Volgens de laatste bewonersbrief d.d. 19 juli is het onderhoud aan het fietspad Zwarte Gouw voor fase 2, tussen de Volendammerweg en het Weerslootpad vanaf vrijdag 30 september 2022 gereed. Graag laten we u met dit bericht weten dat dit deel van het fietspad dan daadwerkelijk weer open gaat.

Voorafgaand hieraan stellen we de kruising van de Volendammerweg over het fietspad Zwarte Gouw al vanaf maandag 26 september 16.00 uur, open.

Voor eventuele vragen en opmerkingen hoor ik u graag,

Met vriendelijke groet,
Carola van Bennekom
Omgevingsmanager gemeente Amsterdam
c.van.bennekom@amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw.

De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw 6.
Uitnodiging bijeenkomst Schellingwoude op 26 september 2022

De gemeente heeft een aantal maatregelen in kaart gebracht die op kortere termijn de situatie in de driehoek zou kunnen verbeteren.
Presentatie voor informatiebijeenkomst Schellingwoude 26 september 2022

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die.

Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren van de knelpunten in de Ransdorper Die en vervolgens de Holysloter Die (van westelijke- naar oostelijke richting). Voor aan- en afvoer van materieel (graafmachine voor inrichten weilanddepot, baggerzuiger en persleidingen) vindt overleg plaats met Stadsdeel Amsterdam Noord. Voorafgaand aan het baggerwerk wordt ter plaatse van de ingang van de meren bebording geplaatst waarop de werkzaamheden zijn aangegeven.

Het baggerwerk wordt hydraulisch uitgevoerd. Met een baggerzuiger wordt het baggerslib ontgraven en door middel van een persleiding getransporteerd naar het depot aan de Poppendammergouw. Een klein deel van de persleiding drijft achter de zuiger drijft, het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken op de bodem van de Dieën en komt bij het depot weer aan land. Het volume baggerspecie(ca. 22.000 m3) dat uit de Dieën verwijderd moet worden is bijna gelijk aan het beschikbare depotvolume. Mogelijk wordt de uitvoeringsperiode daarom in tweeën geknipt. Na uitvoering van het 1e deel wordt het baggerslib in het depot tijd gegeven te ontwateren en in te klinken. Door de ruimte die hierdoor ontstaat kan het 2e deel van de knelpunten in het depot worden geborgen. In dit geval zal het baggerwerk rond maart 2023 zijn afgerond. Indien het wel mogelijk is het baggervolume in één keer in het depot te bergen, dan is het baggerwerk eind 2022 afgerond.

In de periode na het baggeren zal het slib in het depot aan de Poppendammerweg worden ontwaterd en gerijpt (het baggerslib wordt grond) waarna de kades worden ontmanteld (gevlakt) en het perceel in oude staat wordt hersteld. Het perceel wordt weer ingezaaid met graszaad. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht dat dit voor eind 2023 is gerealiseerd.

Op deze KAART staan de te baggeren knelpunten in het Holysloter- en Ransdorper Die en de locatie van het weilanddepot aan de Poppendammergouw.
De knelpunten voldoen niet aan de leggerhoogte (de maat waaraan waterlopen minimaal moeten voldoen), het grootste deel van de Dieën voldoet wel aan de leggerhoogte en hoeven dus niet te worden gebaggerd.

Het baggerwerk wordt in opdracht van het HHNK uitgevoerd door de fa. J.P. Schilder uit Ursem.
Contactpersoon HHNK is Nico Roskam
Projectleider Ingenieursbureau Cluster DWW, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
email: n.roskam@hhnk.nl
tel.: 072-5828282

De gemeente is voornemens om in Landelijk Noord groente, fruit, etensresten en tuinafval apart in te gaan zamelen.

In week 30 ontvangen de bewoners van het gebied hier een Bewonersbrief over en krijgen de mogelijkheid om te reageren op dit besluit, dit kan t/m 31 augustus.

U kunt uw reactie geven op amsterdam.nl/containers
of u kunt uw mening geven via het telefoonnummer 14 020
Het besluit is genomen n.a.v. de enquête over gescheiden afvalinzameling dat in het najaar van 2021 gehouden is.
De resultaten van deze enquête en staan in het Rapport Afvalscheiding in Landelijk Noord

De mini(rol)container (140 liter) wordt om de week op vrijdag geleegd, in de even weken in Schellingwoude en Zunderdorp en in de oneven weken en Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.
Het is de bedoeling om de containers vanaf week 40 te introduceren, meer informatie hierover volgt nog.

De Centrale Dorpenraad heeft op 30 augustus en 5 september 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de windmolens.

Vanwege de complexiteit van het onderwerp zijn er twee avonden gehouden waar het volgende is besproken:

 1. Uitleg over de procedures en de tijdlijnen die de gemeente gaat volgen om haar keuzes met betrekking tot windmolens te maken.
  Presentatie 30 augustus
 2. Uitleg over en vraag om input aan bewoners over de inhoudelijke aspecten: zonder inhoudelijke discussie tussen voor- of tegenstanders.
  Presentatie 5 september

Landelijk Noord is met twee personen vertegenwoordigd in de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA), zij willen de input van de bewoners van Landelijk Noord graag laten opnemen in het concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) t.b.v. planMER. In het document Onderwerp Criteria en Normen Overzicht tbv concept NRD – v5 staan al de punten die tot nu toe door SARA zijn verzameld.

Het is nog mogelijk om vóór 1 oktober uw input te geven, mail dit -liefst mét argumentatie/documentatie- naar: info@centraledorpenraad.nl

De Dorpsstraat van Holysloot wordt in twee fasen opgeknapt.

In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn.
Het werk start in mei 2022 en is naar verwachting in juli 2023 klaar.

In februari 2022 is de bewonersbrief Groot onderhoud Holysloot huis-aan-huis bezorgd. Op 28 februari is er bewonersavond gehouden, deze kunt u HIER terugkijken.
Tijdens de informatieavond zijn er vragen gesteld die in de Q&A Holysloot beantwoord worden.
Eind april 2022 is er een nieuwe Bewonersbrief Holysloot verspreid i.v.m. het wijzigen van de planning en eind mei 2022 is er een Bewonersbrief verschenen met een verdere toelichting op het werk.

Het werk wordt, in opdracht van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd door Gebr. Beentjes, contactpersoon is Steven Lenten, omgevingsmanager Beentjes
email: s.lenten@beentjesgww.nl, mobiel: 06-29 204 555

Bouw App

Via een mobiele app, de BouwApp, informeren wij u als bewoner over de verdere planning, de afsluitingen en omleidingen en geven we updates over het werk. In deze app kun u ook berichten sturen naar de omgevingsmanager mocht u vragen en/of klachten hebben.
De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de Play Store (Google) of App Store (IPhone). Binnen de app is het project te vinden onder de naam “Groot onderhoud Holysloot”.

De Centrale Dorpenraad heeft een brief geschreven aan de gemeente over de milieuzone Zuiderzeeweg.

Sinds november 2020 is de milieuzone van Amsterdam uitgebreid en aangescherpt. Hierdoor is het niet meer toegestaan om met een dieselvoertuig met een emissieklasse 3 of lager via de A10, afslag S115 naar het buitengebied van Landelijk Noord te rijden. De Zuiderzeeweg valt namelijk in de milieuzone. De voertuigen dienen via afslag S116 het gebied in te rijden.

Op 23 september heeft de Centrale Dorpenraad de brief Milieuzone Zuiderzeeweg geschreven aan de wethouder en Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water om bezwaar te maken. In het kort zijn de bezwaren:

 • het milieueffect, er moet minimaal 10 km extra gereden worden
 • handhaving
 • overlast

De brief is door de gemeenteraad op 6 oktober als ingekomen stuk behandeld. De raad heeft toen besloten om de brief door B&W te laten beantwoorden.

Op 11 oktober heeft de Centrale Dorpenraad een online gesprek met wethouder De Vries gehad om de brief verder toe te lichten.

Begin november ontving de Centrale Dorpenraad de Beantwoording Raadsadres CDR Milieuzone , helaas niet met het gewenste antwoord.

De gemeente Amsterdam heeft in 2021 Stadsgesprekken en een enquête gehouden over verkeersveiligheid in uw buurt.

Verkeersveiligheid in de komende jaren

In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wil de gemeente graag van Amsterdammers en bezoekers weten hoe zij het verkeer in de stad beleven.
Van november t/m 6 december 2021 kon iedereen daarom een online enquête invullen. Ook zijn er gesprekken over verkeersveiligheid geweest in verschillende stadsdelen en met specifieke doelgroepen. Tijdens al deze gesprekken en via de online enquête zijn er verschillende relevante verkeersveiligheidsthema’s aan bod gekomen. Deze worden meegenomen in het Rode Dradenrapport dat begin februari 2022 zal worden gepubliceerd. Vanaf midden februari kunt u op www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid het rapport vinden incl. de cartoons die op de gespreksavonden zijn gemaakt.

Op 14 februari 2022 zal er een slotbijeenkomst plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger, waar Wethouder Egbert de Vries aanwezig zal zijn.
Aanmelden kan via https://dezwijger.nl/programma/talk-of-the-town-135.
Tijdens deze bijeenkomst zal er met u worden gedeeld wat er zoal naar voren is gekomen en wat de gemeente daarmee wil gaan doen. Ook de uitkomsten van de online enquête komen in deze bijeenkomst aan bod

Meedenken en praten over verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is het als verkeersdeelnemer steeds lastiger om onbezorgd door de stad te bewegen. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare groepen, moeten zich prettig en veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar de auto kan via shared spaces en auto te gast-straten nog steeds vrijwel overal komen. We maken daarmee de openbare ruimte niet alleen leefbaarder, maar ook veiliger. Zie ook het interview met wethouder de Vries in het Parool hierover. https://www.parool.nl/a-b50686859

Nieuwsbericht: Praat mee over verkeersveiligheid in Noord

De Zwarte Gouw tussen de Liergouw en Zunderdorpergouw wordt in onderhoud genomen.

Het fietspad wordt verhoogd aangelegd en waar mogelijk tot 3,5 m verbreed. Hiervoor dienen alle kabels en leidingen naast het fietspad te worden verlegd. Naast het fietspad wordt een halfverhard wandelpad aangelegd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden van oktober 2021 tot en met eind september 2022 uitgevoerd.
Voor de werkzaamheden moeten ook een aantal bomen gekapt worden om het verbreedde fietspad vloeiend terug te kunnen brengen.
Het kapbesluit staat in de Bekendmakingen van de gemeente.

Het werk is opgeknipt in werkvakken:
Fietspad Zwarte Gouw tussen Liergouw en Weerslootpad
planning: oktober 2021 – 16 april 2022 (opgeleverd)

Fietspad Zwarte Gouw tussen Weerslootpad en Volendammerweg
planning: 18 april – 17 september 2022

Fietspad Zwarte Gouw tussen Volendammerweg en Zunderdorpergouw
planning: 15 november 2021 – 30 september 2022

Update mei 2022

Asbest aangetroffen op de Zwarte Gouw
Op het fietspad Zwarte Gouw is recent asbest aangetroffen. Na diverse onderzoeken wordt er nu aan saneringsplan geschreven om dit vervolgens aan te melden bij de Omgevingsdienst. Naar verwachting zal de sanering eind juni kunnen starten. We hadden gehoopt de kruising met de Volendammerweg tijdelijk open te kunnen stellen, maar dit bleek helaas niet mogelijk. Uiteraard doen we er alles aan om eventuele uitloop van het project te beperken.

Brief Uitloop werkzaamheden, augustus 2021

Brief Zwarte Gouw, november 2021

Brief Zwarte Gouw, maart 2022

Op 22 september 2021 is er een digitale bewonersavond gehouden over de werkzaamheden aan de Zwarte Gouw gehouden. Deze kunt u hier terugkijken.
Zwarte Gouw, omleiding fietsers

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Frans Veldt, 06-2851 8519 of fveldt@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.

De afgelopen tijd ontvingen we veel berichten van ongeruste bewoners over het veilig stellen van de brug na diverse aanrijdingen. Uiteraard heeft de veiligheid van de brug de volle aandacht binnen de gemeente Amsterdam. Zeker gezien het feit dat de Liergouw op dit moment een belangrijke toegangsweg van Landelijk Noord vormt door verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de dijken en de wegen.

Daarom geven we graag mee dat de volgende maatregelen zijn of worden genomen:

 • Plaatsen van 4 paaltjes naast de brug, in de binnenbocht naar Ransdorp.
 • We vragen op dit moment het aanbrengen van markeringen aan, aan de woningzijde van Dorpsweg Ransdorp nr. 2 en 4 zodat er voldoende ruimte voor de draaicirkel van aan en af rijdend verkeer naar de brug is. Naar verwachting worden deze na de sanering aangebracht.
 • Op middellange termijn, circa 6 maanden tot 1 jaar, wordt er gekeken naar een alternatief voor de huidige brug
 • Op de lange termijn, na de dijkverzwaring en mits de bereikbaarheid van Landelijk Noord dit toestaat, wordt er gekeken naar een nieuwe brug inclusief de bovenbouw.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Carola van Bennekom,
omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam via c.van.bennekom@amsterdam.nl