Amsterdam is de afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van het plan-MER (Milieu Effect Rapportage). De eerste stap hiervoor is de onderzoeksopzet: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een document waar precies in staat wat er onderzocht moet worden in het plan-MER. De concept NRD is voorgelegd aan de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA). Zij hebben input geleverd welke is beoordeelt en zo mogelijk verwerken in het document.

De volgende stap is de publicatie van de concept NRD. Naar verwachting ligt de NRD vanaf eind februari/begin maart 6 weken lang ter visie. Iedereen die dat wil, kan dit stuk dan lezen en opmerkingen meegeven. Dat doet u door het indienen van een zienswijze.
Informatie hierover volgt als het document ter visie ligt.

Tijdens deze periode organiseert de gemeente een informatieavond waarin zij de NRD toelichten, omdat de inhoud van de NRD best ingewikkeld is. Ook zullen zij spreekuren organiseren waar u vragen kunt stellen. De informatieavond vindt naar verwachting plaats in maart, de spreekuren volgen daarna.

Kijk voor meer informatie ook op: Windmolens in Amsterdam

Op 12-01-2023 is het besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam gepubliceerd.
Omschrijving: slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een gebouw met bestemming ervan tot basisschool met bijbehorende voorzieningen.
Zaaknummer: Z2022-N000431
Kijk HIER voor de berichtgeving.

Binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager kunnen belanghebbenden bezwaar maken, zie berichtgeving.
Dus uiterlijk 20 februari 2023.

De Centrale Dorpenraad heeft het besluit en bijbehorende stukken opgevraagd, deze liggen ter inzage op het kantoor: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 – 15.00 uur
Bel van tevoren even … 020-4904437

B001 publiceerbareaanvraag B26 dakaanzicht revisie 1
B002 Form. sloop in beschermd stad B27 gevelaanzichten
B003 uitvoeren van werk ( form.) B28 gevelaanzichten
B004 archologie B29 doorsneden
B005 Advies Ransdorp_archeologie B30 AERIUS bijlage gebruiksfase
B006 aanduiding brandweer B31 AERIUS bijlage Sloop aanlegfase
B006 bouwtekening met aanduiding van brandweer B32 Rapportage Stikstofdepositie Dorpsweg 29 te Ransdorp
B007 Brandveiligheid rapportagev2 B33 Ventilatieberekening
B008 Brief SoulwoodBrandklasse D certificering_brw B34 brandcompartimenten BC
B10 OBS De Weidevogel – mail brand Derako_bijlage B35 verblijfsruimten VR
B11 OBS De Weidevogel – mail brandattest Derako B36 verblijfsgebieden VG
B12 situatie B37 gebruiksoppervlakten GO
B13 principe details brw B38 bruto vloeroppervlak BVO
B14 bouwtekening met aanduiding brandweer B39 Kleur- en Materiaalstaat
B15 Constructieve uitgangspunten B40 toetsingskader veilig onderhoud
B16 Begane grond B41 situatie bestaand
B17 1e verdieping B42 D impressies
B18 DO-001 Palenplan B43 ruimteoverzicht
B19 DO-102 Dak B44 aangepaste situatie tekening op 25-10
B20 Principedetails B45 Quickscan Flora en Fauna weidevogel
B21 Gevels B46 Memo ecologisch advies OBS De Weidevogel
B22 Doorsneden_gymzaal B47 18363LBER065858 – Bouwfysica rapportage
B23 situatie B48 uniec3 18363 OBS De Weidevogel
B24 begane grond revisi 1 Omgevingsvergunning
B25 eerste verdieping revisie 1

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er werkzaamheden aan bruggen uitgevoerd.

Oude Tramwegbrug bij Buikslotermeerdijk/Termieterweg
Van maandag 14 november 2022 tot en met 30 januari 2023 wordt er gewerkt aan de vervanging van deze brug.
De voetgangers- en fietsersbrug die de Buikslotermeerdijk met de Termieterweg verbindt wordt vervangen door een nieuwe brug die er nagenoeg hetzelfde uit komt te zien. De oude brug en de constructie die de oeverwand beschermd wordt wegdehaald, de fundering blijft behouden en wordt gereinigd. Daarna wordt de nieuwe brug opgebouwd. Tijdens de werkzaamheden is de brug buiten gebruik. Er is een omleiding voor voetgangers en fietsers.
Update: De werkzaamheden aan de Oude Tramwegbrug duren een maand langer dan eerder is aangegeven. De brug wordt naar verwachting eind februari 2023 opgeleverd in plaats van 30 januari zoals eerder aangegeven.
Brug 1733
Meer informatie op: Werkzaamheden Oude Tramwegbrug

Bruggen natuurgebiedje De Zwarte Gouw
Deze werkzaamheden zijn eind december 2022 afgerond. De bruggen zijn vervangen door nieuwe bruggen die er nagenoeg hetzelfde uitzien. De oude bruggen, de fundering en de beschoeiing zijn verwijderd waarna de nieuwe bruggen opgebouwd. De wandelroute door het weiland was tijdens de werkzaamheden afgesloten maar inmiddels weer toegankelijk.
Brug 2092, 2093 en 2095

Studenten van de UvA Sociologie gaan in samenwerking met de Centrale Dorpenraad onderzoek doen naar uw mening over windmolens in Landelijk Noord.

De Centrale Dorpenraad heeft contact gezocht met de UvA om onderzoek te kunnen laten uitvoeren. Er wordt door twee groepen studenten een opdracht uitgevoerd.

Interview voor (jong)volwassenen (18+), woonachtig in Landelijk Noord

Ben jij 18 jaar of ouder en woon je in Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot of Schellingwoude en wil je jouw
mening geven over de plaatsing van windmolens?
Meld je dan nù aan voor een interview!
Het interview wordt tussen 9 en 15 januari 2023 afgenomen
en duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, het gesprek kan ook
online plaatsvinden. UITNODIGING

Aanmelden kan door de QR-code te scannen, of door op DEZE LINK te klikken.
In overleg met de studenten zijn ook andere data mogelijk. Bij vragen over deelname aan het onderzoek  kun je mailen naar: energyresearchUvA@gmail.com

Workshop

Als levende stad is Amsterdam constant in beweging.
Burgers zijn van groot belang in het aansturen van wat moet behouden blijven en wat kan verbeterd kan worden. Tijdens een workshop willen onderzoekers van de UvA de wensen, waarden en ideeën van burgers inventariseren als het gaat over de toekomst van Amsterdam en haar metamorfose tot ‘Sustainable City’ en de rol van Landelijk Noord hierin.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop op donderdag 12 januari van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk van Schellingwoude.
Meedoen kan via de QR code hiernaast te scannen. Bij vragen over deelname aan het onderzoek  kun je mailen naar: energietransitie@enmeer.com

Uitkomst onderzoeken

De Centrale Dorpenraad wil de resultaten van beide onderzoeken gebruiken om de mening van de bewoners van Landelijk Noord over te brengen naar de gemeente.
De uitkomst wordt gebruikt als onderbouwing voor het opstellen van een (ongevraagd) advies aan het stadsdeel Noord over de RES. Met het dagelijks bestuur van het stadsdeel is afgesproken dat zij dit advies zullen inbrengen bij de gemeenteraad.
Met deelname aan de onderzoeken kunt u dus úw mening over de windmolens inbrengen!

Op 7 december j.l. gaf de Alliantie Markermeerdijken er een presentatie over de realisatiefase.

Tijdens deze presentatie werd ook de nieuwe planning van Dijkvak 15 (Uitdammerdijk) besproken. De presentatie is terug te zien op: www.markermeerdijken.nl/15-uitdammerdijk
Onderaan pagina staan diverse presentaties, waaronder die van 7 december.

Ook in de Nieuwsbrief van de Alliantie wordt er uitleg gegeven over de nieuwe planning.

Algemene informatie over de dijkversterking is te vinden op www.markermeerdijken.nl
hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Bewoners van Landelijk Noord hebben een rolcontainer voor hun groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t) gekregen.

De rolcontainers zijn eind oktober bezorgd en vanaf 1 november 2022 worden het gfe/t apart ingezameld, dit gebeurt eens in de twee weken op vrijdag. De avond vóór de ophaaldag mag u vanaf 21.00 uur uw rolcontainer buiten op de stoep zetten.

Meer informatie en uitleg over het gebruik van de rolcontainer staat in:
Q&A Rolcontainers Landelijk Noord

Informatie over de Introductie gfe/t rolcontainers.

Informatie over afval en hergebruik

Brandweer Amsterdam-Amstelland lanceert campagne ‘veilig en warm de winter door’

Een woning effectief verwarmen is goed voor zowel de gezondheid als voor het energieverbruik! De brandweer geeft zeven belangrijke tips om op een veilige manier je woning te verwarmen. Met eenvoudige middelen en maatregelen kun je je huis veiliger maken. Zo komen we samen veilig en warm de winter door!
Bekijk hier de folder of ga naar de website van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

De Centrale Dorpenraad heeft een bijeenkomst georganiseerd over het thema ‘Windenergie in Landelijk Noord’

Wist je dat Landelijk Noord een zoekgebied is voor windmolens t.b.v. de energievoorziening van Amsterdam? Tijdens een bijeenkomst in de kerk van Schellingwoude op 8 november j.l. werd de Regionale Energiestrategie (RES) Amsterdam besproken met korte presentaties vanuit verschillende invalshoeken.

Presentaties

Na iedere presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen.

Eerder zijn er al bijeenkomsten georganiseerd over de procedures en tijdslijnen en de inhoudelijke aspecten van de RES. De presentaties van deze avonden staan HIER.
Informatie van de gemeente: Windmolens in Amsterdam
Door de Centrale Dorpenraad verzamelde informatie is HIER terug te vinden.

 

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw.

De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw 6.
Uitnodiging bijeenkomst Schellingwoude op 26 september 2022

De gemeente heeft een aantal maatregelen in kaart gebracht die op kortere termijn de situatie in de driehoek zou kunnen verbeteren.
Presentatie voor informatiebijeenkomst Schellingwoude 26 september 2022

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die.

Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren van de knelpunten in de Ransdorper Die en vervolgens de Holysloter Die (van westelijke- naar oostelijke richting). Voor aan- en afvoer van materieel (graafmachine voor inrichten weilanddepot, baggerzuiger en persleidingen) vindt overleg plaats met Stadsdeel Amsterdam Noord. Voorafgaand aan het baggerwerk wordt ter plaatse van de ingang van de meren bebording geplaatst waarop de werkzaamheden zijn aangegeven.

Het baggerwerk wordt hydraulisch uitgevoerd. Met een baggerzuiger wordt het baggerslib ontgraven en door middel van een persleiding getransporteerd naar het depot aan de Poppendammergouw. Een klein deel van de persleiding drijft achter de zuiger drijft, het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken op de bodem van de Dieën en komt bij het depot weer aan land. Het volume baggerspecie(ca. 22.000 m3) dat uit de Dieën verwijderd moet worden is bijna gelijk aan het beschikbare depotvolume. Mogelijk wordt de uitvoeringsperiode daarom in tweeën geknipt. Na uitvoering van het 1e deel wordt het baggerslib in het depot tijd gegeven te ontwateren en in te klinken. Door de ruimte die hierdoor ontstaat kan het 2e deel van de knelpunten in het depot worden geborgen. In dit geval zal het baggerwerk rond maart 2023 zijn afgerond. Indien het wel mogelijk is het baggervolume in één keer in het depot te bergen, dan is het baggerwerk eind 2022 afgerond.

In de periode na het baggeren zal het slib in het depot aan de Poppendammerweg worden ontwaterd en gerijpt (het baggerslib wordt grond) waarna de kades worden ontmanteld (gevlakt) en het perceel in oude staat wordt hersteld. Het perceel wordt weer ingezaaid met graszaad. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht dat dit voor eind 2023 is gerealiseerd.

Op deze KAART staan de te baggeren knelpunten in het Holysloter- en Ransdorper Die en de locatie van het weilanddepot aan de Poppendammergouw.
De knelpunten voldoen niet aan de leggerhoogte (de maat waaraan waterlopen minimaal moeten voldoen), het grootste deel van de Dieën voldoet wel aan de leggerhoogte en hoeven dus niet te worden gebaggerd.

Het baggerwerk wordt in opdracht van het HHNK uitgevoerd door de fa. J.P. Schilder uit Ursem.
Contactpersoon HHNK is Nico Roskam
Projectleider Ingenieursbureau Cluster DWW, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
email: n.roskam@hhnk.nl
tel.: 072-5828282