Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Van woensdag 22 februari tot en met dinsdag 4 april 2023 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan een ieder, zowel digitaal als per post, een zienswijze indienen. Zie ook Indienen Zienswijze NRD.

Gemeenteblad van Amsterdam: Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Programma Windenergie Amsterdam
Nieuwsbericht gem. Amsterdam: Onderzoek gevolgen nieuwe windmolens voor omgeving

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten te beschrijven. Binnen de verschillende zoekgebieden van de RES1.0 NHZ (de locatiealternatieven), beschrijft de NRD welke milieuaspecten onderzocht worden, hoe deze worden beoordeeld en op welk detailniveau het onderzoek in het MER zal worden gedaan.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
De milieueffectrapportage is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Voor plannen en besluiten die belangrijke gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben, wordt vaak een milieueffectrapportage doorlopen. De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld, waaronder de gevolgen van alternatieven, zodat het milieubelang volwaardig meeweegt in de besluitvorming (in dit geval) over het Programma Windenergie Amsterdam. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

Meer informatie
De gemeente organiseerde op maandag 13 maart een online informatiebijeenkomst over windenergie in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst is de NRD en het onderzoek naar mogelijke milieueffecten van nieuwe windturbines in Amsterdam toegelicht. Ook is toegelicht hoe zienswijzen over de NRD ingediend kunnen worden. Terugkijken online informatiebijeenkomst en meer informatie op: www.amsterdam.nl/windenergie.
Kijk eventueel ook op: Raad organiseert tafeltjesavond windturbines op 28 maart a.s.

Documenten:

N.B. Het document is ook beschikbaar op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.