't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Oktober 2007


Kopij voor november uiterlijk donderdag 1 november om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.Inhoudsopgave:

Jubileumfeest CDR
1957 – 2007

Opening van de feestelijkheden op 8 september in de tent aan de Nieuwe Gouw en ondertekening van vernieuwde convenant door Rob Bakker en Claudia Brinkmann, respectievelijk voorzitter en secretaris van de CDR en Harm-Jan van Schaik, wethouder LN en burgemeester Job Cohen als medeondertekenaar. De stichting draagt de naam: stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord en is gevestigd te Amsterdam. Het werkgebied omvat de buurtcombinatie N73 (Waterland), waarin gelegen de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp.

Toespraak Rob Bakker
voorzitter CDR


Beste mensen,

Hartelijk welkom bij deze feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum van de CDR.
Welkom inwoners van het gebied, alle dorpsraadsleden en oud-dorpsraadsleden, alle oud-bestuursleden en de raadsleden van SDAN. En welkom burgemeester Cohen als vertegenwoordiger van de grote stad.

50 jaar CDR, reden voor een feestje? Wij vinden wel, ondanks alle nachtmerries om het budget rond te krijgen. De CDR behartigd al 50 jaar de belangen van het Landelijk Gebied. Lang voor het ontstaan van stadsdelen zijn de dorpsraden en CDR uitgevonden om communicatie met en invloed van het gebied te waarborgen.

Dit gebied heeft altijd een aparte plaats ingenomen. Geboorteplaats van veel zeelieden en kapiteins, een paar honderd jaar geleden concurrent van Amsterdam en gaandeweg een vergeten gebied met een paar kleine dorpen en wat landbouw. Zo klein en armlastig en in 1916 ook nog eens overstroomd, dat we ons onder de hoede hebben geplaatst van het grote Amsterdam.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat het gebied jarenlang is vergeten, Noord was altijd al de verkeerde kant van het IJ, en Landelijk Noord ligt daar nog eens voorbij, heeft ertoe bijgedragen dat het nog steeds een betrekkelijk ongerept gebied is.

De laatste 20 jaar is het wel voorbij met die vergetelheid. De dorpen zijn ontdekt als aantrekkelijke buitenplaatsen, in Durgerdam is het op zomerdagen file fietsen en speculanten kopen grond aan net buiten de ringweg voor het geval hier, als IJ burg vol is, gebouwd gaat worden. En het romantische keuterboeren is echt voorbij.

Tot enkele jaren geleden bestond het beleid van de CDR uit 1 simpel dogma: ‘Niet bouwen buiten de Ring’. Dat is steeds moeilijker vol te houden. Het is geen openluchtmuseum waarin niets kan. Maar wat dan wel en wat niet. Genuanceerd denken is altijd lastig. We proberen een koers te vinden die boeren perspectief geeft, de dorpen leefbaar en het gebied in stand houdt. Niet gemakkelijk en wel heel belangrijk.

Dat kunnen we niet alleen. We vinden dat het gebied niet alleen relevant is voor de bewoners en boeren, maar juist ook voor de stad. En we denken ook dat het in standhouden van het open veenweidegebied alleen gelegitimeerd kan worden als het een functie heeft die verder gaat dan de eigen gebruikers.

Voor het in stand houden van dit mooie gebied en voor het waarborgen van een gezonde ontwikkeling voelen wij een grote verantwoordelijkheid die wij ook de komende 50 jaar zullen vervullen.
Wij willen u hierbij uitnodigen, Toespraak Harm-Jan van Schaik
wethouder Landelijk Noord


Goedemiddag dames en heren,
en welkom in het bijzonder burgemeester Job Cohen,
Rob Bakker, voorzitter en Claudia Brinkmann secretaris CDR.

Hier wonen wij, hier leven wij, hier werken wij, hier spelen wij. Ik ben heel blij dat wij, dorpelingen en de naaste buren van Markengouw, dit weekend een blik in de keuken van de vijf Noordse dorpen kunnen werpen

Het verheugt mij zeer dat, in aanwezigheid van burgemeester Job Cohen, het stadsdeel en de Centrale Dorpenraad vandaag een vernieuwd convenant tekenen om de goede samenwerking de komende jaren voort te zetten. Het is goed dat de burgemeester dit moment bijwoont. Landelijk Noord is niet alleen een heel mooie uitvalsbasis voor het stedelijk deel van Noord; het is ook een prachtige tuin voor heel Amsterdam. De bewoners van bijvoorbeeld IJburg weten de weg naar het gebied ook al goed te vinden en genieten al fietsend van de gevarieerde natuur.

Terwijl het stadsdeel afgelopen jaar uitbundig het 25 jarig bestaan vierde, komt de Centrale Dorpenraad al 50 jaar op voor de belangen van de inwoners van de vijf dorpen: Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Schellingwoude en Durgerdam. Als portefeuillehouder Landelijk Noord, hecht ik veel waarde aan de goede samenwerking met de CDR. Ik wil de leden van de CDR en de leden van de afzonderlijke dorpsraden hartelijk danken voor hun inzet voor het gebied. En dat alles op vrijwillige basis.

Door deze inzet van de CDR denken de oorspronkelijke bewoners samen met de nieuwe inwoners van Landelijk Noord positief na over de toekomst van het gebied. Bovendien draagt de CDR bij aan het vergroten van de leefbaarheid in het gebied door het organiseren van kleinschalige culturele activiteiten, het meedenken over de invulling van het bestemmingsplan en door het dagelijks bestuur te attenderen op actuele zaken. Voor het stadsdeel zijn de leden van de CDR belangrijke ambassadeurs van de Amsterdamse groene achtertuin.

Landelijk Noord is een gebied om zuinig op te zijn. De komende jaren werkt het stadsdeel samen met het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer, het Waterschap en Rijkswaterstaat aan het project van IJ tot Gouw. Doel van dit project is de ecologische en recreatieve waarde van het gebied te versterken. Zonder daarbij het belang van de aanwezige boeren in het gebied uit het oog te verliezen. Het is dan ook goed dat de werkgroep agrariërs in de CDR actief betrokken zijn bij de planning en uitvoer van de werkzaamheden. Een voorbeeld is het belang van de koe. We komen op voor de weidevogel maar ook voor de koe.

In de diverse dorpen is veel talent aanwezig. Sinds dit voorjaar is Holysloot een goede (horeca) voorziening rijker. Zonder het niet aflatende enthousiasme van de dorpsbewoners (bijv. Janneke Dickhout) was het Dorpshuis annex horecagelegenheid het Schoolhuis er nooit gekomen. Dat er veel talent in de dorpen aanwezig is, blijkt ook uit het feit dat bewoners, begeleid door Sylvia Fennis, precies tussen de vijf dorpen in, dit feest weten te organiseren.

Ik wens u veel plezier op de dorpenmarkt en bij het open podium en raad iedereen aan morgenmiddag dit prachtige deel van Noord per fiets te ontdekken. De speciale fietsroute is hier beschikbaar.

Fietstochten door Landelijk Noord
Het boekje met de fietsroutes wordt samen met dit Zwaantje ook verspreid onder de inwoners van LN.

Convenant 2007
Het nieuwe convenant kan worden verkregen op het secretariaat en het is ook op de website in te zien en af te drukken.

Verslag van 2 dagen Jubileumfeest
Het is alweer even geleden dat het 50 jarig bestaan van de Centrale Dorpenraad is gevierd. Toch willen wij u een kort verslag niet onthouden.

Op zaterdag 8 september werden de festiviteiten begonnen met het tekenen van een nieuw convenant tussen de CDR en de SDAN, dit gebeurde onder toeziend oog van burgemeester Cohen. Er was een korte toespraak van Rob Bakker (voorzitter CDR) en Harm-Jan van Schaik (wethouder Landelijk Noord).

Voor de taartenbakwedstrijd werden heerlijke taarten ingeleverd welke door een jury vakkundig zijn beoordeel waarna ook het belangstellende publiek een stukje kon proeven. De winnaar was Francien van Zanten met een heerlijke rumtaart, zij heeft een etentje gewonnen.

Op de dorpenmarkt waren veel bedrijven en verenigingen uit Landelijk Noord vertegenwoordigd. Zij konden zichzelf presenteerden aan het geïnteresseerde publiek. Ondertussen waren er op het podium allerlei verschillende optredens van clubs en verenigingen met o.a. dans en zang.

Op zaterdagavond was de tent omgebouwd tot een gezellige feestzaal. De avond begon met het optreden van een band waarna de discotheek losbarstte. Hoewel je misschien niet over de hoofden kon lopen was het wel erg gezellig.
Op zondagmorgen 9 september werd er een brunch gehouden met ruim 300 bewoners uit Landelijk Noord. Er waren schitterend gedekte tafels en een heerlijke maaltijd met verse broodjes, beleg en zuivel uit de regio. Je kon een lekker gebakken of gekookt eitje krijgen en er was vers fruit en koffie en thee. Het was een bijzondere en gezellige ervaring om met zoveel mensen op zo’n bijzondere plek te eten.

Ter ere van het jubileum is er ook een boekje gemaakt met daarin alle mogelijke fietsroutes binnen Landelijk Noord. Er staan mooie foto’s in een over ieder dorp een kort verhaal. De fietsroute is uitgedeeld aan de bezoekers van de brunch maar is nog steeds (gratis) verkrijgbaar bij het kantoor van de CDR en in de Ransdorper Toren.

Zoals bij ieder feest zijn er nog enige gevonden voorwerpen overgebleven zoals taartschalen, jassen en sokken. Deze spullen zijn af te halen bij het kantoor van de CDR in Ransdorp.

Ten slotte willen we nog enkele mensen bedanken voor hun inzet: Hartelijk dank hiervoor !
Wij hopen dat u, net als wij, heeft u ook genoten van dit gezellige weekend.

De feestcommissie,
Frits Vogels
Luc Klaasen
Marianne Vrolijk-Breedijk
Sylvia Fennis

Terug naar de inhoudsopgave


Steigers op het Westeind te Durgerdam

Naar aanleiding van het artikel van de Dorpsraad Durgerdam in het Zwaantje van juni j.l. maakt een groep bewoners zich zorgen. Zij zijn blij dat het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, het Stadsdeel en de Dorpsraad nu weer het al jaren bestaande beleid aan het westeinde van het dorp willen gaan handhaven omdat het maximaal aantal steigers inmiddels ruim is overschreden. Echter vinden zij dat alle bestaande steigers dan alsnog clustersteigers moeten worden om tot een eerlijke verdeling te komen en hopen dat dit in de toekomstige regeling wordt vastgelegd.
Namens een aantal verontruste Durgerdammers

Terug naar de inhoudsopgave


Afsluiting Liergouw
1 okt t/m 13 okt

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal voor bovengenoemde periode de Liergouw afsluiten wegens reparatiewerkzaamheden aan de beide bruggen.

Terug naar de inhoudsopgave


Dorpsraad Zunderdorp

Waarschijnlijk heeft u het al gezien maar in het dorp staan al enige tijd twee mededelingenborden, een op de Middenlaan en één op het kerkplein. Als u informatie heeft wat voor het dorp bestemd of interessant is kunt u dit hierin hangen.
Verder heeft de dorpsraad het voornemen om op dinsdag 13 november weer een openbare vergadering te houden. De precieze agenda is nog niet bekend maar daarvan krijgt iedereen t.z.t. nog bericht. Alvast in uw agenda zetten dus !
Marianne Vrolijk-Breedijk
De Ouderenhoek
Loket Zorg en Samenleven.
De Breek Volendammerweg 51
tel 020-7510610

Terug naar de inhoudsopgave


Hoogbejaard

De column over "gymnastiek" (09-'07) heeft nogal wat reacties opgeleverd, daarom beginnen we met een vervolg. Zij die zich verwonderden waarom ik de nuttige rollator niet noemde, moet ik bekennen maar over één bruikbare hand en arm te beschikken, zodat ik geen ervaring kan opdoen met dit nuttige hulpmiddel. Bovendien zie ik niet hoe iemand hiermee door het gras van onze dijk, over onze trappen en steigers of zelfs over onze hobbelige, soms zeer smalle stoep zich kan redden.
Uit verschillende bronnen blijkt hoe belangrijk het flink in beweging blijven voor bejaarden is. Niet alleen door gymnastiek maar ook door veel te lopen. Dit bevordert niet alleen het lichamelijk welzijn, het verbetert ook de toevloed van zuurstof in het bloed, wat weldadig is voor je hersenen, die hierdoor minder achteruitgaan.
Zelf merkte ik dat dagelijks een half uur fanatieke gym. op den duur wat veel is. Door routine werd het allengs een kwartier. Gelukkig kwam het TV programma "Nederland in Beweging" weer boven water, zodat het aanbevolen dagelijks een half uur flink in beweging zijn in stand blijft. Mijn loopkunde verbeterde zich aanmerkelijk door het oefenprogramma. Het gevoel voor evenwicht en de reactiesnelheid nemen echter helaas af. De omkukelkans blijft derhalve. Daarom herhaal ik het belang, tijdig door oefening te leren weer te kunnen opstaan, ook als er niets is om je aan op te trekken. Oefen dit nu het nog kan en leer de truuks die in jou geval nodig zijn om je zelfstandig te redden, zodat je niet op een onzalig moment langs de weg bij het grof vuil komt te liggen.
Dit doet me denken aan de zeer kwetsbare positie van hoogbejaarde alleenstaanden die nog zelfstandig in ons midden wonen. Dit vooral als ze vergeetachtig worden en daardoor niet goed omgaan met hun medicijnen en niet altijd gezond eten en drinken. Voor hen is het teloorgaan aan efficiëncy, van de ouderwetse huisarts, een groot gemis. Die had een persoonlijke band met zo'n kwetsbare patiënt. Deze werd met een zorgzaam extra oog in 't zeil begeleid. Deze hoogbejaarde behoeft nu een zorgzame dochter die vlakbij woont, of een buurvrouw met moederliefde. Mannen zijn voor deze rol niet zo geschikt. Die worden eerder als een bemoeial gezien en hij beleeft zo'n oudje alras als een oude zeur die niets meer van voetballen begrijpt.
Door de verbeterde gezondheidszorg worden zoveel mensen stokoud, dat de moderne huisarts, veelal in deeltijd werkend, daar niet tegenop kan. De overbelaste van hot naar her hollende wijkverpleegster ook al niet. Rest ons nog de vrijwilliger die bejaarden (80+) regelmatig bezoekt zoals de diaconie in Durgerdam dit organiseert. Die zullen dan wel kontakt moeten onderhouden met een professionele organisatie als DORAS om de vrijwilligers te leren hoe je met veel geduld en tact de mededeling: "het gaat goed met me", doorprikt. Dit om er achter te komen dat achter dit 'goedgaan' toch een alarmerende ontwikkeling schuilt.
Kortom, veel is al veel beter den vroeger, maar aan de vervolmaking is nog heel wat te doen.

Ernst Holtrop 10-'07

Terug naar de inhoudsopgave


Afscheid organist van de dorpskerk Durgerdam

Op zaterdag 20 oktober om 20.00 uur neemt Hugo van Veen, ruim 10 jaar de organist van de Dorpskerk Durgerdam, afscheid met een muziekvolle avond voor en door allen die "iets met hem hebben". Hoogtepunt is het optreden van de Amsterdamse Straatband. Wie ook een muzikale bijdrage wil leveren wordt vanwege de programmering gevraagd om even contact op te nemen met:
Hugo
Telefoon: 020-4904692
Email: hugovanveen@hetnet.nl.

Terug naar de inhoudsopgave


Zingen in Toscane

Vind je het leuk om te zingen en wil je je er graag verder in ontwikkelen? Houd je bovendien van het Toscaanse landschap met haar glooiende heuvels en wuivende cipressen en ben je een fan van de beroemde Italiaanse keuken?
Misschien is deze zangworkshop dan iets voor jou!
De workshop wordt gegeven door twee ervaren zangdocenten waaronder Elly Machtel uit Durgerdam en vindt plaats op een prachtige locatie bij het dorpje Rufina, 25 km van Florence,
in de week van zaterdag 26 april t/m zaterdag 3 mei 2008.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.zingenindezon.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Herfstconcert in Witte kerk Holysloot
4 november om 15.00 uur

Op zondag 4 november zal voor u optreden het Prosa Vocaal Ensemble o.l.v. Maurice van Elven. Dit ensemble werd opgericht in 1994 en bestaat uit 10 enthousiaste zangers.
Het meerstemmige repertoire omvat werken van o.a. Lassus, Monteverdi, Mendelssohn, Brahms. Rachmaninov, Britten en Poulenc, deels begeleid op de piano en deels op het befaamde 18e eeuwse Van-der-Giessen-orgel in de Witte Kerk. Maurice van Elven is als cantor-organist verbonden aan de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid.
Het concert begint om 15.00 uur en kost 5 euro (kinderen 3 euro) inclusief koffie of thee in de pauze.
Trotseer de herfststormen en kom luisteren naar dit speciale herfstconcert in de Witte Kerk te Holysloot!

Terug naar de inhoudsopgave


Najaarsdubbelconcert in het Dorpshuis de Beke op 20 oktober 2007 te Ransdorp
Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.

Het Najaarsconcert van de Waterlandse Harmonie voor donateurs en alle andere muziekliefhebbers in Landelijk Noord en omstreken zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 20 oktober in het Dorpshuis “de Beke”.
Onder leiding van de even deskundige als enthousiaste solohoornist van het KCO, Jasper de Waal, zal een grote verscheidenheid aan muziekstukken ten gehore worden gebracht variërend van de Ouverture La Belle Hélène van Jacques Offenbach tot de compositie Birdland van de hand van de recentelijk overleden jazzpianist Joe Zawinul. Ook de bekende Saint Louis Blues March staat op het programma terwijl Saskia Touwen solist is in het Klarinet Concert met orkestbegeleiding van Jan van der Waart.
Wij hebben de Harmonie Bovenkerk uit Amstelveen bereid gevonden om samen met ons dit Najaarsconcert te verzorgen. Deze 75 jarige muziekvereniging onder de bezielende leiding van Nico Schimmel speelt in de één na hoogste afdeling van de overkoepelende Nederlandse muziekbond. Zij zullen muziek uit bekende musicals spelen zoals Les Miserables, de Phantom of the Opera en Tico Tico. We zijn er dus van verzekerd dat op hoog amateurniveau populaire muziek ten gehore zal worden gebracht. Een ieder wordt dan ook van harte uitgenodigd om te genieten van de muzikale klanken van de Harmonie Bovenkerk en het orkest van Landelijk Noord, de Waterlandse Harmonie.

Terug naar de inhoudsopgave


Reanimatie- en E.H.B.O.cursus

In het dorpshuis van Holysloot gaan we weer leren hoe te reanimeren volgens de laatste vereenvoudigde Europese regelgeving en hoe de AED (Automatische Externe Defibrilator) hierbij te gebruiken, die in enkele dorpen nu onder handbereik zijn.
Deze cursus is ook voor beginners en wel op: Opgeven WELKE avond uw voorkeur heeft. Aansluitend een E.H.B.O. cursus (ook gericht op kinderen) op Voor info en opgave VOOR 17 okt. a.s. bij
Joke Sarafopoulos-Kruse
Telefoon 0204904678
Email: j.sarafopoulos@chello.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Line Dance in Zunderdorp

Hallo, Ik ben Thilly Frank en heb sinds een aantal weken de line dance lessen van Ronald Groot overgenomen. Wij zijn nog op zoek naar wat leden. De lessen worden op woensdagavond en zaterdagmiddag in 't Jeugdgebouw te Zunderdorp gehouden. Voor informatie:
Email: m.frankkat@chello.nl
Telefoon: 0645192063.
Op onze site http://www.thesunshinedancers.nl, heb ik een link geplaatst naar het optreden van 8 september j.l. Zie op de homepage CDR 8 september 2007 The Zunderdorp Dancers. Klik hier op en u komt dan bij het filmpje. Ik hoop u te mogen begroeten op een van deze dagen.

Met vriendelijke groet,
Thilly Frank

Terug naar de inhoudsopgave


CJV Club

Op 14 september beginnen we weer met de wekelijkse clubavonden. Elke vrijdag van 19.15 tot 20.30 in Dorpshuis de Beke in Ransdorp. Voor alle kinderen uit Landelijk Noord van 8 t/m 15 jaar.
Tot dan, de clubleiding

Terug naar de inhoudsopgave


Binnentennis in sporthal De Weeren

12 lessen van een uur voor € 100,-
Op zaterdagmorgen, vanaf 6 oktober om 9, 10 of 11 uur
Jan Eshuis
Telefoon: 6263754
Email: janshs@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave

nis in sporthal De Weeren
12 lessen van een uur voor € 100,-
Op zaterdagmorgen, vanaf 6 oktober om 9, 10 of 11 uur
Jan Eshuis
Telefoon: 6263754
Email: janshs@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave