Op 17 maart kan in Landelijk Noord op twee locaties gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen, stemmen kan hier van 7.30 tot 21.00 uur:

Wijkgebouw Schellingwoude
Wijkergouw 12, 1023 NX Schellingwoude

Kerk Ransdorp
Dorpsweg 55, 1028 BL Ransdorp

 

Met informatie over stemmen in Amsterdam:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/verkiezingen

Beste dorpsbewoners,

Wij zijn Iris, Annemijn, Michelle en Branko. Wij zijn studenten bestuurskunde op de Hogeschool van Amsterdam en maken een onderzoeksrapport voor de Coöperatie “Zon op Amsterdam Noord” o.a. bekend van Zon op Poppendam.

Middels een enquête willen wij meten wat het draagvlak is voor een nieuw project waarbij een groot aantal agrarische daken worden bedekt met zonnepanelen. Via de postcoderoos-regeling kunnen particuliere huishoudens en bedrijven hierin participeren. Zij investeren in zonnepanelen en krijgen de energiebelasting van de opgewekte elektriciteit retour op hun rekening.

Het zou ons enorm helpen als zoveel mogelijk mensen de enquête invullen.
De enquête duurt ongeveer 3 minuten om te maken.

NAAR DE ENQUÊTE

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!
Iris, Annemijn, Michelle en Branko

Kijk HIER voor informatie over Zon op Amsterdam Noord.

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord?

Beste bewoners van Landelijk Noord,

De Centrale Dorpenraad wil graag van u horen wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van Landelijk Noord. Er liggen diverse vraagstukken op tafel, zoals de energietransitie, toename van toeristen en de bereikbaarheid van Landelijk Noord.
De Centrale Dorpenraad is voor veel partijen het aanspreekpunt voor het gebied Landelijk Noord. Wij zitten regelmatig om tafel met verschillende overheden en instanties zoals de Stadsdeelcommissie Noord, Hoogheemraadschap en GlasDraad om onderwerpen die voor Landelijk Noord belangrijk zijn op de agenda te zetten én gezamenlijk op te pakken. Denk bijvoorbeeld ook aan de dijkversterking, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en biodiversiteit.

Graag willen wij de bewoners van Landelijk Noord meer betrekken en vragen om actief te participeren in specifieke onderwerpen die u belangrijk vindt. Alleen samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat Landelijk Noord zijn authenticiteit behoudt en een gebied blijft waar we met trots, plezier én tevredenheid wonen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u 5 minuten vrij kunt maken om de enquête in te vullen. Met de resultaten van deze vragen willen wij energieke bewoners van Landelijk Noord optimaal faciliteren om ‘uw’ onderwerp onder de aandacht te brengen.

Geef uw mening …

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Dagelijks bestuur Centrale Dorpenraad

Tijdens de Nieuwjaarsborrel van Ransdorp heeft Fred Komin afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Ransdorp. Hij heeft daar aan de aanwezigen een mooi gedicht voorgedragen over het vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 45 jaar voor het dorp en De Beke gedaan heeft.
Hier kunt u het gedicht teruglezen:

In opdracht van de gemeente Amsterdam vindt er, van september tot december, onderhoud aan de Liergouw plaats omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn voor de dijkverzwaring van de Uitdammerdijk.

De Liergouw wordt opgeknapt in twee deeltrajecten:
Deeltraject 1: De Liergouw tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde Zuiderzeeweg.
Deeltraject 2: De Liergouw tussen het viaduct van de Ring A10 en de Dorpsweg Ransdorp.

In is er gestart met de werkzaamheden aan Deeltraject 2. Als eerste zijn de bovenbouw van de twee bruggen worden verwijderd. Medio oktober wordt er gestart met de werkzaamheden aan de rijbaan van Deeltraject 2, dit werk wordt omstreeks half december afgerond. Vanaf 21 oktober start het werk aan Deeltraject 1, dit werk wordt eind november afgerond.
N.B. De genoemde data zijn inschattingen, de voortgang van de werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van o.a. het weer!

Voor dit project zijn er door de uitvoerende aannemer Van Gelder B.V. informatieavonden over de werkzaamheden georganiseerd. Hier kon u kennis maken met het projectteam, het ontwerp van de openbare ruimte bekijken en antwoord krijgen op uw vragen. De bewoners van Schellingwoude, Durgerdam en Ransdorp hebben een bewonersbrief over de werkzaamheden ontvangen.

Als u vragen heeft over het werk aan de Liergouw dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Hr. Verbij 06-53160384 of stuur een mail naar wverbij@vangelder.com, graag uw naam, vraag en contactgegevens vermelden. U kunt ook een App van de aannemer downloaden, hierop staat de meest recente informatie. Zoek op ‘Van Gelder – Werk in uitvoering’

Bij de gemeente is er ook een mailadres beschikbaar voor allerhande vragen, opmerkingen, wensen en informatie over de wegen en het verkeer in Landelijk Noord: VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl

Heeft u ideeën of vragen over de werkzaamheden aan de Liergouw dan kunt u dit doorgeven aan bovenstaande mailadressen of bij de Centrale Dorpenraad, info@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437.

Zelfbeheer en Zeggenschap in Landelijk Noord
De Regietafel is gehouden op maandag 15 april vanaf 20.00 uur in het Wijkgebouw Holysloot, Dorpsstraat 11.
Binnenkort komt er een verslag.

Aanleiding:
Het stadsbestuur van Amsterdam heeft de inwoners van alle wijken, buurten en dorpen uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen over projecten en activiteiten in het publieke domein waar de bewoners zelf meer zeggenschap en eigenaarschap over willen hebben. Zij kunnen daarbij gebruik maken van buurtrechten en met voorstellen komen voor buurtbudgetten.

Yvonne Breedijk heeft als voorzitter van de Centrale Dorpenraad op de avond (26 maart j.l.) waarop die oproep is gedaan door wethouder Rutger Groot Wassink naar voren gebracht dat er bij de Centrale Dorpenraad al concrete ideeën leven over projecten waarover de bewoners van Landelijk Noord meer zeggenschap en eigenaarschap willen hebben.

Die voorstellen willen wij graag met de inwoners van Landelijk Noord bespreken op een bijeenkomst die we de Regietafel Landelijk Noord noemen: een bijeenkomst voor alle inwoners van landelijk Noord die mee willen werken aan de volgende initiatieven of er nog een initiatief aan toe willen voegen:

  1. Een voorkeursrecht om mee te beslissen over maatschappelijk vastgoed in Landelijk Noord (zoals de brandweerkazerne in Ransdorp)
  2. Een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor Landelijk Noord
  3. Een gemeenschapsplan voor de energietransitie in Landelijk Noord
  4. Zeggenschap over een zelfstandig buurtbudget voor sociale en culturele voorzieningen
  5. Zeggenschap over het maaien en het beheer van de bermen en sloten in Landelijk Noord
  6. De toekomst van het openbaar vervoer in Landelijk Noord
  7. Een samenhangend plan voor de kleinschalige recreatie (dit punt wordt besproken tijdens het interactief proces ‘Toerisme & Recreatie Landelijk Noord’, de eerstvolgende bijeenkomst van dit maatschappelijke initiatief is op dinsdag 23 april op De Stadshoeve. Heeft u interesse in dit onderwerp neem dan contact op met Sylvia Fennis, info@percesyl.nl)

De Regietafel is op maandag 15 april vanaf 20.00 uur gehouden.
Heeft u interesse in een van de onderwerpen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Centrale Dorpenraad via een mailtje naar info@centraledorpenraad.nl of telefonisch 020-4904437.

De Werkgroep Agrariërs heeft een notitie opgesteld: De stem van de Boer.

De zorg over de toekomst van onze planeet houdt ons in toenemende mate bezig. Lokaal, nationaal en mondiaal wordt er nagedacht over en gewerkt aan korte en lange termijn oplossingen. Ook het zoeken naar schuldigen is onderdeel van het proces en niet zelden werd in de afgelopen tijd met een beschuldigende vinger gewezen naar de agrarische bedrijfsvoering. Voor onze omgeving betekende dat voornamelijk CO2 uitstoot, bodemdaling en verschraling van de biodiversiteit. Daarover is in onze kring nagedacht, vergaderd, overleg gevoerd met studenten van de Wageningen Universiteit en kennis verzameld over proefprojecten die een bijdrage zouden kunnen leveren aan verbetering van een en ander. Tevens is besloten om de visie over de huidige stand van zaken en het gewenste toekomstperspectief vorm te geven in een notitie met als titel ‘De stem van de boer’.

Deze notitie is intussen verspreid onder beleidsmakers, raadsleden, Statenleden, wethouders en gedeputeerden van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland en aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Op het kantoor van de Centrale Dorpenraad is de notitie ook als boekje te verkrijgen.

Zondag 15 oktober is alweer de derde editie van Salon op de Dijk: het leukste literaire festival van Schellingwoude.

Om 13.30 uur opent het Wijkgebouw van Schellingwoude (Wijkergouw 12) haar deuren voor het jaarlijks terugkerende evenement Salon op de Dijk. Op drie verschillende locaties stellen Mark Opfer en Dave Bouw gevestigde namen en nieuw talent op het gebied van muziek en poëzie aan u voor.
Wanneer de laatste act om 16.30 uur geweest is volgt de borrel waar u ruimschoots de gelegenheid heeft om met de artiesten een praatje te maken. Kaartjes kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de deur.

Salon op de Dijk neemt u mee op een tocht door de wijk. Van het centrale Wijkgebouw wandelt u over de Noorder IJdijk naar het oude postkantoor en bezoekt u een sluiswachterswoning uit eind 19e eeuw.

Dit jaar wordt de Salon geopend door dichter Thomas Möhlmann. Daarna neemt een grote variëteit van artiesten het over. Verwacht Amerikaanse volksmuziek, blues, singer songwriters en talentvolle dichters, tot dichter Tsead Bruinja, die vorig jaar de Salon opende, de middag afsluit.
Tijdens de borrel is er muziek en een verrassingsact.

De complete line up: Thoams Möhlmann, Mirthe Hartland, Laurine Verwijen, Lieke Dijkstra, Demi Baltus, Raintree, Ymkje de Boer, Esther van der Panne, Jeroen van der Sande, Co Woudsma, Tsead Bruinja, William Barrett en de verrassingsact.

Kaarten kunt u reserveren door € 12,50 maal het aantal gewenste kaarten over te maken op rekeningnummer NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Bouw-Engels onder vermelding van uw naam. Aan de deur kosten kaartjes € 15,-

zie ook: www.noorderijdijk.nl

Een groep bewoners is bezorgd over de gemeentelijke plan om een groot aantal woontorens te bouwen op het Zeeburgereiland, een locatie middenin de hoofdgroenstructuur en met grote gevolgen voor de omringende stad, tot in Waterland aan toe, een locatie waar de infrastructuur niet optimaal is. Bovendien zijn er gerede twijfels over de rationaliteit van het plan en de betaalbaarheid van de woningen. De groep bewoners heeft het initiatief genomen tot een correctief referendum indien de gemeenteraad op 27 september instemt met het collegevoorstel voor Sluisbuurt. Het personencomité Referendum Sluisbuurt heeft een aankondiging gedaan voor een referendum dat door 1.200 handtekeningen moet worden ondersteund om besproken te worden in de gemeenteraad.
Een ieder heeft tot uiterlijk 25 september de tijd heeft om zijn of haar steun kenbaar kan maken.

Dat kan hier: tinyurl.com/y7t4rgtv

Link naar de pagina van de gemeente met informatie over burgerinitiatieven, volksinitiatieven of een referendumverzoek.

Comité Referendum Sluisbuurt

Natuurlijk wil iedereen snel en stabiel internet, maar helaas is dat in Landelijk Noord niet het geval. Dit komt door de verouderde verdeelkasten en wijkcentrales en omdat internet via koperen leidingen en coaxkabels de huizen binnenkomt. Door de grote van het gebied en het, in verhouding, beperkt aantal inwoners is het voor kabelbedrijven niet interessant om op korte termijn een glasvezelnetwerk aan te leggen.

In juni 2017 is er een Werkgroep Internet gestart om de mogelijkheid voor de aanleg van glasvezel in ons gebied te onderzoeken. De werkgroep heeft zich als doel gesteld: Snel internet voor al de bewoners van Landelijk Noord!
We zijn begonnen met een oproep aan de bewoners van Landelijk Noord om bij het kabelbedrijf Reggefiber een zogenaamde postcode-check uit te voeren waardoor je kunt aangeven dat je interesse hebt in glasvezel. Naar aanleiding hiervan hebben we een gesprek gehad met een relatiemanager van KPN.

De werkgroep heeft in het najaar van 2017 een brief naar de wethouder verzonden om medewerking te krijgen voor ons project. Er zijn ook brieven verzonden naar de grootste politieke partijen van Amsterdam, hierin is gevraagd om de aanleg van glasvezel op te nemen in hun partijprogramma n.a.v. de gemeenteverkiezingen in maart 2018.
De diverse Dorpsraden zijn geïnformeerd en er is een eerste projectplan opgesteld.

Er is contact met diverse instanties zoals de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Stichting Glasvezel Gemeente en de Stichting Digitale Bereikbaarheid. Er is een businessplan opgesteld en een aanvraag  voor een garatiestelingsregeling bij de provincie ingediend.
Deze procedure loopt nog steeds maar zou alleen uitkomst bieden voor de adressen in het buitengebied.

Voor de zomer van 2018 dienden zich commerciële partijen aan die aangaven belangstelling te hebben voor het aanleggen van glasvezel in Landelijk Noord. De werkgroep is met deze partijen in gesprek gegaan en heeft van hen verschillende offertes gekregen welke zijn besproken. Na uitvoerig beraad heeft de werkgroep gekozen voor samenwerking met de firma GlasDraad omdat zij het beste bij onze doelstelling passen en het meest kansrijke plan konden voorleggen.

In het najaar van 2018 zijn we gestart om het project voor te bereidingen. Vanaf maandag 21 januari tot 18 maart 2019 loopt de periode van vraagbundeling en hopen we dat minimaal 40% van de aansluitingen zich aanmeldt voor glasvezelaansluiting.