't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
September 2008


Kopij voor Oktober uiterlijk donderdag 2 Oktober om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Nieuws van de Centrale Dorpenraad

Het secretariaat van de CDR is verhuist

Het secretariaat van de Centrale Dorpenraad is op 16 juni j.l. verhuisd naar de consistoriekamer van de kerk in Ransdorp op de 1e verdieping. De ingang is vanaf de voorkant gezien aan de rechterkant met een aparte deur. Het adres is Dorpsstraat Ransdorp 55, 1028 BL Amsterdam. Het postadres blijft gehandhaafd, want alle post wordt doorgestuurd.

Bestemmingsplan Landelijk Noord

Het Stadsdeel Amsterdam-Noord is druk bezig om het bestemmingsplan voor Landelijk Noord op te stellen. Voordat het definitieve bestemmingsplan gereed is wordt er eerst een conceptvoorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit conceptvoorontwerp is nu klaar en is begin augustus aan de CDR verstuurd. Het document is voorgelegd met het verzoek of de CDR een preadvies wilde geven als het conceptvoorontwerp werd aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel op 1 september. De CDR vond een termijn van drie weken onvoldoende om het document goed te kunnen bestuderen en een waardevol preadvies uit te brengen en heeft het Stadsdeel om uitstel gevraagd.

Helaas heeft het Stadsdeel het gevraagde uitstel niet verleend. De CDR heeft besloten om later met een gekwalificeerd advies te komen, dorpsraden en burgers uit Landelijk Noord moeten eerst ruim de tijd krijgen het conceptvoorontwerp bestemmingsplan te lezen.

De werkgroep ROL van de CDR heeft wel op 1 september een voorlopig preadvies meegegeven aan het Stadsdeel. In deze reactie gaat het vooral om zaken die het buitengebied betreffen omdat de dorpsraden zich nog moeten buigen over de kwesties die de dorpen aangaan.

Zoals zich het nu laat aanzien is het waarschijnlijk dat de inspraakprocedure rond half september van start gaat. Meer over de procedure leest u in de volgende editie van het Zwaantje.

Wilt u het conceptvoorontwerp bestemmingsplan inzien dan liggen er exemplaren op het kantoor van de CDR in Ransdorp (Ransdorpertoren). Ook kunt u informatie opvragen bij uw dorpsraad.

Gabriëlle Bekhuis
Beleidsmedewerker CDR

Terug naar de inhoudsopgave


Dichter bij de kerk
21/22 juni 2008

Tijdens het fiets/muziekweekend Waterland/Kerkenland op 21 en 22 juni stonden er bij de kerken van Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Zunderdorp en bij de haven van Schellingwoude, vijf banieren met gedichten.

Dit in het kader van Amsterdam Wereld Boeken Stad april 2008/2009. De werkgroep Cultuur in Landelijk Noord heeft onder de titel Dichter bij de kerk 25 gedichten uitgekozen om zo de culturele samenhang van muziek, architectuur, poëzie en het landschap van Landelijk Noord tot uitdrukking te brengen. Per dorp zijn er vijf gedichten; Gert Peelen schreef voor elk dorp een gedicht, de andere gedichten en twee citaten gaan over het beleven van de verschillende sferen in dit landelijk gebied. Over ‘de was op de dijk’, ‘het ruisen van de weg’, ‘irisblauw van de nacht’, ‘de sluizen’, ‘geschiedenis’, ‘water’, ‘stilte’ en vele andere zaken. Omdat het fiets muziekweekend helaas Schellingwoude niet aandeed, heeft de werkgroep gemeend om daar alsnog, maar dan aan de haven, vijf banieren te plaatsen, gezien het feit dat het dorp al vijftig jaar een onlosmakelijk onderdeel van de Centrale Dorpenraad is!

Per dorp zijn er natuurlijk verschillende gedichten. Wij spreken de hoop uit dat deze gedichten u dichter bij de poëtische schoonheid van het Landelijk Gebied in Amsterdam–Noord brengen en dat u deze en andere dichters vaker zult lezen! Ondanks zorgvuldig onderzoek heeft de werkgroep niet alle betrokkenen van de gedichten kunnen bereiken. Mocht men alsnog opmerkingen of vragen hebben dan neemt men contact op met de heer F. van Dusseldorp Kerklaan Zunderdorp 32, 1027 AP Amsterdam.

Werkgroep Cultuur landelijk Noord. Juni 2008


Aloeëtte, voghel clein,
Dijn name es zoete ende rein,
So es dijn edel zanc.

Daer dienstu met den Here allein
Te love om sinen danc.
Daer omme ben ik met die ghemein;
Ander voghel willic ghein
Dan di, mijn leven lanc.

Nider boos, onreine, vilein,
De rouc die es wel dijn compein,
Neimt dien in u bedwanc.
Laet minlic hertzen sijn bi eijn,
Sonder loos bevanc.

14e eeuw, onbekende dichter


Bij de Kerk Zunderdorp trof u aan:
1) Twee Knieën Daan Zonderland..
2) Mist Jan Eijkelboom,
3) Zunderdorp Gert J. Peelen.
4) Landschap H. Marsman.
5) Onder het bruggetje


Diego Killop, project ‘Nieuwendam’ Buurt 2005.

Bij de Kerk Holysloot trof u aan:
1) Melopee Paul van Ostaijen.
2) Nachtlied T. Gerhardt.
3) Slaapliedje Willem Wilmink.
4) Holysloot Gert J. Peelen.
5) Geschiedenis Rob de Barbanson.

Bij de Kerk van Ransdorp trof u aan:
1) Zet het blauw Willem Hussem.
2) Geen zin Hans Andreus..
3) stilte vloeit Ben Zwaal.
4) Ransdorp Gert J. Peelen.
5) de sloot Bilal Sevim. Project ‘Nieuwendam’Buurt 2005

Bij de Kerk van Durgerdam trof u aan:
1) Het ruisen van de zee Hans Andreus.
2) de Dijk Stadsdichter Amsterdam-Noord, Adri Slomp.
3) Citaat Nescio, citaat uit ”Buiten-IJ”.
4) Durgerdam Gert J. Peelen.
5) Waslijn Edward van de Vendel..

Aan de haven haven van Schellingwoude trof u aan:
1) Naar de sluizen: (fragment) Ivo de Wijs.
2) Waterland Rob de Barbanson ..
3) Schellingwoude Gert J. Peelen.
4) De Breek Mourad El Quahabi, project ‘Nieuwendam’Buurt 2005.
5) Citaat Nescio. Uit “Mene Tekel”

Terug naar de inhoudsopgave


Opiniepagina
De artikelen hier geplaatst geven de opvattingen weer van de schrijvers,
niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de CDR.

Aan alle bewoners en bedrijven in Landelijke Noord

Een ieder zal het niet opgevallen zijn dat er een aanvraag ingediend is op 30 juni 2008. Een bouwobject op een stuk openbaar groen, naast het golfterrein boven de A10. 3000 m² verspreid staande bebouwing, 4200 m² verharding t.b.v. parkeren, dit betekend dat er 166 auto's van de verwachte toestroom van auto’s een plek kunnen vinden; de stroom die verwacht wordt ligt hoger. Gaan deze bezoekers de fiets, kano, fluisterboot pakken of simpelweg met de auto’s of motor verder het gebied in? Gevolg: de wegen vlakbij deze gebouwen worden overspoeld met recreanten. Trouwens de snelheid waarmee bezoekers zich verplaatsen zal leiden tot overlast in alle dorpen en landwegen.

Het Dagelijks Bestuur van ons Stadsdeel ondersteunt de Poort van Waterland. Visie van de exploitanten “Hun programma richt zich op het behoud, versterking en duurzaam gebruik van het Landschap”. Ze beloven dat de omringende boeren die mee doen ook inkomstenverbeteringen kunnen verwachten. Hoe?

In het Ondernemingsplan staat “Van indirecte concurrenten willen wij winnen door veelzijdigheid van het aanbod, originaliteit, prijsdifferentiatie, gastvrijheid, en laagdrempeligheid”. Om meer mensen te laten genieten van dit gebied is niets mis mee, maar de promotie die de directie van de Poort van Waterland voor ogen hebben om elk jaar meer dan 20% groei van bezoekers te bewerkstelligen, is niet reëel, zeker vanaf een plek. De boeren die er over denken om te verbreden ontnemen zij hiermede de kans, verzwakken daarmee de bedrijven die juist voor het landschapsonderhoud zorg dragen. Beginnen aan hotel de boerenkamer of wat ook ondervindt teveel concurrentie, de boer mag niet teveel verbreden of groter worden, terwijl zij groei in hun vaandel hebben. Of bebouwing stopt na 3000m², als zij aantonen dat de stroom bezoekers het noodzakelijk maken, is onzeker. Waarschijnlijk krijgen ze het voor elkaar om een vergunning voor uitbreiding te krijgen. Niet voor niets staat er in hun Ondernemersplan: “Directe concurrenten zijn bedrijven die overeenkomstige (deel)activiteiten in de regio (30 km) aanbieden. Deze activiteiten zijn voor klanten direct inwisselbaar, ze kiezen voor de Poort of voor één van de alternatieven. Van directe concurrenten willen wij winnen door de veelzijdigheid van het aanbod, originaliteit en bereikbaarheid. Voor het voortdurend afstemmen van het juiste aanbod gaan we de ontwikkelingen van deze directe concurrenten volgen”. Einde citaat.

Van delen of verdelen hebben deze ondernemers nog nooit gehoord, gepaste recreatie is verdeelde recreatie over een kwetsbaar gebied wat het Veenweide gebied is. Waarom deze waarschuwing. De plek van deze gebouwen Buikslotermeerdijk 165, zij vestigen zich op/aan die dijk, niets mis mee, ver van mijn bed, neen, de groei prognose is van dien aard, dat deze waarschuwing op zijn plaats is, zeker voor de bewoners in Zunderdorp. Doordat 3 directieleden een jaarsalaris willen van € 61.000,-- is deze grootte van exploitatie nodig, dat U niet meer rustig in Uw tuin kunt zitten, jammer dan. Vraag aan U, laat van U horen, maak kenbaar dat deze grootte en locatie niet kan. Hoe? Ten tijde van inzage bedenkingen/bezwaar maken tegen dit pretpark, ik wil U daarbij helpen.

Betty Kools
tel. 020 4904964
email betty.kools@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Poort van Waterland

Zoals velen van jullie al is opgevallen hebben wij na jaren voorbereiding de eerste bouwaanvraag voor de Poort van Waterland ingediend. Wij zijn van mening dat, na jaren van overleg met de Centrale Dorpenraad, werkgroep ROL, het Stadsdeel Amsterdam-Noord en belangstellende dorpsbewoners er nu een mooie Poort van Waterland gevormd is waar velen zich in kunnen vinden. Het verkeer naar de Poort toe was onze grootste zorg en daar hebben we nu een goede oplossing voor gevonden, zodat de bewoners in de omgeving en van Zunderdorp hier absoluut geen hinder van ondervinden.

De bouwaanvraag zal over een tijdje, zoals het hoort volgens de procedure, ter visie komen te liggen. Daar kunt u dan uw zienswijze op geven. Op uitnodiging van de dorpsraad Zunderdorp, zullen wij, voorafgaand aan de ter visie legging, opnieuw een speciale informatie avond houden waarop u zich goed op de hoogte kunt stellen over de Poort van Waterland. Graag zijn wij bereid ook aan anderen ons plan toe te lichten.

Enkele locale bedrijven in Waterland hebben zich al aangemeld voor coöperatie met de Poort. Wij nodigen alle andere, ook als ze nog twijfelen, contact met ons op te nemen. Samen met veel Waterlandse bedrijven kunnen we een succes van de poortprogramma’s maken.

Namens de oprichters van de Poort van Waterland,

Henk Hagedoorn

Terug naar de inhoudsopgave


Familiedag op zorgboerderij Ons Verlangen

Op zaterdag 7 juni 2008 vond op ‘Ons Verlangen’ in Zunderdorp een familiedag plaats. Partners, familie, vrienden, begeleiders en verder iedereen die geïnteresseerd was, mochten een kijkje nemen op de boerderij en kennismaken met het werk dat samen met de hulpboeren wordt verricht. Op deze dag werd ‘Ons Verlangen’ met veel enthousiasme bijgestaan door Hema’s Helpende Handen.

Reeds in de dagen voorafgaand aan de familiedag werd er door onze hulpboeren hard gewerkt aan een extra opgeruimde en verzorgde boerderij. Op vrijdag werden zij daarbij geholpen door de dames en heren van Hema’s Helpende Handen en samen werden, onder het genot van de door de Hema meegebrachte tompoezen, de puntjes op de i gezet.

Op zaterdag 7 juni jl. was het zover, een prachtige zomerse dag waarop vele bekenden en onbekenden een bezoek aan ‘Ons Verlangen’ hebben gebracht. Behalve een persoonlijke rondleiding van onze hulpboeren op de boerderij en het land waar de pinken en schapen met lammeren lopen was er nog meer te doen. In de potstal was een dvd te bekijken met beelden van hulpboeren aan het werk. Nieuwtjes, foto’s en creatief werk van onze hulpboeren hingen ter informatie op het prikbord. Voor de kleintjes was er een tekentafel, alhoewel deze het niet kon winnen van de kalfjes, geitjes en lammetjes. Zittend in een heerlijk zonnetje kon genoten worden van een kopje thee of koffie, versgemaakt ijs van eigen biologische melk en biologisch appelsap uit de Beemster. De tap langs de weg werd druk bezocht voor verse biologische melk en scharreleieren voor het thuisfront. Ook de zelfgemaakte bloembakjes met planten vonden gretig aftrek, evenals het haardhout. Voor velen een unieke gelegenheid om eens uitgebreid kennis te maken met de werkomgeving van zoon/dochter, vriend(in) of familielid.

De vele positieve reacties, de ontspannen sfeer, het schitterende weer, en de grote aanwezigheid van hulpboeren en aanhang hebben het tot een zeer geslaagde dag gemaakt. De dag werd geheel gepast afgesloten met een geweldige barbeque voor alle hulpboeren en Hema’s Helpende Handen. De aangeklede hamburgers, kipsate’s en braadworstjes werden gezellig met elkaar aan vrolijk gedekte tafeltjes met een glaasje fris genuttigd. En met een heerlijk ijsje toe werden alle spanningen en drukte van de dag lekker weggegeten. Als extra verrassing kregen alle hulpboeren van de Hema een t-shirt bedrukt met een groepsfoto van het hele team. En voor zorgboer Jeroen Kat was er nog een extraatje, hij kreeg namens de groep een prachtige fotocollage voor zijn verjaardag eerder deze maand, gemaakt door een van onze hulpboeren.

Al met al een topdag! Een groot dankjewel van “Ons Verlangen” aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Wilt u de volgende familiedag niet missen? Geef dan uw emailadres door aan suuzd@hotmail.com. U wordt dan tevens op de hoogte gehouden van alle andere activiteiten en nieuwtjes over zorgboerderij ‘Ons Verlangen’.

Voor meer informatie:
Suzanne Kat-Disseldorp, Zorgboerderij ‘Ons Verlangen’, tel. 06 2394 9017
info@zorgboerderijamsterdam.com www.zorgboerderijamsterdam.com

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
Mijlpaal

Het tachtigste levensjaar, een mijlpaal in een mensenleven. Ik heb het net volbracht. Dit viel niet mee. Door een vroeger opgelopen beroerte ben ik slecht ter been en is mijn linker arm volledig verlamd. Daardoor val ik wel eens, en sla dan met mijn hoofd tegen de straat. De daarbij dit jaar opgelopen lidtekens zijn gelukkig keurig verscholen achter mijn wenkbrauwen. Tot slot viel ik in huis op mijn achterste met een verschoven en ingedeukte lendewervel tot gevolg. Dit bleek veel erger dan de eerder opgelopen gaatjes, breuken en kneuzingen. Ik werd daardoor wat korter en leverde een tiende van mijn lichaamsgewicht in (door de pijn) en mijn mobiliteit was bijna tot nul gereduceerd. Ik heb hierdoor veel lessen geleerd, die ik graag met jullie deel, vandaar deze ikkerige inleiding. Met het passeren van deze mijlpaal moet ik de opgedane levenslessen goed tot me laten doordringen, anders loopt het niet goed met me af.

Les I. Beleef en besef nu echt bejaard te zijn met de bijbehorende beperkingen. Doe alles bedachtzaam en wat rustiger aan. Ik blijk namelijk veel kwetsbaarder ben dan ik eerder dacht. Maar ik berust niet in die slechte mobiliteit en pak rustig de oude strijdvaardigheid weer op, die ik vroeger als jollen wedstrijdzeiler me heb eigen gemaakt. Streef steeds naar het méér kunnen en geniet daarvan. Inmiddels kan ik, na twee maanden, al weer half zo snel en ver lopen als voor de val. Het werd dus toch een goede zomer! Dit toont aan hoe nuttig het is om je in je jeugd een wedstrijdmentaliteit eigen te maken met het streven naar het méér en het betere, het vervolmaken. Bevorder daarom dat je kleinkinderen een wedstrijdsport actief gaan beoefenen. Dat wat ze daarbij opdoen, hebben ze hun leven lang enorm veel plezier en is mede bepalend voor wat ze later ook buiten de sport weten te bereiken.

Les II. Ga niet zeuren en treuren over wat je nu niet meer kan en vroeger wel, maar zoek en ontdek de voordelen van de toestand waarin je geraakt bent.

Les III. Ontdek bijvoorbeeld, dat het herlezen van boeken die je in je jeugd geweldig vond een openbaring kan zijn. Je bent inmiddels veel ouder en wijzer en hebt een heel ander referentiekader opgebouwd. Je beleeft zo’n boek heel anders dan weleer en staat er versteld van hoe dit je nu nog toch weer verrijkt.

Les IV. Loop je een verwonding op en het is beslist geen breuk, ga dan naar de huisartsenpost die altijd voor je klaar staat en niet naar de poli van het ziekenhuis. Als je bij die poly pech hebt zijn ze net uren bezig iemands leven te redden, waarvoor je dan uiteraard moet wachten. De huisartsenpost is in een bijgebouwtje op het ziekenhuisterrein schuin tegenover de poli-ingang.

Les V. Bij een verwonding met breukrisico, kan je het beste met een verwijsbriefje van de huisarts je rechtstreeks bij de röntgenafdeling van het ziekenhuis melden om snel geholpen te worden.

Les VI. Krepeer je zo van de pijn, dat de onschuldige Paracetamol niet meer helpt, wees dan maar niet flink en bel gerust je huisarts voor een sterker, minder onschuldig verdovingsmiddel.

Beste lezer, de zomer is voorbij, ik hoop nog volop te genieten van een heerlijke nazomer.

Ernst Holtrop 9/ ‘08

Terug naar de inhoudsopgave


Tango-concert 7 september
Witte Kerk Holysloot

Op zondag 7 september om 15.00 uur zal er een spectaculair tango-concert worden gegeven in de Witte Kerk te Holysloot. De tango is ontstaan aan de Rio de la Plata in Buenos Aires en Montevideo. De oorspronkelijke klanken hebben zich vermengd met klassieke muziek en jazz maar het melancholische karakter van de tango is altijd bewaard gebleven.

Onder begeleiding van gitarist Kay Sleking zal zangeres Maria Jose Ortiz uiterst prettig in het gehoor liggende melodieën over universele verlangens ten gehore brengen.
Kay Sleking studeerde klassiek gitaar aan het Rotterdamse conservatorium en specialiseerde zich in de Argentijnse tango. Inmiddels is hij aan dit conservatorium docent en geeft workshops tango-gitaar en tango-ensembles en presentaties tango-geschiedenis. Zelf treedt hij als solist of met verschillende ensembles op in binnen- en buitenland, tot in Buenos Aires aan toe.
Maria Jose Ortiz komt uit Buenos Aires en studeerde zang, tango, jazz en latijns-amerikaanse folklore. Als folklore-soliste kreeg ze een onderscheiding bij het prestigieuze Cordoba Pre-Consquin festival.
Samen namen ze afgelopen mei een CD op met traditionele tango’s, milonga’s en walsen. Wilt u alvast een voorproefje beluisteren dan kan dat op de website: www.tangomuziek.nl

Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog nagenieten of vakantieverhalen uitwisselen.
De entree bedraagt 5 euro (kinderen 3.50) inclusief koffie of thee in de pauze.

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker

Galerie De Opsteker organiseert van 30 augustus tot en met 21 september 2008 de laatste expositie dit seizoen in de Dorpskerk Durgerdam. Het is de bedoeling dat de exposities volgend jaar weer starten op 25 april 2009.

Janny Wassili (Amsterdam Noord) en Ana Vivas (Madrid) exposeren kleurrijke abstracte schilderijen. Mai Movrin (Hoorn) laat beelden zien van materialen zoals geitenvacht, kokosnoot, houtsnippers, touw en struisvogelei. De beelden noemt zij ‘Levensdragers’.

De expositie in de Dorpskerk Durgerdam is te zien op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Informatie:
www.opsteker.nl en 020-6386904.

Met vriendelijke groet, Aad Doorduijn

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga in Holysloot
Wat is yoga?

Yoga is een oude Indiase discipline. Het woord yoga betekent ‘verbinding’ en verwijst naar eenheid van lichaam en geest. Het beoefenen van (hatha) yoga geeft de mogelijkheid om je lichaam beter te leren kennen en beheersen. Naast sporten kan yoga een zinvolle toevoeging zijn om inzicht te krijgen in je eigen houding en beweging. Door middel van een grote variatie aan oefeningen, aandacht voor de ademhaling en een gerichte lesopbouw worden je concentratie en evenwicht gestimuleerd en verbeterd; kracht, lenigheid en ontspanning worden getraind en bevorderd. Het resultaat is rust, energie, besef van je houding en je manier van bewegen. Ook de nachtrust wordt bevorderd.

Yoga is beslist niet “zweverig”. Het is ook niet moeilijk en heeft geen banden met welke religie dan ook. Je leert oefenen op je eigen niveau, zonder competitie en zonder gericht te zijn om te presteren. Je werkt aandachtig in een rustige en ontspannen sfeer. Er is ruimte voor aanwijzingen en correcties, want de groep is niet groter dan 10 mensen.
Maandag 18.45 uur en 20.00 uur
Donderdag 09.00 uur

Voor informatie en inschrijving:
Laura Corsi 06 236 99 183 lauracorsi@planet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Natuurwerkdag Kinselmeerzicht zondag 21 september

-Verzamelen
Om 09.00 uur in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht, Uitdammerdijk 18 Amsterdam. Wij zorgen voor koffie/thee.
-Werk
Om 9.30 vertrekken we naar de werkplek en zullen daar tot ca. 13.30 doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee.
-Soep
Om 13.30 uur sluiten we de dag af in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood.
-Kleding
De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen!
-Agenda:
zondag 14 september komt te vervallen!
zondag 21 september
zondag 12 oktober
zaterdag 1 november (dit is landelijke natuurwerkdag)

Website van de landelijke natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl
Je kunt je nu al aanmelden voor locatie nr.11 Kinselmeer.
Arja Broere 020-6244195/06-16438004 e-mail: arja.b@planet.nl
Michiel Daalderop 020-6121230 e-mail: michiel@micmar.demon.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga en Meditatie in Schellingwoude

Cursussen starten half september. www.lichtwerkcentrumschellingwoude.nl
info@lichtwerkcentrumschellingwoude of 06-27058125
Jacqueline de Vries, Schellingwouderdijk 337

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga in De Beke

In het dorpshuis de Beke te Ransdorp (tijdelijk in het Noodlokaal naast het parkeerterrein) wordt gedurende een groot aantal jaren onder de deskundige leiding van Margje Kramer les in Hatha Yoga gegeven. Een uurtje aandacht voor jezelf, waarin je wordt beziggehouden met:
* ontspanning.
* aandacht voor de ademhaling.
* het soepel maken van spieren en gewrichten.
* concentratie en evenwicht.
* het verbeteren van de houding.
Yoga is een manier om met de mogelijkheden die je zelf hebt, het lichaam en de geest gezond en soepel te maken en te houden. Door haar speciale houdingen en de wijze van beoefenen, heeft yoga een gunstige invloed op alle lichaamsfuncties. Het activeert de vitale organen en kalmeert het zenuwgestel, wat van belang kan zijn voor diegene die gevoelig is voor spanningen of last heeft van hyperventilatie.
De oefeningen zijn beslist niet moeilijk zodat iedereen, zowel mannen als vrouwen ongeacht leeftijd er aan mee kunnen doen. Ook voor ouderen is deze vorm van yoga een wijze van bewegen die de eventueel stramme spieren lenig maakt en houdt. Kom gerust en volg vrijblijvend een proefles. Aanbevolen wordt een handdoek of badlaken mee te nemen en gemakkelijk zittende kleding te dragen.
Op iedere maandagavond wordt les gegeven:
* 1e uur 18:30 – 19:30 uur
* 2e uur 19:45 – 20:45 uur.
De kosten bedragen € 45.- per 10 lessen. Als u interesse heeft of informatie wilt kunt u deze verkrijgen bij Margje Kramer tel 020-6275150.

Terug naar de inhoudsopgave