Blauwe zone Schellingwoude

Met tijdelijke maatregelen wil de gemeente de parkeerdruk aan de oostkant van Schellingwoude verminderen.

De gemeente is daarom voornemens om een blauwe zone in te stellen in het gebied Liergouw tussen Zuiderzeeweg en Schellingwouderdijk (+ 6 parkeerplaatsen Paterslaan), Schellingwouderdijk vanaf nr. 352 tot aan Durgerdammerdijk en Durgerdammerdijk tussen Liergouw en Schellingwouderdijk. Het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Noord heeft dit besluit op 27 juni j.l. genomen.

De gemeente is wettelijk verplicht een inspraakprocedure van 6 weken te volgen, voordat een definitief besluit kan worden genomen. In dit specifieke geval wordt een inspraakperiode
van 10 weken hanteren, dit is om iedereen, ondanks vakanties e.d., toch in de gelegenheid te stellen om te reageren. U kunt uw mening geven (inspraakreactie) en vragen stellen van maandag 24 juli 2023 tot en met maandag 10 oktober 2023.
Meer informatie staat in de Bewonersbrief Schellingwoude en Bijlage Ontwerp Parkeerschijfzone Schellingwouderdijk

Waarom deze maatregelen?
Er is veel parkeeroverlast in dit gebied. Dit blijkt uit een parkeerdrukonderzoek van de gemeente en signalen van bewoners en omwonenden. Er wordt geparkeerd op plekken waarvan dit niet gewenst is en de verkeersveiligheid in het geding is. Het veroorzaakt overlast en is schadelijk voor de flora en fauna in de directe omgeving.

N.B. De gemeente is voornemens om in 2025 betaald parkeren in te voeren in heel Noord binnen de ring, en daarnaast op de Durgerdammerdijk (tot aan de bebouwde kom van Durgerdam) en de parkeerplaatsen bij de sportvelden die ten noorden van de A10 liggen.
Zie Nieuwsbericht: Uitbreiding betaald parkeren in Stadsdeel Noord