De dijkversterking van de Markermeerdijk is dit jaar een belangrijk onderwerp van gesprek, vooral in Durgerdam. Ook in de media wordt hier aandacht aan besteed.

In mei verschijnt het artikel Alternatieven dijk bekeken naar aanleiding van de presentatie van de plannen.
In juni en juli staan er in diverse artikelen over de dijkversterking in de kranten.
Daarna in augustus het stuk De gevolgen voor het dorp zijn ingrijpend over de keuze tussen de twee varianten en de snelle beslistermijn.
Ook in september verschijnen er weer artikelen, Dijkversterking Durgerdam, een complexe puzzel en Deel Markermeerdijken voldoet niet aan veiligheidsnormen over dit onderwerp.