De stichting Centrale Dorpenraad LN

is een centrum voor bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning.
In 1957 wordt de stichting sociaal-cultureel wijkcentrum Centrale Dorpenraad Landelijk Noord opgericht.
In 1982 is er een statutenwijziging en wordt het wijkcentrum omgezet in een wijkopbouworgaan.
In 1995 is er weer een wijziging in verband met een dreigende bezuinigingsoperatie en wordt de term wijkopbouworgaan weer uit de statuten geschrapt.
Sinds die tijd is de stichting een ‘Centrum voor bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning’.
De CDR is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid met statuten, die elders op deze website staan.

Vrijwilligersorganisatie

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van de dorpsraden zijn het draagvlak van de organisatie, want zij zijn de gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van Landelijk Noord. Ook de leden van het dagelijks bestuur zijn vrijwilligers. Op de administratie werken een aantal administratieve medewerkers die in loondienst van de stichting zijn.

Het bestuur

Het algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door de Centrale Dorpenraad in plenaire vergadering bijeen. Deze bestaat uit de leden van de vijf dorpsraden en vertegenwoordigers van de vaste werkgroepen in het gebied. Het door de Centrale Dorpenraad gekozen dagelijks bestuur geeft uitvoering aan de besluiten van de CDR en is gemandateerd voor de behandeling van de lopende zaken.

Taken

  • Het stimuleren van de locale dorpsraden om de participatie vorm te geven.
  • Belangenbehartiging en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoners.
  • Het toetsen en afstemmen van de door de dorpsraden opgestelde meerjarenplannen.
  • Het samenvoegen van deze meerjarenplannen tot een beleidsnota en het aangeven van prioriteiten.
  • Uitvoering van de beleidsnota. Het kritisch volgen van de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het terrein van de ruimtelijke ordening in het gebied.