Baggerwerkzaamheden Ransdorper- en Holysloter Die

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die.

Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren van de knelpunten in de Ransdorper Die en vervolgens de Holysloter Die (van westelijke- naar oostelijke richting). Voor aan- en afvoer van materieel (graafmachine voor inrichten weilanddepot, baggerzuiger en persleidingen) vindt overleg plaats met Stadsdeel Amsterdam Noord. Voorafgaand aan het baggerwerk wordt ter plaatse van de ingang van de meren bebording geplaatst waarop de werkzaamheden zijn aangegeven.

Het baggerwerk wordt hydraulisch uitgevoerd. Met een baggerzuiger wordt het baggerslib ontgraven en door middel van een persleiding getransporteerd naar het depot aan de Poppendammergouw. Een klein deel van de persleiding drijft achter de zuiger drijft, het grootste deel van de persleiding wordt afgezonken op de bodem van de Dieën en komt bij het depot weer aan land. Het volume baggerspecie(ca. 22.000 m3) dat uit de Dieën verwijderd moet worden is bijna gelijk aan het beschikbare depotvolume. Mogelijk wordt de uitvoeringsperiode daarom in tweeën geknipt. Na uitvoering van het 1e deel wordt het baggerslib in het depot tijd gegeven te ontwateren en in te klinken. Door de ruimte die hierdoor ontstaat kan het 2e deel van de knelpunten in het depot worden geborgen. In dit geval zal het baggerwerk rond maart 2023 zijn afgerond. Indien het wel mogelijk is het baggervolume in één keer in het depot te bergen, dan is het baggerwerk eind 2022 afgerond.

In de periode na het baggeren zal het slib in het depot aan de Poppendammerweg worden ontwaterd en gerijpt (het baggerslib wordt grond) waarna de kades worden ontmanteld (gevlakt) en het perceel in oude staat wordt hersteld. Het perceel wordt weer ingezaaid met graszaad. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt verwacht dat dit voor eind 2023 is gerealiseerd.

Op deze KAART staan de te baggeren knelpunten in het Holysloter- en Ransdorper Die en de locatie van het weilanddepot aan de Poppendammergouw.
De knelpunten voldoen niet aan de leggerhoogte (de maat waaraan waterlopen minimaal moeten voldoen), het grootste deel van de Dieën voldoet wel aan de leggerhoogte en hoeven dus niet te worden gebaggerd.

Het baggerwerk wordt in opdracht van het HHNK uitgevoerd door de fa. J.P. Schilder uit Ursem.
Contactpersoon HHNK is Nico Roskam
Projectleider Ingenieursbureau Cluster DWW, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
email: n.roskam@hhnk.nl
tel.: 072-5828282