nationale Actie “Klimaatstraatfeest” is in oktober van start gegaan om burgers opgewekt aan te moedigen stevig te bezuinigen op energie. Straten gaan samen aan de slag en verdienen zo punten. Spelregels en handige tips staan op de site www.klimaatstraatfeest.nl en in de bijgevoegde folder. Tot slot krijgen op 16 mei 2009 de 500 beste straten een straatfeest als prijs (€500).

Natuurlijk neemt ook uw lokale klimaatstichting Mijn CO2 Spoor de uitdaging aan en zet alle zeilen bij om deze campagne tot een succes te maken in Landelijk Noord en Schellingwoude. We komen nu al handen tekort voor alle ideeën en zoeken daarom met spoed in elk dorp enkele Actievoerders. Kom op met dat groene hart en doe mee!

Beste Aanstaande Actievoerder! U bent nodig bij deze actie omdat u de weg weet in uw dorp, voor contacten, voor huis-aan-huis verspreiding van uitnodigingen en voor ideeën; kortom, voor belangrijke en overzichtelijke bezigheden. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel tijd u vrijmaakt. U kunt zich nu al aanmelden, maar dat kan ook later.

Op donderdag 27 november 20:00 starten we in het jeugdgebouw van Zunderdorp aan de Achterlaan met een introductiebijeenkomst. Iedereen is welkom en speciaal de koplopers die klimaatactievoerder willen worden. Dan doen we de plannen uit de doeken, is er discussie en maken we keuzes. Actievoerders kunnen zich dan aanmelden en krijgen een informatiepakket over de actie en de bezigheden

Maar of U nu actievoerder wordt of niet, het Klimaatstraatfeest is er voor iedereen. Dus samen de schouders eronder en u kunt zich ook nu al aanmelden op de website www.klimaatstraatfeest.nl Dan zie je meteen hoe groen we samen eigenlijk al zijn….(of nog niet….)

In volgende afleveringen van ’t Zwaantje, maar ook via onze website en nieuwsbrieven zullen we meer vertellen het Klimaatstraatfeest. Denk daarbij aan praktische informatie, bepaalde kortingen voor deelnemers en betrekken van de jeugd. En tot slot, actievoerders, maar ook deelnemers aan het Klimaatstraatfeest en belangstellenden, abonneer u nu op onze nieuwsbrief dan blijft u op de hoogte! U Komt toch ook op donderdag 27 november in het Jeugdgebouw van Zunderdorp.

Stichting Mijn CO2 Spoor
Anrik Engelhard 4197448
Ruben Heikoop 4904270
Karin van den Brand 4904555
Noorder IJdijk 107
1023 NT Amsterdam/Schellingwoude
info@mijnco2spoor.nl
www.mijnco2spoor.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Piet Hein en de VOC mentaliteit
Lezing Jan Blokker jr

Jan Blokker jr. houdt een lezing en vertelt verhalen over “Piet Hein en de VOC-mentaliteit” op zondag 9 november 2008 om 15.00 uur in Het Witte Kerkje in Holysloot.
Willy van Wetter, van Kunst in de Kerk, praat met hem over zijn liefde voor de geschiedenis.

Jan Blokker jr. is van huis uit en van geboorte leraar geschiedenis.Zo stelt hij zichzelf voor op zijn website. Samen met zijn vader, Jan Blokker, en zijn broer, Bas Blokker, schreef hij boeken over de vaderlandse geschiedenis en over Bijbelse geschiedenis. Dit najaar zijn de Blokkers elke zondagavond te zien in de Teleac-serie “Nederland in twaalf moorden, een zoektocht naar de identiteit”. Over die identiteit gaat ook zijn boek “Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland, uitspraken over de vaderlandse geschiedenis”. Jan Blokker gaat ons verhalen vertellen. Dat doen geschiedenisleraren graag. Wat maakt het vak zo interessant? Kan je er iets van leren? Herhaalt de geschiedenis zich niet telkens? Was vroeger alles beter?

Op de een of andere manier herhaalt de geschiedenis zich inderdaad maar ze geeft nooit dezelfde signalen af. Het rechtsextremisme zal niet nog eens tot een oorlog als de Tweede Wereldoorlog leiden. Je kunt wel leren van de geschiedenis: je kunt je eigen tijd beter begrijpen. De huidige kredietcrisis is zo interessant omdat er overeenkomsten maar ook verschillen zijn met de beurscrash uit 1929.

Bovendien is geschiedenis leuk. Misschien heeft dat iets te maken met de fascinatie voor verhalen die echt gebeurd zijn. Er is al jaren veel belangstelling voor het verleden en er is veel te lezen en te zien: de boeken van Geert Mak natuurlijk en de stortvloed aan canons; televisieprogramma’s als “Het verleden van Nederland”.

Is er een vroeger dat beter was? Er is wel een vroeger dat leuker was: de jaren 60 en 70. Maar dan komen we op het terrein van de psycholoog Douwe Draaisma. Die zegt dat mensen de meeste en de positiefste herinneringen hebben aan de tijd dat ze zo rond de twintig waren. Dan ontdekken ze de wereld en zichzelf. Dan doen ze vaak heel veel nieuwe ervaringen op.

Ik stel Jan voor in de tijdmachine plaats te nemen. Hij mag drie wensen doen: iets bekijken, iemand spreken, iets veranderen. Iets veranderen wil hij niet. Je wilt iets veranderen vanuit je verontwaardiging over het gebeurde. Die verontwaardiging kent Jan niet. Van hem zijn ook geen excuses te verwachten voor daden van verre voorouders.

Iemand spreken wil hij natuurlijk wel. Hannibal bijvoorbeeld. Hannibal, een generaal uit Carthago, trok rond 200 voor Christus vanuit Spanje over de Pyreneeën en de Alpen met een heel leger en met olifanten om Rome te veroveren. Ergens in Noord-Italie verrommelde zijn expeditie en Rome heeft hij nooit bereikt. Hoe zat dat Hannibal?

Of anders Robert Owen: een kapitalist die de eerste socialist werd. Owen bezat in Schotland eind 18e, begin 19e eeuw, een katoenweverij. De arbeidsomstandigheden voor zijn personeel waren erbarmelijk. Hij probeerde hervormingen in te voeren, in werktijden, onderwijs op te zetten door zondagsscholen te stichten. Later stichtte hij in de Verenigde Staten, in Indiana, een commune. Daar komt misschien een boek over.

Dit voorjaar en deze zomer maakte Jan een voettocht van Amsterdam naar Rome. Daar komt zeker een boek over. Rome is al eeuwen voor velen het reisdoel geweest. Het is een stad vol met oude stenen. In het oude Rome, van de 1e eeuw na Christus, zou hij graag rondkijken. Hoe was het leven in de straatjes in de volkswijken? Daar rondlopen, gebouwen zien, herrie en lawaai horen, mensen kijken.

De Teleac-serie heeft als ondertitel: “Niets is zo veranderlijk als onze identiteit”. Over de veranderingen in onze identiteit gaat de lezing en gaan de verhalen op 9 november. : “Piet Hein en de VOC-identiteit”. Jan Pieter Heye dichtte in 1844 de meezinger “De zilvervloot” (heb je wel gehoord…) en toen werd Piet Hein pas een Bekende Nederlander. Die zilvervloot leverde weliswaar 21 miljoen op maar Piet Hein was er in 1628 min of meer toevallig tegenaan gevaren. Hoe zit dat dus met de energieke VOC-mentaliteit? Is de Nederlander wel zo on-Nederlands energiek? En bezit hij of zij wel al die andere typisch Nederlandse eigenschappen: tolerantie, nuchterheid, gastvrijheid, properheid? Entree 5 euro

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
0uderdom

Het jaar wordt oud, alles wat de lente ons bracht vervalt en gaat teloor. Het is koud geworden, voor ons tenminste. Dit proces verloopt niet langzaam en geleidelijk, maar in schokken, zoals door een over ons heen razende stormdepressie een maand geleden. Zo ook bij ons bejaarden, bijvoorbeeld door een val, zoals ik hier eerder beschreef, nu weer zoiets, wat me tenminste tot deze bijdrage inspireerde.

Zowat een halve eeuw geleden woonde ik in de haven van Durgerdam op een vrij kleine zeilende tjalk. Onlangs bezocht ongeveer net zo´n tjalk onze haven, wat mij deed denken aan een heerlijk verleden. Dat schept een band met het oudere echtpaar dat op deze tjalk woont. Hun reis naar het warmere zuiden werd wreed onderbroken doordat de schipper enkele kleine infarcten kreeg en daardoor hier moet blijven. Zo is menige Durgerdamse familie van ´verre´ afkomstig, hier door een incident als het ware ´aangespoeld.´
Langs deze tjalk komend op weg naar huis, meende ik dat de schipper daarom wel een beurende babbel kon gebruiken. Dus er voorzichtig heen. Klop, klop, klop, met mijn elleboogkruk tegen de reling en potdeksel, zonder reactie. Is hij naar het ziekenhuis?
Dus maar huiswaarts, want het was gaan regenen. Uiterst voorzichtig beweeg ik me schuifelend over het nu spekgladde steigertje. Mijn kruk glijdt toch weg, niet alleen dat, maar hij glijdt ook tussen twee steigerplankjes. Plof, ineens lig ik languit zonder verwonding op de gladde steiger. Gelukkig doe ik voldoende aan gymnastiek om zelf weer overeind te kunnen krabbelen, maar op een spekgladde steiger is dit een uitnodiging om in de plomp te verdwijnen. Dus glij ik liggend over de steiger naar de wal. Dan kruip ik wel naar dat bankje dat daar uitnodigend staat. Vlak bij de wal gekomen hoor ik ineens boven me een lieve jonge vrouwenstem: ”can I help you”. Als een lieve jonge onbekende vrouw je te hulp schiet, besef je pijnlijk duidelijk hoe oud je bent geworden. Niet alleen gewoon oud, maar stokoud en hulpbehoevend. Zo ineens de realiteit van ouderdom beleven geeft een enorme schok. Dit vooral als het jezelf kunnen redden, altijd en overal, als een rode draad door je leven ging. Mijn redder helpt me overeind. Ik ontdek tedoen te hebben met een allerliefste, kordate nieuwe inwoonster van ons dorp, die me ook nog de hier steile dijk ophelpt.

Alles wat je was en hebt gedaan, houdt op een gegeven moment op, als je maar oud genoeg wordt. Het aanvaarden van zo´n proces van aftakeling valt niet mee. Een reden temeer om het hierbij niet te laten zitten. Dóórgaan met wat je nog rest, enig herstel is er nog altijd. Na mijn vorige val kan ik alweer half zo snel en ver lopen als een half jaar geleden! Vooral zo veel mogelijk in beweging blijven, met wat optimisme als toverelixer. Zo houd je je mobiliteit in stand en verlaag je je bloeddruk.

Ernst Holtrop 11/'08

Terug naar de inhoudsopgave


Fototentoonsteling
Het Noord van Kors

Stadsdeelwethouder Kees Diepeveen zal op dinsdag 18 november om 16.30 uur de tentoonstelling openen in de hal van het stadsdeelhuis van Amsterdam-Noord.
Tevens zal de nieuwe uitgave van Jan Donkers worden gepresenteerd:
Zo dicht bij Amsterdam met foto’s van Kors van Bennekom. Voor de vriendenvan de stichting is het boek te koop voor een aantrekkelijke prijs.
De bekende fotograaf Kors van Bennekom komt uit Amsterdam-Noord. Hij fotografeerde het IJ, de ponten, Waterland, bedrijven, bouwwerken en vooral bewoners bij hun dagelijkse bezigheden.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot begin januari 2009 op werkdagen van 9.00-22.00 uur.

Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Tel 020 632 8647
historischcentrum@chello.nl
http://amsterdam-noord.geschiedenisbank-nh.nl/

Terug naar de inhoudsopgave


Cantorij Dorpskerk Durgerdam
zoekt een alt en een tenor

De cantorij van de Dorpskerk Durgerdam werkt mee aan zo'n acht vieringen per jaar. Geoefend wordt er iedere eerste en derde zondag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur in de Dorpskerk Durgerdam, een waterstaatskerk met een monumentaal interieur (1e helft 17e eeuw) en een schitterende akoestiek.
Om het dubbel-kwartet in stand te houden zoeken we een alt en een tenor. Naast viering-ondersteunende liederen, zingen we ook muziek van Farrant, Schütz en Ingegneri, componisten uit de 16e en 17e eeuw.
Inlichtingen bij:
- Christiaan Helfensteijn, cantor tel. 075-6172275
- Hennie Koopman tel. 020-4904479

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Madrigaal 30 november 2008

Vrouwenkamerkoor Madrigaal (www.madrigaal.nl) zingt ditmaal uitsluitend a capella madrigalen uit alle windstreken. Van componisten als Clemens non Pappa, Wilbye, Monteverdi, Bremer en anderen. Zij beschrijven en bezingen de liefde en de natuur, de liefde in de natuur en de liefde voor de natuur zoals dat alleen in madrigalen kan! De dirigent is Peter Rigter.
Tamara Weessies, lid van het blokfluitensemble Redrosefour, speelt tussendoor oude muziek op de blokfluit. (www.redrosefour.nl)
Aanvang om 15.00 uur, de kerk is vanaf 14.30 open
Locatie de Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76. Komend van de
kant van Schellingwoude :bij Hotel Cafe de Oude Taveerne linksaf.
Vrij parkeren alleen op het parkeerterrein bij de sportvelden, direct naast de kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar a € 6,- p.p.
- via de website www.madrigaal.nl
- door overmaking van €6,- op rekeningnummer 4787862 onder vermelding van ” concert 30 november” , uw naam en uw emailadres: e-ticket volgt
- telefonisch bij voorzitter Lenie Swart 020 6312265 of 06-42733313;
- telefonisch bij penningmeester L. Buijsman 06-42013503 of secretaris A. van der Bas 06-12536395;
- indien nog mogelijk aan de kerk.
In de pauze en na het concert is er gelegenheid om in het prachtige kerkje van Durgerdam een drankje te kopen. Madrigaal zorgt voor een borrelhapje.

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Waterlandse Harmonie

Op zaterdag 13 december geeft de Waterlandse Harmonie een concert in de Dorpskerk te Ransdorp. Aanvang 20:00 uur. Toegang € 5.- Kaartverkoop bij de ingang van de kerk.
Ook het Leerlingenorkest zal een muzikale bijdrage leveren.
Naast de door het orkest gespeelde bekende en minder bekende kerstmelodieën kunt u genieten van solisten met orkestbegeleiding en een verscheidenheid van muziekstukken waaronder de muzikale hoogtepunten uit de musical Jozef. Noteert u de uitvoeringsdatum in uw agenda?

Terug naar de inhoudsopgave


Sinterklaas komt weer in Landelijk Noord

Op zaterdag 15 november is het weer feest in Landelijk Noord. Sinterklaas en zijn Pieten zijn onderweg en hopen op deze in Durgerdam voet aan wal te zetten. Het is nog een lange tocht, maar we hopen dat alles goed gaat..

Het feest begint al om 12.30 uur. De Pietels, die alweer druk aan het oefenen zijn, zullen dan weer alle bekende liedjes ten gehore brengen. Met z’n allen zullen we dansen en zingen om warm te blijven. Mocht je het toch koud krijgen dan is er bij “de Oude Taveerne” gratis chocolademelk met speculaas te krijgen. Zelfs de Burgemeester van Waterland is al zenuwachtig. Zij hoopt om 13.00 uur Sinterklaas te kunnen begroeten op de steiger tegenover “de Oude Taveerne “. Terwijl de Pieten gul hun pepernoten uitdelen zal Sinterklaas proberen alle kinderen persoonlijk te begroeten.

Om 14.00 uur begint het feest in de kerk. Dit is helaas niet voor iedereen toegankelijk. Alleen kinderen van de lagere schoolgroepen 1 t/m 6 die wonen in Landelijk Noord en/of op “OBS de Weidevogel” zitten zijn welkom. Dit ivm plaatsgebrek. In de kerk zal Sint weer een van zijn mooie, waargebeurde verhalen vertellen. Op deze leeftijd heb je ook al heel wat meegemaakt. Op verzoek van Sint zal ook dit jaar Wim Schindler de muziek verzorgen in de kerk. Dat wordt zingen kinderen! Dit jaar zullen we ontdekken of de Pieten ook kunnen zingen

Om ongeveer 15.15 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen door de ouders opgehaald worden. Wij willen jullie nu vast oproepen mooie tekeningen te maken om de kerk te versieren. Deze tekeningen kun je inleveren bij een van de leden van de kindercommissie, of bij Coby op de Weidevogel.

Voorgaande jaren konden de ouders in de DRC kantine wachten tot het feest in de kerk afgelopen was en brachten wij eventuele “bange” kinderen daar naartoe. Omdat de DRC kantine Nieuwjaarsnacht is afgebrand is de ruimte daar zeer beperkt. Niet alle ouders zullen daar een plek kunnen vinden. Om u toch ten aller tijden te kunnen bereiken willen wij u vragen om aan uw kind uw mobiele telefoonnummer mee te geven (of bv op hun hand te schrijven). De oude Taveerne is deze dag wel geopend.

Wij willen u er nog op wijzen dat de Durgerdammerdijk deze dag afgesloten zal zijn voor al het verkeer van 11.00 tot 16.00 uur.
De Kindercommissie

Terug naar de inhoudsopgave


Gitaarles in Durgerdam voor kinderen

Er is nog plaats op dinsdag voor kinderen die gitaarles willen, op beginners- of gevorderdenniveau.
Informatie Nina Muntinga, 06 1139 2848
ninamuntinga@gmail.com

Terug naar de inhoudsopgave


Muziekles in Durgerdam voor volwassenen

Volwassenen kunnen nog terecht op maandag of vrijdag voor gitaarles, solfege- en/of theorieles. Wellicht wilt u graag met vrienden of familieleden samen spelen maar wilt u dat graag onder begeleiding doen, ook dan bent u aan het goede adres.
Informatie Nina Muntinga, 06 1139 2848
ninamuntinga@gmail.com.

Terug naar de inhoudsopgave


Nierstichting

Namens de nierstichting wil ik alle Durgerdammers bedanken voor hun gave aan de collectante. De opbrengst was 360.02 Euro.

Marianna Farber

Terug naar de inhoudsopgave


Cursus Gezond Bewegen Kan Je Leren

Drie woensdagavond envan 18.30 uur tot 19.45 uur in het Dorpslokaal van Holysloot. Data 6, 13, 20 november
Ooit gedacht dat je iets aan houding kunt doen?
- Word je gauw moe van zittend werken?
- Heb je last van nek, schouders of rug als je zit?
- Welke houding kun je ‘t best aannemen als je staat, bukt of tilt?

Aandacht, tips en adviezen voor je houding, tijdens het werk en in je dagelijkse leven. Meer inzicht in de manier waarop je zit, staat, bukt en hoe je dat kan veranderen.
Voor informatie en inschrijving:
Laura Corsi 06 236 99 183
lauracorsi@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Schitteren tijdens de Kerst

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet zijn de feestdagen er weer.
Niets leuker dan op dat moment je eigen zilveren sieraad te dragen. Bij Atelier Dubbel2 in Durgerdam kan je dit sieraad zelf komen maken in de workshop zilverklei. ”Zilverklei” bestaat uit een mengsel van fijn zilverpoeder, bindmiddel en water, zo ontstaat een kneedbare massa. Tijdens het bakken op 800º C verdampt het water, verbrandt het bindmiddel en smelten de zilverdeeltjes aan elkaar. Hierdoor blijft een puur zilveren sieraad over.

Het sieraad kan je natuurlijk ook voor iemand anders onder de kerstboom leggen. Of geef de workshop zelf, als kado aan een ander.
Bezoek www.dubbel2.com/workshops voor meer informatie en resultaten van mensen die al een workshop gevolgd hebben.
Bellen kan natuurlijk ook met Inka 06-49714204

Terug naar de inhoudsopgave


Strijkorkest Byreine speelt in Durgerdam

Op zondag 23 november as. zal het strijkorkest Byreine een concert verzorgen in de Dorpskerk van Durgerdam. Het orkest bestaat uit enthousiaste musici die al een aantal jaren samenwerken zonder dirigent. Op het concert worden werken gespeeld van Van Wassenaer, Janacek en Schreker. Daarnaast zal pianiste Femke de Graaf soleren in het pianoconcert in A, KV 414 van Mozart. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang bedraagt 8 euro.

Terug naar de inhoudsopgave


Waterlandse wijnproeverij

Op zondag 30 november organiseert Marco Hofman van wijnhandel Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij.
Waar? In het wijkgebouw Schellingwoude aan de Wijkergouw 10 te Schellingwoude (naast kerkje).
Tijd? Zondag 30 november van 16-18 uur.
Op de proeverij worden 8 bijzondere en feestelijke winterwijnen geschonken.
Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid buffet (warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt geserveerd.
Kosten van de proeverij bedragen €10,00 per persoon.
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor slechts € 20,- per persoon. Indien u komt proeven en eten betaalt u slechts €25,-

Aanmelden bij:
Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32,
tel 020-6890500 of profumo@orange.nl.
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zondag 23 november. Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Terug naar de inhoudsopgave


Shoppen bij Schoonheidssalon Francien

Mooie cadeaus inkopen voor Sinterklaas en/of Kerst? Toe aan een goed, persoonlijk make-up advies? Uw garderobe aanvullen met leuke najaarskleding? Zin om er met de feestdagen feestelijk bij te lopen?
Maar geen tijd om op zoek te gaan naar leuke winkels?
Dames, u hoeft hiervoor niet winkel in, winkel uit, wij maken het u gemakkelijk! Make-up, cadeaus, kleding, sieraden, accessoires en nog veel meer; u vindt alles dicht bij huis en onder één dak tijdens de Inloopverkoopdagen Schoonheidssalon Francien, Durgerdammergouw 39, Durgerdam.

Donderdag 13 en vrijdag 14 november van 09.00-21.00 uur kunt u de hele dag, doorlopend en zonder afspraak, binnenlopen!
Meer informatie bij:
Schoonheidssalon Francien tel 020-3315398 salonfrancien@gmail.com

Terug naar de inhoudsopgave